31985L0586Úřední věstník L 372 , 31/12/1985 S. 0044 - 0045
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 40 S. 0111
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 40 S. 0111
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 20 S. 0074
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 20 S. 0074


Směrnice Rady

ze dne 20. prosince 1985,

kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska zavádí technické úpravy veterinárních směrnic 64/432/EHS, 64/433/EHS, 77/99/EHS, 77/504/EHS, 80/217/EHS a 80/1095/EHS

(85/586/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Španělska a Portugalska, a zejména na článek 396 uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že z důvodu přistoupení Španělska a Portugalska je třeba doplnit seznam laboratoří vytvořený předpisy Společenství, totiž směrnicí Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [1], naposledy pozměněnou směrnicí 85/320/ EHS [2], a směrnicí Rady 80/217/EHS ze dne 22. ledna 1980, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat [3], naposledy pozměněnou směrnicí 84/645/ EHS [4];

vzhledem k tomu, že je vhodné upravit osvědčení Společenství pro obchod se živým skotem a prasaty a označování zdravotní nezávadnosti čerstvého masa a masných výrobků; že se tato úprava týká směrnice 64/432/EHS, směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [5], naposledy pozměněné směrnicí 85/325/EHS [6], a směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství [7], naposledy pozměněné směrnicí 85/328/EHS [8];

vzhledem k tomu, že směrnici Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu [9], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Řecka [10], je třeba změnit za účelem zohlednění odchylky stanovené pro Portugalsko v článku 343 aktu o přistoupení z roku 1985;

vzhledem k tomu, že je třeba v souladu s postupem Společenství stanovit zdolávací opatření, k jejichž používání bude Portugalsko a Španělsko vyzváno za účelem eradikace klasického moru prasat; že směrnici Rady 80/1095/EHS ze dne 11. listopadu 1980, kterou se stanoví podmínky, za nichž se může území Společenství stát prostým klasického moru prasat a prostým klasického moru prasat [11], naposledy pozměněnou směrnicí 81/47/ EHS [12], je třeba za tímto účelem upravit;

vzhledem k tomu, že s ohledem na přistoupení Španělska a Portugalska je třeba doplnit definici pojmu "region", jak je uvedena ve směrnici 64/432/EHS;

vzhledem k tomu, že podle čl. 2 odst. 3 smlouvy o přistoupení Španělska a Portugalska mohou orgány Společenství před přistoupením přijmout opatření uvedená v článku 396 aktu o přistoupení, přičemž tato opatření vstupují v platnost pouze s výhradou vstupu v platnost uvedené smlouvy a dnem, kdy uvedená smlouva vstoupí v platnost,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 64/432/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 bodu o) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— Španělsko: Provincia,

— Portugalsko: pevninská část: distrito a zbývající části území Portugalska: região autonóma".

2. V příloze B odstavci 12 se doplňují nové body, které znějí:

"k) Španělsko — Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Granada,

l) Portugalsko — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa".

3. V příloze C se v odstavci A.9 se doplňují nové body, které znějí:

"k) Španělsko — Centro Nacional de Brucelosis de Murcia,

l) Portugalsko — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa".

4. V příloze F se v poznámce pod čarou 4 vzoru I doplňují nové body, které znějí:

"Španělsko: Inspector Veterinario;

Portugalsko: Inspector veterinário".

5. V příloze F se v poznámce pod čarou 5 vzoru II doplňují nové body, které znějí:

"ve Španělsku: Inspector Veterinario;

v Portugalsku: Inspector veterinário".

6. V příloze F se v poznámce pod čarou 4 vzoru III doplňují nové body, které znějí:

"ve Španělsku: Inspector Veterinario;

v Portugalsku: Inspector veterinário".

7. V příloze F se v poznámce pod čarou 5 vzoru IV doplňují nové body, které znějí:

"ve Španělsku: Inspector Veterinario;

v Portugalsku: Inspector veterinário".

8. V příloze G se v odstavci A.2 doplňují nové body, které znějí:

"j) Španělsko: — Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona;

k) Portugalsko: — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa".

Článek 2

V příloze I kapitole X odst. 49 písm. a) směrnice 64/433/EHS se v první odrážce doplňují slova "– ESP – P,".

Článek 3

V příloze A kapitole VII směrnice 77/99/EHS se v odst. 33 písm. a) první odrážce za "E" vkládají slova "ESP – P".

Článek 4

V článku 2 směrnice 77/504/EHS se doplňuje nový odstavec, který zní:

"Portugalsku se však povoluje nejpozději do 31. prosince 1990 zachovat dovozní omezení týkající se skotu, jak je popsáno v první odrážce předcházejícího odstavce, pokud příslušná plemena nejsou zahrnuta na seznamu plemen v Portugalsku povolených. Portugalsko oznámí Komisi a členským státům seznam povolených plemen."

Článek 5

V seznamu vnitrostátních laboratoří pro mor prasat se v příloze II směrnice 80/217/EHS doplňují nové body, které znějí:

"Španělsko: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona

Portugalsko: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa"

.

Článek 6

Směrnice 80/1095/EHS se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Stejným postupem se před 1. červencem 1986 stanoví statut Portugalska a Španělska s cílem zavedení takových zdolávacích opatření, která jsou vhodná vzhledem k tamější situaci."

2. V čl. 12 odst. 2 se doplňují slova:

"a v případě Portugalska a Španělska před 1. červencem 1992."

Článek 7

S výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Španělska a Portugalska v platnost uvedou členské státy nejpozději do 1. ledna 1986 v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 1985.

Za Radu

předseda

R. Steichen

[1] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[2] Úř. věst. L 168, 28.6.1985, s. 36.

[3] Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 11.

[4] Úř. věst. L 339, 27.12.1984, s. 33.

[5] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[6] Úř. věst. L 168, 28.6.1985, s. 47.

[7] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85.

[8] Úř. věst. L 168, 28.6.1985, s. 50.

[9] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8.

[10] Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17.

[11] Úř. věst. L 325, 1.12.1980, s. 5.

[12] Úř. věst. L 186, 8.7.1981, s. 20.

--------------------------------------------------