31986L0362Úřední věstník L 221 , 07/08/1986 S. 0037 - 0042
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 21 S. 0220
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 21 S. 0220


Směrnice Rady

ze dne 24. července 1986

o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu

(86/362/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Shromáždění [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že rostlinná výroba zaujímá ve Společenství velmi důležité místo;

vzhledem k tomu, že výnos této výroby je neustále ohrožován škodlivými organismy a plevely;

vzhledem k tomu, že je bezpodmínečně nutné chránit rostliny a rostlinné produkty před těmito organismy nejen proto, aby se zabránilo poklesu výnosů nebo škodám na sklizených produktech, ale též proto, aby se zvýšila produktivita zemědělství;

vzhledem k tomu, že jednou z nejdůležitějších metod ochrany rostlin a rostlinných produktů před působením těchto škodlivých organismů je používání chemických pesticidů;

vzhledem k tomu, že však tyto pesticidy nemají na rostlinnou výrobu pouze příznivé účinky, neboť zpravidla jde o toxické látky nebo přípravky s nebezpečnými vedlejšími účinky;

vzhledem k tomu, že značný počet těchto pesticidů a jejich metabolitů nebo rozkladných produktů může mít škodlivé účinky na spotřebitele rostlinných produktů;

vzhledem k tomu, že tyto pesticidy a kontaminující látky, které v nich mohou být obsaženy, mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí;

vzhledem k tomu, že ve snaze čelit těmto nebezpečím stanovilo již několik členských států maximální limity pro určitá rezidua v obilovinách a na jejich povrchu;

vzhledem k tomu, že existující rozdíly v maximálních přípustných limitech reziduí pesticidů mezi jednotlivými členskými státy mohou přispívat k vytváření překážek obchodu a bránit tak volnému pohybu zboží ve Společenství;

vzhledem k tomu, že v počátečním stadiu by proto měly být stanoveny maximální limity pro určité účinné látky v obilovinách, které musí být dodržovány při uvádění těchto produktů do oběhu;

vzhledem k tomu, že dodržování těchto maximálních limitů navíc zajistí volný pohyb zboží a náležitou ochranu zdraví spotřebitelů;

vzhledem k tomu, že členským státům by mělo být současně umožněno, aby pomocí systému kontroly a návazných opatření pravidelně sledovaly množství reziduí pesticidů v obilovinách vyprodukovaných a spotřebovaných na jejich území, a vytvořily tak záruky rovnocenné těm, které vyplývají ze stanovených maximálních limitů;

vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména u těkavých, kapalných a plynných fumigantů, by členské státy měly být oprávněny povolit pro obiloviny, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, vyšší maximální limity, než byly stanoveny, jestliže je vhodnou kontrolou zajištěno, že tyto produkty nebudou dány k dispozici konečnému uživateli nebo spotřebiteli, pokud u nich obsah reziduí překračuje maximální přípustné limity;

vzhledem k tomu, že není nezbytné uplatňovat tuto směrnici na produkty určené k vývozu do třetích zemí pro výrobu jiných výrobků než potravin nebo k setí;

vzhledem k tomu, že členským státům by mělo být umožněno dočasně snížit stanovené limity, jestliže se nečekaně ukáží jako nebezpečné pro zdraví lidí nebo zvířat;

vzhledem k tomu, že je pro takový případ vhodné zajistit úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého fytosanitárního výboru;

vzhledem k tomu, že má-li být zaručeno dodržování této směrnice při uvádění dotyčných produktů do oběhu, musí členské státy stanovit vhodná kontrolní opatření;

vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny metody odběru vzorků a analytické metody Společenství, které musí být použity alespoň jako referenční metody;

vzhledem k tomu, že metody odběru vzorků a analytické metody jsou záležitostmi technického a vědeckého charakteru, které by měly být stanoveny postupem zahrnujícím úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého fytosanitárního výboru;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby členské státy předkládaly Komisi výroční zprávy o výsledcích svých kontrolních opatření, aby bylo možné shromáždit informace týkající se úrovně reziduí pesticidů v celém Společenství;

vzhledem k tomu, že by Rada měla do 30. června 1991 přezkoumat tuto směrnici s cílem vytvořit jednotný systém Společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na obiloviny uvedené v příloze I, pokud tyto produkty mohou obsahovat rezidua pesticidů uvedená v příloze II, aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Rady 74/63/EHS ze dne 17. prosince 1973 o stanovení maximálních přípustných limitů nežádoucích látek a produktů ve výživě zvířat [4], naposledy pozměněné směrnicí 86/354/EHS [5].

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se "rezidui pesticidů" rozumějí stopová množství pesticidů a jejich metabolitů a rozkladných nebo reakčních produktů uvedených v příloze II, která jsou přítomna v produktech podle článku 1 nebo na jejich povrchu.

2. Pro účely této směrnice se "uvedením do oběhu" rozumí jakékoliv předání produktů podle článku 1, ať již za úplatu, nebo bezplatně.

Článek 3

1. Členské státy zajistí, aby produkty podle článku 1 nepředstavovaly po svém uvedení do oběhu nebezpečí pro lidské zdraví v důsledku přítomnosti reziduí pesticidů.

2. Členské státy nesmějí zakázat na svém území uvedení produktů podle článku 1 do oběhu nebo mu bránit z důvodu přítomnosti reziduí pesticidů, jestliže množství těchto reziduí nepřekračuje maximální limity stanovené v příloze II.

Článek 4

1. Členské státy stanoví, že produkty podle článku 1 nesmějí od okamžiku svého uvedení do oběhu obsahovat množství reziduí pesticidů vyšší než limity stanovené v příloze II.

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily alespoň kontrolním odběrem vzorků dodržení maximálních limitů stanovených podle odstavce 1.

Článek 5

1. Odchylně od článku 4 mohou členské státy v případě produktů podle článku 1 jiných než dovezených ze třetích zemí nebo určených pro jiné členské státy nadále používat na jejich území dosud platný systém kontroly přítomnosti reziduí pesticidů a přijímat jakákoli související opatření, aby zajistily dosažení účinku odpovídajícího limitům reziduí pesticidů stanoveným v příloze II a aby posoudily celkovou dietární expozici jejich obyvatelstva těmto reziduím bez ohledu na jejich zdroj. Tato opatření zahrnují i pravidelné reprezentativní průzkumy množství reziduí pesticidů v typické stravě.

2. Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém případu použití odstavce 1.

Článek 6

Členské státy mohou povolit přítomnost reziduí pesticidů uvedených v části B přílohy II v produktech podle článku 1 nebo na jejich povrchu ve vyšších množstvích, než jsou tam stanovena, jestliže tyto produkty nejsou určeny pro okamžitou spotřebu a jestliže je vhodnou kontrolou zajištěno, že nemohou být dány k dispozici konečnému uživateli nebo spotřebiteli, jsou-li mu dodávány přímo, pokud rezidua překračují maximální přípustné limity uvedené v části B. O učiněných opatřeních informují ostatní členské státy a Komisi. Tato opatření jsou použitelná pro všechny výše uvedené produkty bez ohledu na jejich původ.

Článek 7

Každý rok do 1. srpna předloží členské státy Komisi zprávu o výsledcích úředních kontrol, o provedeném sledování a o dalších opatřeních přijatých v uplynulém roce podle článku 4 a popřípadě článku 5.

Článek 8

1. Metody odběru vzorků a analytické metody nezbytné pro provádění kontrol, sledování a jiných opatření uvedených v článku 4 a popřípadě v článku 5 se stanoví postupem podle článku 12. Existence analytických metod Společenství, které mají být použity ve sporných případech, nevylučuje, aby členské státy použily jiné vědecky ověřené metody umožňující dosažení srovnatelných výsledků.

2. Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o jiných metodách použitých v souladu s odstavcem 1.

Článek 9

1. Jestliže členský stát usoudí, že maximální limit stanovený v příloze II ohrožuje lidské zdraví a vyžaduje proto rychlé jednání, může dočasně na svém území tento limit snížit. V takovém případě neprodleně oznámí přijatá opatření ostatním členským státům a Komisi a uvede jejich důvody.

2. Jestliže nastane situace podle odstavce 1, bude postupem podle článku 13 rozhodnuto, zda by měly být maximální limity stanovené v příloze II změněny. Do doby, než Rada nebo Komise výše uvedeným postupem rozhodne, může členský stát učiněná opatření zachovat.

Článek 10

Aniž je dotčen článek 9, rozhodne Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise o změnách maximálních limitů stanovených v příloze II, které jsou způsobené vývojem vědeckých a technických poznatků.

Článek 11

Rada na návrh Komise jednomyslně přijme prostřednictvím směrnic jakýkoliv nový seznam produktů nebo jakýkoliv nový seznam reziduí pesticidů v produktech podle článku 1 nebo na jejich povrchu a jejich maximální limity.

Článek 12

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému fytosanitárnímu výboru (dále jen "výbor") neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti předložené věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů.

4. Komise přijme zamýšlená opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme opatření kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 13

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k opatřením ve lhůtě dvou dnů. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů.

4. Komise přijme zamýšlená opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme opatření kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do 15 dnů ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 14

Tato směrnice se nevztahuje na produkty podle článku 1, u nichž alespoň z jednoho náležitého označení je zřejmé, že jsou určeny:

a) na vývoz do třetích zemí;

b) pro výrobu jiných výrobků než potravin;

c) k setí.

Článek 15

Rada za účelem zlepšení systému Společenství, který je zaveden touto směrnicí, nejpozději do 30. června 1991 tuto směrnici přezkoumá na základě Zprávy Komise popřípadě doplněné vhodnými návrhy.

Článek 16

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 30. června 1988. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. července 1986.

Za Radu

předseda

A. Clark

[1] Úř. věst. C 56, 6.3.1980, s. 14.

[2] Úř. věst. C 28, 9.2.1981, s. 64.

[3] Úř. věst. C 300, 18.11.1980, s. 29.

[4] Úř. věst. L 38, 11.2.1974, s. 31.

[5] Úř. věst. L 212, 2.8.1986, s. 27.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Číslo položky společného celního sazebníku | Popis zboží |

ex 10.01 | Pšenice |

10.02 | Žito |

10.03 | Ječmen |

10.04 | Oves |

ex 10.05 | Kukuřice |

ex 10.06 | Neloupaná rýže |

ex 10.07 | Pohanka, proso, čirok, tritikale a ostatní obiloviny |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ČÁST A

Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg (ppm) |

| |

1.aldrin | samostatně nebo v kombinaci, vyjádřeno jako dieldrin (HEOD) |

2.dieldrin (HEOD) | 0,01 |

3.celkový anorganický bromid, vyjádřeno jako bromidové ionty | 50 |

4.karbaryl | 1: rýže0,5: ostatní obiloviny |

5.chlordan (suma cis- a trans- izomerů) | 0,02 |

6.DDT (suma DDT-, TDE- a DDE- izomerů, vyjádřeno jako DDT) | 0,05 |

7.diazinon | 0,05 |

8.1,2-dibrommethan (ethylendibromid) | 0,01 |

9.dichlorvos | 2 |

10.endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan-sulfát, vyjádřeno jako endosulfan) | 0,2: kukuřice0,1: ostatní obiloviny |

11.endrin | 0,01 |

12.heptachlor (suma látek heptachlor a heptachlorepoxid, vyjádřeno jako heptachlor) | 0,01 |

13.hexachlorbenzen (HCB) | 0,01 |

14.hexachlorcyklohexan (HCH)

14.1.alfa-izomer | suma | 0,02 |

14.2.beta-izomer |

14.3.gama-izomer (lindan) | 0,1 |

15.malathion (suma látek malathion a malaoxon, vyjádřeno jako malathion) | 8 |

16.fosfamidon | 0,05 |

17.pyrethriny (suma látek pyrethrin I a II, cinerin I a II, jasmolin I a II) | 3 |

18.trichlorfon | 0,1 |

Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg (ppm) |

1.brommethan (methylbromid) | 0,1 |

2.sulfid uhličitý (sirouhlík) | 0,1 |

3.tetrachlormethan | 0,1 |

4.kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako kyanovodík | 15 |

5.fosfan, fosfidy vyjádřené jako fosfan | 0,1 |

--------------------------------------------------