31985R0225Official Journal L 029 , 01/02/1985 P. 0018 - 0018
Finnish special edition: Chapter 4 Volume 2 P. 0028
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 3 P. 0113
Swedish special edition: Chapter 4 Volume 2 P. 0028
Portuguese special edition Chapter 04 Volume 3 P. 0113


NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 225/85

ze dne 29. ledna 1985,

kterým se stanoví některá zvláštní opatření týkající se zvláštního režimu rybolovu v Grónsku

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy, a na čl. 1 odst. 2 Protokolu o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Shromáždění[1],

vzhledem k tomu, že Smlouva pozměňující smlouvy o založení Evropských společenství s ohledem na Grónsko řadí Grónsko do režimu pro přidružení zámořských zemí a území stanoveném v části čtyři Smlouvy; že článek 1 Protokolu o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko spojuje zacházení s grónskými produkty rybolovu při dovozu s možností přístupu do grónských rybářských vod, která je Společenství poskytnuta na základě Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na druhé straně, jež byla schválena nařízením (EHS) č. 223/85[2];

vzhledem k tomu, že dohoda o rybolovu a protokoly podle čl. 2 odst. 1 uvedené dohody stanoví možnost úpravy závazků obou dvou stran a možnost pozastavení dohody;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit vhodný postup pro provádění těchto ustanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Postupem podle článku 2 se rozhodne o:

a) úpravě závazků Společenství na základě protokolů uvedených v čl. 2 odst. 1 dohody o rybolovu;

b) pozastavení dohody o rybolovu podle článku 10 uvedené dohody;

c) v případě takového pozastavení o vhodných opatřeních týkajících se zacházení s grónskými produkty rybolovu při dovozu.

Článek 2

1. V případech uvedených v článku 1 rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou oznámena členským státům a jsou ihned použitelná.

Každý členský stát může takové opatření Komise předložit Radě. Rada může kvalifikovanou většinou takové opatření změnit nebo zrušit.

2. Opatření jsou zrušena postupem podle odstavce 1, jakmile konzultace stanovené v dohodě o rybolovu vedou ke znovunastolení rovnováhy.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vstupu v platnost Smlouvy pozměňující smlouvy o založení Evropských společenství s ohledem na Grónsko.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 1985.

Za Radu

předseda

G. ANDREOTTI

[1] Úř. věst. C 172, 2.7.1984, s. 83.

[2] Úř. Věst. L 29, 1.2.1985, s. 8.