31977L0486Úřední věstník L 199 , 06/08/1977 S. 0032 - 0033
Finské zvláštní vydání: Kapitola 16 Svazek 1 S. 0031
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 2 S. 0189
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 16 Svazek 1 S. 0031
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 2 S. 0139
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 05 Svazek 2 S. 0139


Směrnice Rady

ze dne 25. července 1977

o vzdělávání dětí migrujících pracovníků

(77/486/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 49 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že Rada ve svém usnesení ze dne 21. ledna 1974 o sociálním akčním programu [3] zahrnula mezi přednostní činnosti ty, které mají vést ke zlepšení podmínek volného pohybu pracovníků, a to zejména pokud jde o přijetí a vzdělávání jejich dětí;

vzhledem k tomu, že by těmto dětem měla být dána možnost odpovídající výuky, včetně výuky jazyka hostitelského státu, aby je bylo možné začlenit do vzdělávacího prostředí a školského systému hostitelského státu;

vzhledem k tomu, že by hostitelské členské státy měly rovněž ve spolupráci s členskými zeměmi původu přijmout příslušná opatření na podporu výuky mateřského jazyka a kultury země původu výše zmíněných dětí, aby tak bylo usnadněno jejich případné opětovné začlenění do společnosti členské země původu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na děti, pro něž je školní docházka podle zákonů hostitelského státu povinná, které jsou rodinnými příslušníky pracovníka se státní příslušností jiného členského státu a které mají bydliště na území členského státu, v němž tento pracovník vykonává nebo vykonával pracovní činnost jako zaměstnanec.

Článek 2

Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními podmínkami a právními systémy vhodná opatření, aby dětem uvedeným v článku 1 mohly pro usnadnění jejich počáteční přijetí na svém území zajistit bezplatnou výuku zahrnující zejména výuku úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelské země přizpůsobenou specifickým potřebám těchto dětí.

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro vyškolení a další vzdělávání učitelů, kteří tuto výuku zajišťují.

Článek 3

Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními podmínkami a právními systémy a ve spolupráci se státy původu vhodná opatření na podporu výuky mateřského jazyka a kultury země původu dětí uvedených v článku 1, která bude koordinována s běžnou výukou.

Článek 4

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do čtyř let od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy Komisi také uvědomí o všech právních a správních předpisech nebo jiných ustanoveních, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Ve lhůtě pěti let od oznámení této směrnice a poté v pravidelných odstupech a na požádání Komise předávají členské státy veškeré užitečné informace Komisi, aby mohla podávat Radě zprávy o uplatňování této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. července 1977.

Za Radu

předseda

H. Simonet

[1] Úř. věst. C 280, 8.12.1975, s. 48.

[2] Úř. věst. C 45, 27.2.1976, s. 6.

[3] Úř. věst. C 13, 12.2.1974, s. 1.

--------------------------------------------------