31977L0098Úřední věstník L 026 , 31/01/1977 S. 0081 - 0084
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 8 S. 0052
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 17 S. 0056
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 8 S. 0052
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 11 S. 0170
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 11 S. 0170


Směrnice Rady

ze dne 21. prosince 1976,

kterou se mění směrnice o veterinárních otázkách 64/432/EHS, 72/461/EHS a 72/462/EHS

(77/98/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že u příležitosti rozšíření Společenství bylo Dánsku, Irsku a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska povoleno odchylně od stávajících předpisů Společenství, aby si v určitém rozsahu zachovaly vnitrostátní předpisy týkající se veterinární problematiky;

vzhledem k tomu, že zvláštní úpravy, které platí pro tyto tři členské státy, byly začleněny do ustanovení článků 104 a 105 aktu o přistoupení [3]; že podobná ustanovení, která byla logickým rozšířením původních ustanovení, byla zavedena do následně přijatých právních předpisů Rady; že byl za tímto účelem přijat článek 13 směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [4] a článek 33 směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí [5], přičemž výše uvedené dvě směrnice byly naposledy pozměněny směrnicí 75/379/EHS [6];

vzhledem k tomu, že článek 106 aktu o přistoupení a ostatní výše uvedená ustanovení určila, že Komise by nejpozději do 1. července 1976 měla Radě předložit zprávu a případně vhodné návrhy s cílem nalézt řešení problematiky těchto odchylek;

vzhledem k tomu, že přijatá řešení nesmí být na úkor již dosažené úrovně hygieny a musí zajistit pokud možno volný pohyb zvířat a masa;

vzhledem k tomu, že u čerstvého hovězího masa je nebezpečí šíření nákaz nepopiratelně nižší nežli při obchodu s živými zvířaty; že navíc podmínky, jimiž se řídí obchod s masem podle stávajících směrnic, jsou takové, že další zvláštní záruky jsou zbytečné;

vzhledem k tomu, že u živých zvířat by měl být postupně zaveden pro všechny členské státy společný systém, který by rozlišoval mezi různými druhy zvířat podle toho, jaké nebezpečí představují, a který by bral v úvahu potřebu rozšířit obchod na základě toho, jak obchod probíhá v současnosti; že by měla být vhodným způsobem změněna směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [7], naposledy pozměněná směrnicí 75/379/EHS;

vzhledem k tomu, že je nutno umožnit, aby dovozy ze třetích zemí do určitých členských států i nadále podléhaly předpisům alespoň tak přísným jako ty, které jsou v současnosti v těchto členských státech uplatňovány;

vzhledem k tomu, že předpisy Společenství týkající se zejména slintavky a kulhavky a moru prasat umožňují nalézt společné a úplné řešení všech těchto otázek;

vzhledem k tomu, že by bylo oprávněné přijmout ustanovení o zvláštním přechodném období pro Irsko a pro Spojené království ohledně Severního Irska, které by zmíněným zemím umožnilo provést změny potřebné k uplatňování předpisů Společenství;

vzhledem k tomu, že ve světle získaných zkušeností se zdá být vhodné rozšířit používání rychlého a účinného postupu pro provedení technických změn určitých ustanovení nebo pro stanovení prováděcích předpisů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Od 1. ledna 1977 se článek 13 směrnice 72/461/EHS nahrazuje tímto:

"Článek 13

Až do 31. prosince 1982 budou Irsko a Spojené království ohledně Severního Irska oprávněny ponechat si pro dovoz čerstvého masa své vnitrostátní předpisy týkající se ochrany proti slintavce a kulhavce, které však musí být v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy.

Až do 31. prosince 1977 budou Dánsko, Irsko a Spojené království oprávněny ponechat si pro dovoz čerstvého masa své vnitrostátní předpisy týkající se ochrany proti moru prasat, které však musí být v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy."

Článek 2

Ve směrnici 64/432/EHS se vkládá nový článek 4a, který zní:

"Článek 4a

Až do 31. prosince 1982 budou Irsko a Spojené království ohledně Severního Irska oprávněny ponechat si pro dovoz plemenného, užitkového a jatečného skotu z ostatních členských států své vnitrostátní předpisy týkající se ochrany proti slintavce a kulhavce, které však musí být v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy.

Rada na návrh Komise, který je třeba předložit do 1. července 1977, jednomyslně přijme do 1. ledna 1978 případné úpravy, které je nutno provést v přílohách A, B a C ke směrnici 64/432/EHS, nebo jakákoli jiná opatření, včetně ustanovení týkajících se tradičního obchodu mezi Irskem a Spojeným královstvím."

Článek 3

Od 1. ledna 1978 se ve směrnici 64/432/EHS vkládá nový článek 4b, který zní:

"Článek 4b

Aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 4a, členské státy, ve kterých se nevyskytla slintavka a kulhavka po dobu více než dvou let, které neprovádějí běžné očkování a které odchylně od požadavků této směrnice nepovolují na svém území výskyt zvířat očkovaných proti uvedené chorobě na dobu stanovenou postupem podle článku 12, mohou až do 31. prosince 1982 a v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy uplatňovat tyto podmínky pro dovoz plemenných, jatečných nebo užitkových zvířat na své území:

A. pokud taková zvířata pocházejí z členského státu, ve kterém se nevyskytla slintavka a kulhavka po dobu nejméně dvou let a

1. který neprovádí očkování proti slintavce a kulhavce a nepovoluje na svém území výskyt zvířat očkovaných proti uvedené chorobě, potom taková zvířata musí splňovat požadavky této směrnice s výjimkou ustanovení týkajících se povinného očkování proti slintavce a kulhavce;

2. který provádí očkování proti slintavce a kulhavce a povoluje na svém území výskyt zvířat očkovaných proti uvedené chorobě, potom taková zvířata musí splňovat požadavky této směrnice s výjimkou ustanovení týkajících se povinné očkování proti slintavce a kulhavce, místo kterých platí tyto záruky:

- skot musí podstoupit vyšetření na virus slintavky a kulhavky výtěrem hrtanu a hltanu (tzv. "probang test") a vykázat negativní výsledky,

- skot a prasata musí podstoupit serologické vyšetření ke zjištění přítomnosti protilátek proti viru slintavky a kulhavky a vykázat negativní výsledky,

- skot a prasata musí být v zemi vývozu drženy 14 dnů v izolaci, a to buď v hospodářství původu nebo v karanténní stanici, a pod dozorem úředního veterinárního lékaře,

za předpokladu, že:

i) žádné zvíře v hospodářství původu nebo (v případě potřeby) v karanténní stanici nebylo očkováno proti slintavce a kulhavce v období 21 dnů před vývozem a že v průběhu uvedeného období nebyla do hospodářství nebo karanténní stanice přemístěna žádná jiná zvířata kromě zvířat určených k vývozu;

ii) pokud se vyšetření nutná podle ustanovení tohoto článku provádějí v hospodářství, musí být zvířata určená k vývozu oddělena od ostatních zvířat až do okamžiku vývozu.

Zvířata se také podrobí karanténě 21 dnů v zemi dovozu;

B. pokud taková zvířata pocházejí z členského státu, který nebyl prostý slintavky a kulhavky po dobu nejméně dvou let a

1. který neprovádí očkování proti slintavce a kulhavce a nepovoluje na svém území výskyt zvířat očkovaných proti uvedené chorobě, potom taková zvířata musí splňovat požadavky této směrnice s výjimkou ustanovení týkajících se očkování proti kulhavce a slintavce, místo kterých platí tyto záruky:

- skot musí podstoupit vyšetření na virus slintavky a kulhavky výtěrem hrtanu a hltanu (tzv. "probang test") a vykázat negativní výsledky,

- skot a prasata musí podstoupit serologické vyšetření ke zjištění přítomnosti protilátek proti viru slintavky a kulhavky a vykázat negativní výsledky,

- skot a prasata musí být v zemi vývozu drženy 14 dnů v izolaci v karanténní stanici a pod dozorem úředního veterinárního lékaře,

za předpokladu, že:

i) žádné zvíře v hospodářství původu nebo (v případě potřeby) v karanténní stanici nebylo očkováno proti slintavce a kulhavce v období 30 dnů před vývozem a že v průběhu uvedeného období nebyla do hospodářství nebo karanténní stanice přemístěna žádná jiná zvířata kromě zvířat určených k vývozu;

ii) pokud se vyšetření nutná podle ustanovení tohoto článku provádějí v hospodářství, musí být zvířata určená k vývozu oddělena od ostatních zvířat až do okamžiku vývozu.

Zvířata se také podrobí karanténě 21 dnů v zemi určení;

2. který provádí očkování proti slintavce a kulhavce a povoluje na svém území výskyt zvířat očkovaných proti uvedené chorobě, potom taková zvířata musí splňovat požadavky stanovené v odst. B bodě 1 a jakékoli další požadavky, které mohou být přijaty postupem podle článku 12 nebo 13.

Prováděcí pravidla pro uplatňování jednotlivých ustanovení tohoto článku a zejména příslušnost členských států do kategorií uvedených v prvních pododstavcích odstavců A nebo B, a také pravidla zařazování států do těchto kategorií se stanoví postupem podle článku 12."

Článek 4

V čl. 7 odst. 1 písm. A směrnice 64/432/EHS se zrušuje písmeno b).

V čl. 7 odst. 1 písm. C směrnice 64/432/EHS se datum "31. prosince 1977" nahrazuje datem "31. prosince 1979".

Článek 5

Od 1. ledna 1978 se čl. 8 odst. 2 směrnice 72/462/EHS doplňuje o novou větu, která zní:

"U plemenných a užitkových zvířat se požadavky stanovené podle tohoto odstavce mohou v jednotlivých členských státech vzájemně lišit s ohledem na zvláštní ustanovení, jež pro daný členský stát platí v rámci obchodu uvnitř Společenství."

Článek 6

Od 1. ledna 1978 se článek 33 směrnice 72/462/EHS nahrazuje tímto:

"Článek 33

Při uplatňování ustanovení článků 8 a 16 musí podmínky postupem podle článku 29 pro dovozy prováděné určitými členskými státy být alespoň tak přísné jako podmínky, které tytéž členské státy uplatňují v rámci obchodu uvnitř Společenství."

Článek 7

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí:

a) nejpozději do 1. ledna 1977, co se týče ustanovení článku 1;

b) nejpozději do 1. ledna 1978, co se týče všech ostatních ustanovení.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1976.

Za Radu

předseda

A.P.L.M.M. van der Stee

[1] Úř. věst. C 6, 10.1.1977, s. 141.

[2] Stanovisko ze dne 27. října 1976 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14.

[4] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24.

[5] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[6] Úř. věst. L 172, 3.7.1975, s. 17.

[7] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

--------------------------------------------------