31983L0116Úřední věstník L 076 , 22/03/1983 S. 0021 - 0021
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 16 S. 0054
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 27 S. 0101
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 16 S. 0054
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 27 S. 0101


Směrnice Komise

ze dne 8. března 1983,

kterou se mění směrnice 82/287/EHS, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS

(83/116/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 82/287/EHS [2], a zejména na článek 21a uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků byly provedeny změny příloh I a II směrnic 66/401/EHS a 69/208/EHS směrnicá 82/287/EHS, včetně změn týkajících se odrůdové čistoty osiva rodu Poa;

vzhledem k tomu, že za datum pro provedení ustanovení nezbytných k dosažení souladu s těmito změnami byl určen 1. leden 1983;

vzhledem k tomu, že pravidla přijatá k tomuto účelu ve schématech pro uznávání odrůd osiva určeného pro mezinárodní obchod, přijatá Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), v současnosti v této organizaci procházejí podrobným prověřováním;

vzhledem k tomu, že by mělo být vyčkáno výsledku tohoto prověření;

vzhledem k tomu, že by proto pro provedení uvedených ustanovení mělo být stanoveno vhodnější datum, aby nebyla přijata nevčasná opatření;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. V čl. 7 odst. 1 druhé odrážce směrnice 82/287/EHS se slova "od 1. ledna 1983" nahrazují slovy "nejpozději od 1. ledna 1984".

2. V čl. 7 odst. 2 směrnice 82/287/EHS se slova "třetí odrážky" nahrazují slovy "druhé a třetí odrážky".

Článek 2

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. března 1983.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

[2] Úř. věst. L 131, 13.5.1982, s. 24.

--------------------------------------------------