31984L0424Úřední věstník L 238 , 06/09/1984 S. 0031 - 0033
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 13 S. 0204
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 16 S. 0042
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 13 S. 0204
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 16 S. 0042


Směrnice Rady

ze dne 3. září 1984,

kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

(84/424/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice 70/157/EHS [4], naposledy pozměněná směrnicí 81/334/EHS [5], stanoví ve své příloze maximální hladiny akustického tlaku pro motorová vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích, s karoserií nebo bez karoserie, mající nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, s výjimkou kolejových vozidel, zemědělských a lesnických traktorů a strojů a strojů pro veřejné práce;

vzhledem k tomu, že se pro ochranu veřejnosti před obtěžováním hlukem v městském prostředí vyžadují vhodná opatření ke snížení hladiny akustického tlaku motorových vozidel; že se takové snížení stalo možné díky technickému pokroku v konstrukci motorových vozidel;

vzhledem k tomu, že by proto měla být příloha I směrnice 70/157/EHS upravena tak, že se sníží hodnoty přípustné hladiny akustického tlaku vyjádřené v dB (A) pro každou kategorii vozidla, o niž se v ní jedná;

vzhledem k tomu, že takové snížení představuje určující krok ke zlepšení životního prostředí; že by taková opatření mohla být přesto později revidována z hlediska výsledků práce Komise v souvislosti s celkovým přístupem a byla by vzata současně v úvahu všechna hlavní hlediska pravidel Společenství v oblasti motorových vozidel, zvláště pak těch, která se vztahují na bezpečnost, ochranu prostředí a úspory energie,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze I směrnice 70/157/EHS se bod 5.2.2.1 nahrazuje tímto:

"5.2.2.1 Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená podle bodů 5.2.2.2 až 5.2.2.5 této přílohy nesmí překročit následující mezní hodnoty:

| Kategorie vozidla | Hodnoty v dB (A) |

5.2.2.1.1 | Vozidla pro přepravu cestujících s nejvýše devíti sedadly včetně sedadla řidiče | 77 |

5.2.2.1.2 | Vozidla pro přepravu cestujících s více než devíti sedadly včetně sedadla řidiče a s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t a: | |

5.2.2.1.2.1 | – s výkonem motoru menším než 150 kW | 80 |

5.2.2.1.2.2 | – s výkonem motoru 150 kW a vyšším | 83 |

5.2.2.1.3 | Vozidla pro přepravu cestujících s více než devíti sedadly včetně řidiče;vozidla pro přepravu zboží: | |

5.2.2.1.3.1 | – s maximální přípustnou hmotností do 2 t | 78 |

5.2.2.1.3.2 | – s maximální přípustnou hmotností více než 2 t, avšak nepřesahující 3,5 t | 79 |

5.2.2.1.4 | Vozidla pro přepravu zboží a s maximální přípustnou hmotností přesahující 3,5 t | |

5.2.2.1.4.1 | – s výkonem motoru menším než 75 kW | 81 |

5.2.2.1.4.2 | – s výkonem motoru 75 kW a vyšším, ale nepřesahujícím 150 kW, | 83 |

5.2.2.1.4.3 | – s motorem o výkonu 150 kW a vyšším | 84 |

Avšak

- pro vozidla kategorií podle 5.2.2.1.1 a 5.2.2.1.3, pokud jsou vybavena vznětovým motorem s přímým vstřikem, se mezní hodnoty zvyšují o 1 dB (A),

- pro vozidla s maximální přípustnou hmotností vyšší než 2 t a konstruovaná pro provoz mimo pozemní komunikace se mezní hodnoty zvyšují o 1 dB (A), je-li výkon jejich motoru nižší než 150 kW, a o 2 dB (A), je-li výkon jejich motoru roven 150 kW nebo vyšší."

Článek 2

1. Od 1. ledna 1985 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému

- odmítnout udělit EHS schválení typu motorového vozidla nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [6], naposledy pozměněné směrnicí 80/1267/EHS [7], nebo odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu, ani

- zakázat první uvedení do provozu vozidla,

pokud hladina akustického tlaku a výfukový systém tohoto typu vozidla nebo tohoto vozidla splňují požadavky směrnice 70/157/EHS ve znění této směrnice.

2. Od 1. října 1988 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice 70/156/EHS pro typ motorového vozidla, jehož hladina akustického tlaku a výfukový systém nesplňují požadavky směrnice 70/157/EHS ve znění této směrnice,

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ motorového vozidla, jehož hladina akustického tlaku a výfukový systém nesplňují požadavky směrnice 70/157/EHS ve znění této směrnice.

Pro vozidla, jejichž kategorie je definována pod 5.2.2.1.3 v článku 1 a která jsou vybavena vznětovými motory, a pro vozidla kategorie definované pod 5.2.2.1.4 se však den 1. října 1988 nahrazuje dnem 1. října 1989.

3. Od 1. října 1989 mohou členské státy zakázat první uvedení do provozu vozidla, jehož hladina akustického tlaku a výfukový systém nesplňují požadavky směrnice 70/157/EHS ve znění této směrnice.

Pro vozidla, jejichž kategorie je definována pod 5.2.2.1.3 v článku 1 a která jsou vybavena vznětovými motory, a pro vozidla kategorie definované pod 5.2.2.1.4 se však den 1. října 1989 nahrazuje dnem 1. října 1990.

Článek 3

Rada nejpozději do 31. prosince 1990 rozhodne o dalším přezkoumání směrnice 70/157/EHS na základě zprávy Komise o možných nových opatřeních týkajících se pravidel v oboru motorových vozidel a vypracuje ji s řádným ohledem na bezpečnost, ochranu životního prostředí a úspory energie.

Článek 4

Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1985 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. září 1984.

Za Radu

předseda

P. Barry

[1] Úř. věst. C 200, 27.7.1983, s. 5.

[2] Úř. věst. C 172, 2.7.1984, s. 157.

[3] Úř. věst. C 358, 31.12.1983, s. 4.

[4] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 16.

[5] Úř. věst. L 131, 18.5.1981, s. 6.

[6] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[7] Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 34.

--------------------------------------------------