31978L0055Úřední věstník L 016 , 20/01/1978 S. 0023 - 0029
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 19 S. 0253
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 13 S. 0185
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 13 S. 0185
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 9 S. 0158
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 9 S. 0158


Směrnice Rady

ze dne 19. prosince 1977,

kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin

(78/55/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že by z důvodů uvedených níže měly být změněny některé směrnice o uvádění osiva a množitelského materiálu na trh;

vzhledem k tomu, že platná ustanovení těchto směrnic o označování osiva a množitelského materiálu nepřihlížejí k pokroku v oblasti metod označování a že by proto měla být změněna;

vzhledem k tomu, že v případě některých směrnic by měl být stanoven zrychlený postup pro změny seznamu druhů, pokud jde o názvy a hybridy vznikající křížením druhů;

vzhledem k tomu, že osivo určené k uznávání jako certifikované osivo musí být v zásadě vypěstováno ze základního osiva; že však uvedené směrnice pro osiva některých druhů odchylně povolují uznat jako "certifikované osivo" osivo, které bylo vypěstováno z osiva předcházejícího základnímu osivu, které bylo podrobeno úředním zkouškám; že se tato druhá možnost nejeví pro některé druhy dostatečnou, zejména pokud jde o druhy, u nichž je povoleno uznání jako "certifikované osivo druhé generace"; že by proto tato možnost měla být rozšířena, pokud budou poskytnuty dostatečné záruky;

vzhledem k tomu, že zkušenosti se zásobováním osivem přadného lnu ukazují, že je nezbytné zachovat kategorii "certifikovaná osiva třetí generace" na dobu dalších čtyř let; že toto prodloužení by také mělo umožnit členským státům učinit opatření k tomu, aby bylo v blízké budoucnosti zajištěno dostatečné zásobování osivem přadného lnu kategorií "certifikované osivo první generace" a "certifikované osivo druhé generace";

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin [3], naposledy pozměněná směrnicí73/438/EHS [4], a směrnice Rady 70/458/EHS ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh [5], naposledy pozměněná směrnicí 76/307/EHS [6], stanoví, že od 1. července 1977 již nemohou členské státy na své úrovni rozhodovat o rovnocennosti úředních zkoušek odrůd a kontrol udržovacího šlechtění odrůd, které se provádějí ve třetích zemích; že směrnice 70/458/EHS stanoví, že od 1. července 1977 již nemohou členské státy na své úrovni rozhodovat o rovnocennosti osiva sklizeného ve třetích zemích;

vzhledem k tomu, že je však pravděpodobné, že zkoušky Společenství týkající se určení rovnocennosti nebudou ve výše uvedených lhůtách dokončeny ve všech případech, kdy byla uznána rovnocennost na vnitrostátní úrovni; že by proto mělo být možné rozhodnout zrychleným postupem o možném prodloužení těchto lhůt v určitých případech, aby nebyly narušeny tradiční obchodní vztahy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice Rady 66/400/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh [7], naposledy pozměněná směrnicí 76/331/EHS [8], se mění takto:

1. Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

1. Členské státy stanoví, že balení základního a certifikovaného osiva, s výjimkou certifikovaného osiva v podobě malých balení EHS,

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze III oddíle A, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v čl. 4 písm. a) základní osivo nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze I, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle článku 21 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené v příloze III oddíle A části I bodech 3, 4, 5, 10 a 11; doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení základního osiva, pokud jsou označena slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v …(daný členský stát)"."

2. V článku 11b se slova "uzavírají a označují úředně" nahrazují slovy "uzavírají a označují úředně nebo pod úředním dohledem".

3. V čl. 14 odst. 1 první odrážce se slova "úředně označena a uzavřena" nahrazují slovy "označena a uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem".

4. V příloze III oddíle A části I se doplňuje nový bod, který zní:

"12. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

Článek 2

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh [9], naposledy pozměněná směrnicí 75/444/EHS [10], se mění takto:

1. V článku 2 se vkládají nové odstavce, které znějí:

"1a. Změny prováděné v seznamu druhů uvedeném v odst. 1 části A, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, pokud jde o názvy a o hybridy vznikající křížením druhů uvedené v této směrnici, se přijímají postupem podle článku 21.

1b. Členské státy mohou být postupem podle článku 21 zmocněny odchylně od odst. 1 části C písm. a) povolit, aby bylo jako certifikované osivo uznáno osivo samosprašných nebo apomikčních druhů, které bylo přihlášeno k uznání jako základní osivo a které pochází přímo z generace předcházející základnímu osivu, které však nebylo úředně přezkoušeno. Toto ustanovení se nevztahuje na hybridní osiva. Uznání jako certifikované osivo lze provést pouze za žádost žadatele o uznání po dohodě s pěstitelem a pokud bylo dodatečnými úředními zkouškami úředně odebraných vzorků, provedenými nejpozději během vegetačního období množitelských porostů k produkci přihlášeného osiva, ověřeno, že osivo předchozí generace splňuje požadavky na základní osivo týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty. V tomto případě pěstitel při odebírání vzorků uvede celkovou plochu, na které bylo pěstováno osivo předchozí generace. Tyto podmínky mohou být změněny s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků postupem podle článku 21.

Členské státy stanoví, že úřední návěsky osiv uváděných na trh v souladu se zmocněním podle prvního pododstavce musí být označeny slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)"; kromě toho mohou členské státy v tomto případě stanovit, že úřední návěsky musí rovněž být označeny slovy "určeno pouze pro další množení"."

2. Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Členské státy stanoví, že balení základního, certifikovaného a obchodního osiva, s výjimkou certifikovaného a obchodního osiva v podobě malých balení EHS B:

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze IV oddíle A, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá, pro certifikované osivo první generace po základním osivu modrá, pro certifikované osivo dalších generací po základním osivu červená a pro obchodní osivo hnědá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v čl. 4 písm. a) základní nebo certifikované osivo nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle článku 21 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené v příloze IV oddíle A části I písm. a) bodech 3, 4, 5 a u obchodního osiva v písm. b) bodech 2, 4 a 5. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení základního osiva, pokud jsou označena slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)"."

3. V článku 10b se slova "uzavírají a označují úředně" nahrazují slovy "uzavírají a označují úředně nebo pod úředním dohledem".

4. V čl. 14 odst. 1 první a druhé odrážce se slova "úředně označena a uzavřena" nahrazují slovy "označena a uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem".

5. V příloze IV oddíle A části I písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:

"12. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

6. V příloze IV oddíle A části I písm. b) se doplňuje nový bod, který zní:

"9. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

7. V příloze IV oddíle A části I písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:

"7. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost všech složek směsi, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

Článek 3

Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh [11], naposledy pozměněná směrnicí 75/444/EHS, se mění takto:

1. V článku 2 se vkládají nové odstavce, které znějí:

"1a. Změny prováděné v seznamu druhů uvedeném v odst. 1 části A, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, pokud jde o názvy a o hybridy vznikající křížením druhů uvedené v této směrnici, se přijímají postupem podle článku 21.

1b. Členské státy mohou být postupem podle článku 21 zmocněny odchylně od odst. 1 části F písm. a) nebo části G písm. a) povolit, aby bylo jako certifikované osivo první generace nebo jako certifikované osivo druhé generace uznáno osivo samosprašných druhů, které bylo přihlášeno k uznání jako základní osivo a které pochází přímo z generace předcházející základnímu osivu, které však nebylo úředně přezkoušeno. Toto ustanovení se nevztahuje na hybridní osiva. Uznání jako certifikované osivo lze provést pouze za žádost žadatele o uznání po dohodě s pěstitelem a pokud bylo dodatečnými úředními zkouškami úředně odebraných vzorků, provedenými nejpozději během vegetačního období množitelských porostů k produkci přihlášeného osiva, ověřeno, že osivo předchozí generace splňuje požadavky na základní osivo týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty. V tomto případě pěstitel při odebírání vzorků uvede celkovou plochu, na které bylo pěstováno osivo předchozí generace. Tyto podmínky mohou být změněny s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků postupem podle článku 21.

Členské státy stanoví, že úřední návěsky osiv uváděných na trh v souladu se zmocněním podle prvního pododstavce musí být označeny slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)"; kromě toho mohou členské státy v tomto případě stanovit, že úřední návěsky musí rovněž být označeny slovy "určeno pouze pro další množení"."

2. Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Členské státy stanoví, že balení základního osiva a certifikovaného osiva všech kategorií:

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze IV, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá, pro certifikované osivo a pro certifikované osivo první generace modrá a pro certifikované osivo druhé generace červená. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) a odstavci 2 základní osivo nebo osivo kukuřice nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle článku 21 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené pro návěsu v příloze IV oddíle A písm. a) bodech 3, 4 a 5. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení, pokud jsou označena slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)".

3. Postupem podle článku 21 mohou být členské státy zmocněny zachovat do 30. června 1980 v platnosti předpisy umožňující uvádět na trh osivo obilovin, jehož balení obsahují požadované informace, ale uspořádané jinak, než stanoví odst. 1 písm. a) šestá věta."

3. V čl. 14 odst. 1 se slova "úředně označena a uzavřena" nahrazují slovy "označena a uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem".

4. V příloze IV oddíle A písm. a) se vkládá nový bod, který zní:

"10. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

5. V příloze IV oddíle A písm. b) se vkládá nový bod, který zní:

"7. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost všech složek směsi, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

Článek 4

V článku 10 směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh [12], naposledy pozměněné směrnicí 74/648/EHS [13], se vkládá nový odstavec, který zní:

"1a. Členské státy však mohou povolit, aby se deset balení nebo svazků sazenic se stejnými znaky, nebo pět balení nebo svazků kořenových řízků se stejnými znaky označilo pouze jednou návěskou vyhovující požadavkům stanoveným v příloze IV. V tomto případě se balení nebo svazky sváží dohromady tak, aby při jejich oddělování byla tato vazba znehodnocena a nemohla být znovu použita. Návěska se připevní pomocí této vazby. Opětovné svázání není povoleno."

Článek 5

Směrnice Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh [14], naposledy pozměněná směrnicí 75/444/EHS, se mění takto:

1. V článku 2 se vkládají nové odstavce, které znějí:

"1a. Změny prováděné v seznamu druhů uvedeném v odst. 1 části A, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, pokud jde o názvy a o hybridy vznikající křížením druhů uvedené v této směrnici, se přijímají postupem podle článku 20.

1b. Členské státy mohou být postupem podle článku 20 zmocněny odchylně od odst. 1 části D písm. a) nebo části E písm. a) povolit, aby bylo jako certifikované osivo první generace nebo jako certifikované osivo druhé generace uznáno osivo samosprašných druhů, které bylo přihlášeno k uznání jako základní osivo a které pochází přímo z generace předcházející základnímu osivu, jež však nebyla úředně přezkoušena. Toto ustanovení se nevztahuje na hybridní osiva. Uznání jako certifikované osivo lze provést pouze na žádost žadatele o uznání po dohodě s pěstitelem a pouze tehdy, pokud bylo dodatečnými úředními zkouškami úředně odebraných vzorků, provedenými nejpozději během vegetačního období množitelských porostů osiva přihlášeného k produkci, ověřeno, že osivo předchozí generace splňuje požadavky na základní osivo týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty. V tomto případě pěstitel při odebírání vzorků uvede celkovou plochu, na které bylo pěstováno osivo předchozí generace. Tyto podmínky mohou být změněny s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků postupem podle článku 20.

Členské státy stanoví, že úřední návěsky osiv uváděných na trh v souladu se zmocněním podle prvního pododstavce musí být označeny slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)"; kromě toho mohou členské státy v tomto případě stanovit, že úřední návěsky musí rovněž být označeny slovy "určeno pouze pro další množení"."

2. V čl. 2 odst. 2 písm. c) se datum "30. června 1978" nahrazuje datem "30. června 1982".

3. V článku 10 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Členské státy stanoví, že balení základního osiva, certifikovaného osiva všech kategorií a obchodního osiva:

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze IV, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá, pro certifikované osivo první generace po základním osivu modrá, pro certifikované osivo dalších generací po základním osivu červená a pro obchodní osivo hnědá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v čl. 4 písm. a) základní osivo nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle článku 20 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené v příloze IV oddíle A písm. a) bodech 4, 5 a 6 a u obchodního osiva v písm. b) bodech 2, 5 a 6. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

2. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení, pokud jsou označena slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)"."

4. V čl. 13 odst. 1 se slova "úředně uzavřena a označena" nahrazují slovy "uzavřena a označena úředně nebo pod úředním dohledem".

5. V příloze IV oddíle A písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:

"11. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

6. V příloze IV oddíle A písm. b) se doplňuje nový bod, který zní:

"10. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a název orgánu odpovědného za přezkoušení. Tento údaj může být uveden na úřední nálepce připevněné k úřední návěsce."

Článek 6

V čl. 21 odst. 2 směrnice 70/457/EHS se doplňuje nová věta, která zní:

"Postupem podle článku 23 může být tato lhůta pro třetí země prodloužena, pokud dostupné informace neumožňují určení podle odstavce 1, a to až do doby, kdy toto určení bude možné."

Článek 7

Směrnice Rady 70/458/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se vkládají nové odstavce, které znějí:

"1a. Změny prováděné v seznamu druhů uvedeném v odst. 1 části A, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, pokud jde o názvy a o hybridy vznikající křížením druhů uvedené v této směrnici, se přijímají postupem podle článku 40.

1b. Členské státy mohou být postupem podle článku 40 zmocněny odchylně od odst. 1 části C písm. a) povolit, aby bylo jako certifikované osivo uznáno osivo samosprašných druhů, které bylo přihlášeno k uznání jako základní osivo a které pochází přímo z generace předcházející základnímu osivu, které však nebylo úředně přezkoušeno. Toto ustanovení se nevztahuje na hybridní osiva. Uznání jako certifikované osivo lze provést pouze za žádost žadatele o uznání po dohodě s pěstitelem a pokud bylo dodatečnými úředními zkouškami úředně odebraných vzorků, provedenými nejpozději během vegetačního období množitelských porostů k produkci přihlášeného osiva, ověřeno, že osivo předchozí generace splňuje požadavky na základní osivo týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty. V tomto případě pěstitel při odebírání vzorků uvede celkovou plochu, na které bylo pěstováno osivo předchozí generace. Tyto podmínky mohou být změněny s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků postupem podle článku 40.

Členské státy stanoví, že úřední návěsky osiv uváděných na trh v souladu se zmocněním podle prvního pododstavce musí být označeny slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)"; kromě toho mohou členské státy v tomto případě stanovit, že úřední návěsky musí rovněž být označeny slovy "určeno pouze pro další množení"."

2. V článku 26 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Členské státy stanoví, že balení základního a certifikovaného osiva, s výjimkou certifikovaného osiva v podobě malých balení,

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou splňující podmínky stanovené v příloze IV oddíle A, na které jsou uvedeny údaje v některém z úředních jazyků Společenství. U průhledných obalů se může návěska nacházet uvnitř, je-li skrze obal čitelná. Barva návěsky je pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v článku 21 základní osivo nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze II, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle článku 40 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené v příloze IV oddíle A písm. a) bodech 4, 5, 6 a 7. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) nálepka nachází uvnitř průhledného obalu nebo se použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu."

3. V článku 26 se vkládá nový odstavec, který zní:

"1a. Členské státy mohou stanovit odchylky od odstavce 1 pro malá balení základního osiva, pokud jsou označena slovy: "Uvádění na trh povoleno pouze v … (daný členský stát)"."

4. V čl. 30 odst. 1 se slova "úředně označena a uzavřena" nahrazují slovy "označena a uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem".

5. V čl. 32 odst. 2 se doplňuje nová věta, která zní:

"Postupem podle článku 40 může být tato lhůta pro třetí země prodloužena, pokud dostupné informace neumožňují určení podle odstavce 1, a to až do doby, kdy toto určení bude možné."

Článek 8

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu

- s článkem 6 a čl. 7 odst. 5 do 1. července 1977,

- s čl. 5 odst. 2 do 1. července 1978,

- s ostatními ustanoveními této směrnice nejpozději do 1. července 1979.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 1977.

Za Radu

předseda

H. Simonet

[1] Úř. věst. C 183, 1.8.1977, s. 64.

[2] Úř. věst. C 180, 28.7.1977, s. 29.

[3] Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 1.

[4] Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 79.

[5] Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 7.

[6] Úř. věst. L 72, 18.3.1976, s. 16.

[7] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2290/66.

[8] Úř. věst. L 83, 30.3 1976, s. 34.

[9] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

[10] Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6.

[11] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

[12] Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15.

[13] Úř. věst. L 352, 28.12.1974, s. 43.

[14] Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3.

--------------------------------------------------