31986D0238Úřední věstník L 162 , 18/06/1986 S. 0033 - 0033
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 11 S. 0261
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 11 S. 0261


Rozhodnutí Rady

ze dne 9. června 1986

o přistoupení Společenství k mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984

(86/238/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že pro obhospodařování a ochranu vysoce stěhovavých druhů živočichů v Atlantiku a přilehlých mořích jsou nezbytné mezinárodní předpisy;

vzhledem k tomu, že pro tento účel byla dne 14. května 1966 podepsána mezinárodní úmluva na ochranu tuňáků v Atlantiku a vstoupila v platnost dnem 21. května 1969;

vzhledem k tomu, že dne 10. června 1984, na závěr konference zplnomocněných zástupců, smluvní státy mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku podepsaly závěrečný akt, ke kterému je připojen protokol o změně úmluvy s cílem umožnit přistoupení Společenství k uvedené úmluvě;

vzhledem k tomu, že protokol musí být schválen, ratifikován nebo přijat všemi smluvními stranami úmluvy;

vzhledem k tomu že protokol vstupuje v platnost třicátým dnem následujícím po uložení poslední schvalovací, ratifikační nebo přijímací listiny u generálního ředitele Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství;

vzhledem k tomu že Společenství musí přistoupit k úmluvě, aby bylo smluvní stranou ode dne vstupu v platnost protokolu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přistoupení Evropského hospodářského společenství k úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984, se schvaluje.

Znění úmluvy, závěrečného aktu a připojeného protokolu se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda rady uloží listinu o přistoupení u generálního ředitele Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství podle čl. XIV odst. 2 a 4 uvedené úmluvy [3].

V Lucemburku dne 9. června 1986.

Za Radu

předseda

G. M. V. van Aardenne

[1] Úř. věst. C 349, 31.12.1985, s. 1.

[2] Úř. věst. C 68, 24.3.1986, s. 166.

[3] Den vstupu úmluvy v platnost, pokud jde o Společenství, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropských společenství.

--------------------------------------------------