31982D0814Úřední věstník L 343 , 04/12/1982 S. 0024 - 0025
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 15 S. 0190
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 26 S. 0149
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 15 S. 0190
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 26 S. 0149


Rozhodnutí Komise

ze dne 17. listopadu 1982

o seznamu zařízení Svazijského království schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

(82/814/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že zařízením ve třetích zemích nesmí být povoleno vyvážet čerstvé maso do Společenství, pokud nevyhovují obecným a zvláštním podmínkám stanoveným ve směrnici 72/462/EHS;

vzhledem k tomu, že Svazijsko v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 72/462/EHS navrhlo zařízení schválené pro vývoz do Společenství;

vzhledem k tomu, že při kontrole zástupců Společenství na místě bylo zjištěno, že hygienická úroveň tohoto zařízení je dostatečná a že tedy může být uvedeno v prvním seznamu zařízení sestaveném podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice, z nichž může být dovoz čerstvého masa schválen;

vzhledem k tomu, že je třeba připomenout, že na dovozy čerstvého masa se rovněž vztahují jinde přijaté veterinární předpisy Společenství, zejména pokud jde o požadavky na ochranu zdraví, včetně zvláštních ustanovení pro Dánsko, Irsko a Spojené království;

vzhledem k tomu, že podmínky dovozu čerstvého masa ze zařízení uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí nadále podléhají ustanovení jinde stanovených předpisů a obecných ustanovení Smlouvy; že zejména dovoz ze třetích zemí a opětovný vývoz do jiných členských států určitých druhů masa, jako je maso o hmotnosti nižší než tři kilogramy nebo maso obsahující rezidua některých látek, které nejsou dosud uvedeny v harmonizovaných předpisech Společenství, nadále podléhají hygienickým právním předpisům dovážejícího členského státu;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Svazijské zařízení uvedené v příloze se schvaluje pro dovoz čerstvého masa do Společenství podle uvedené přílohy.

2. Dovoz ze zařízení uvedeného v odstavci 1 nadále podléhá jinde stanoveným veterinárním předpisům Společenství, zejména pokud jde o hygienické požadavky.

Článek 2

Členské státy zakážou dovozy čerstvého masa pocházejícího ze zařízení, která nejsou uvedena v příloze.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 1983.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. listopadu 1982.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

HOVĚZÍ MASO

Číslo schválení | Zařízení | Adresa |

Jatky a bourárny

SG1 | The Swaziland Meat Corporation Ltd | Manzini |

--------------------------------------------------