31986R0568Official Journal L 055 , 01/03/1986 P. 0103 - 0105
Finnish special edition: Chapter 4 Volume 2 P. 0106
Swedish special edition: Chapter 4 Volume 2 P. 0106


NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 568/86

ze dne 24. února 1986

o používání protokolu č. 4 připojeného k Aktu o přistoupení Španělska a Portugalska s ohledem na mechanismus dodatečných závazků v rámci dohod o rybolovu mezi Společenstvím a třetími zeměmi

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na Akt o přistoupení Španělska a Portugalska, a zejména na protokol č. 4 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že akt o přistoupení ukládá zavést zvláštní předpisy pro produkty rybolovu získané dodatečně při rybolovných činnostech podle dohod o rybolovu mezi Společenstvím a třetími zeměmi;

vzhledem k tomu, že toto nařízení platí pouze pro plavidla podle protokolu č. 4; že je třeba upřesnit, že tato plavidla jsou registrována nebo hlášena v členském státu Společenství a plují pod vlajkou tohoto státu;

vzhledem k tomu, že je třeba definovat kritéria pro stanovení příslušných množství a jejich rozdělení mezi členské státy na jedné straně a mezi různými podniky na straně druhé;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit podmínky pro dovoz produktů, na které se vztahují tyto předpisy, na území Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví obecná pravidla zvláštního systému pro činnosti vykonávané jako doplněk rybolovných činností prováděné plavidly registrovanými nebo hlášenými v členském státu Společenství a plujících pod vlajkou tohoto státu ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetí země, dále jen "vody", v rámci závazků podle dohod o rybolovu mezi Společenstvím a příslušnými třetími zeměmi na základě protokolu č. 4 Aktu o přistoupení Španělska a Portugalska.

Článek 2

1. Tyto předpisy platí pouze pro fyzické nebo právnické osoby se sídlem ve Společenství, které na vlastní účet provozují rybářské plavidlo podle článku 1.

2. Osoby podle odstavce 1, které žádají o použití těchto předpisů, musí vlastnit:

a) předběžné dovozní povolení vydané příslušnými orgány členského státu, dále jen "povolení", a

b) povolení k rybolovu vydané orgány příslušné třetí země umožňující přístup do jejích vod a k jejím zdrojům.

Článek 3

Množství podle odstavce 3 protokolu č. 4 se rozděluje mezi členské státy na základě dostupného objemu úlovků, které jsou jim přiděleny ve vodách příslušných třetích zemí, s ohledem na relativní význam jednotlivých kategorií takto rozdělených produktů v rámci celkových přidělených možností rybolovu ve vodách příslušné třetí země.

Článek 4

1. Příslušné orgány členských států rozdělí mezi různé osoby, na které se vztahují předpisy podle odstavce 2 protokolu č. 4, množství produktů, jejichž dovoz může být schválen příslušným členským státem podle těchto předpisů.

2. Povolení se může vydat buď jednou za rok na veškeré množství přidělené žadateli nebo postupně v průběhu roku v podobě postupného částečného odpočtu z přiděleného množství do jeho vyčerpání.

3. Žadatel předloží příslušným orgánům smlouvu uzavřenou s podnikem nebo podniky příslušné třetí země nebo jiný doklad, který uvedené orgány považují za rovnocenný.

Článek 5

1. Do desátého dne každého měsíce předají členské státy Komisi statistiku o vydaných povoleních za předchozí měsíc.

2. Členské státy informují Komisi na její žádost o všech případech zamítnutých žádostí o povolení společně s důvody zamítnutí s ohledem na podmínky tohoto nařízení.

Článek 6

1. Produkty rybolovu z kapitoly 3 společného celního sazebníku podle první odrážky odstavce 2 protokolu č. 4, které se získávají na území třetí země z celých ryb, čerstvých nebo chlazených, ulovených plavidlem podle článku 1 a vyložených na území této třetí země, mohou být propuštěny do volného oběhu na celním území Společenství při částečném nebo úplném osvobození od dovozního cla.

2. Povolení stanoví podmínky zpracování, a zejména:

- množství produktů vyložených přímo na území příslušné třetí země,

- množství produktů rybolovu podle odstavce 1 nebo rovnocenných produktů uváděných na trhy Společenství za použití zpracovatelských koeficientů na prováděné pracovní postupy, jsou-li tyto koeficienty stanoveny, nebo v opačném případě za použití údajů dostupných ve Společenství s ohledem na pracovní postupy stejného druhu.

3. Výše dovozních cel se stanoví jako rozdíl mezi:

a) výší dovozních cel pro produkty rybolovu podle odstavce 1 propuštěné do volného oběhu a

b) výší dovozních cel, která by platila pro ryby podle odstavce 1, z nichž se získávají produkty rybolovu propuštěné do volného oběhu, pokud by se dovážely ze země, kde byly předmětem zpracování, a byly propuštěny do volného oběhu k datu přijetí celního prohlášení pro propuštění produktů rybolovu do volného oběhu. Výše těchto cel, dále jen "odpočítávaná částka", se stanoví v souladu s odstavcem 4.

4. Odpočítávaná částka se stanoví na základě množství a druhu celých ryb, čerstvých nebo chlazených, které jsou vyloženy na území třetí země.

Při stanovení této částky se bere v úvahu hodnota ryb k datu přijetí celního prohlášení pro propuštění produktů podle odst. 3 písm. a) do volného oběhu.

Článek 7

1. Celé ryby, čerstvé nebo chlazené, ulovené rybářským plavidlem neplujícím pod vlajkou členského státu, naložené nebo přeložené na palubu plavidla podle článku 1, které jsou případně zpracovány za podmínek podle druhé odrážky odstavce 2 protokolu č. 4, mohou být propuštěny do volného oběhu na celním území Společenství při částečném nebo úplném osvobození od dovozního cla.

2. Dovozní clo, které se může vybírat při propuštění produktů z kapitoly 3 společného celního sazebníku získávaných z ryb podle odstavce 1 do volného oběhu, se stanoví a vybírá takto:

a) pro stanovení výše dovozních cel se používá celní hodnota celých ryb, čerstvých nebo chlazených, takových druhů, z nichž se získávají produkty určené k volnému oběhu, jak by byla stanovena podle pravidel hodnocení zboží pro celní účely, kdyby byly tyto ryby v nezměněném stavu předvedeny celnímu orgánu v místě provedení formalit při propuštění do volného oběhu;

b) sazba použitého dovozního cla se rovná sazbě platné k datu, kdy celní orgán přijme celní prohlášení pro propuštění do volného oběhu, nebo k datu jiného aktu stejného právního účinku jako toto přijetí v souladu s platnými předpisy pro celé ryby, čerstvé nebo chlazené, takových druhů, z nichž byly získány produkty určené k volnému oběhu.

Článek 8

1. Všechny činnosti podle těchto předpisů se uvádějí v lodním deníku dotyčných plavidel.

2. Na konci každého období rybolovu, pro které byla vydána licence k rybolovu, a nejpozději na konci každého období stráveného ve vodách příslušné třetí země musí velitel dotyčného plavidla předat orgánům své země výpis z lodního deníku.

3. Po náležité kontrole předají členské státy tyto údaje Komisi.

Článek 9

Prováděcí pravidla těchto předpisů a zejména postupy správní spolupráce, které umožňují kontrolu vykládky mimo celní území Společenství, a příslušná množství se stanoví v souladu s postupem podle článku 33 nařízení Rady (EHS) č. 3796/81 ze dne 29. prosince 1981 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu[1], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 3655/84[2].

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 1986.

Za Radu

předseda

G. BRAKS

[1] Úř. věst. L 379, 31.12.1981, s. 1.

[2] Úř. věst. L 340, 28.12.1984, s. 1.