31976L0766Úřední věstník L 262 , 27/09/1976 S. 0149 - 0152
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 5 S. 0178
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0123
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 5 S. 0178
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 5 S. 0188
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 5 S. 0188


Směrnice Rady

ze dne 27. července 1976

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrných tabulek

(76/766/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že v několika členských státech existují právní předpisy týkající se stanovení obsahu alkoholu ve směsi vody a alkoholu a že tyto právní předpisy se v jednotlivých státech liší, což vytváří překážky obchodu; že harmonizace v této oblasti a vytvoření společné definice jsou proto nezbytné;

vzhledem k tomu, že Rada vyzvala ve svém usnesení ze dne 17. prosince 1973 [3] o průmyslové politice Komisi, aby jí do 1. prosince 1974 předložila návrh směrnice o alkoholometrii a lihoměrech;

vzhledem k tomu, že harmonizace právních a správních předpisů týkajících se metody stanovení obsahu alkoholu z výsledků provedených měření je zásadní rovněž proto, že je doplňkem směrnice o harmonizaci lihoměrů a hustoměrů na líh a má za cíl odstranit veškerá nebezpečí vzniku nejasností nebo rozporů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice definuje metodu vyjadřování obsahu alkoholu objemovou koncentrací nebo hmotnostním zlomkem, jak je stanoveno v příloze, a uvádí vzorec umožňující sestavit tabulky pro výpočet obsahu alkoholu na základě provedených měření.

Článek 2

Od 1. ledna 1980 členské státy nesmějí zpochybňovat údaje o obsahu alkoholu odvozené z lihoměrných tabulek sestavených na základě vzorce uvedeného v příloze a na základě měření provedených lihoměry a hustoměry na líh nesoucími značky a znaky EHS nebo přístroji poskytujícími alespoň stejný stupeň přesnosti ve srovnání s těmito tabulkami nebo přístroji.

Článek 3

Symboly použité k označení obsahu alkoholu, jak je uvedeno v článku 2 a stanoveno v příloze, musí být následující:

"% obj." pro objemovou koncentraci alkoholu,

"% hmot." pro hmotnostní zlomek alkoholu.

Článek 4

Od 1. ledna 1980 členské státy zakážou používání způsobů vyjadřování obsahu alkoholu, které nejsou v souladu s požadavky této směrnice.

Článek 5

1. Členské státy přijmou a zveřejní do 24 měsíců od oznámení této směrnice opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření se použijí nejpozději od 1. ledna 1980.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. července 1976.

Za Radu

předseda

M. van der Stoel

[1] Úř. věst. C 76, 7.4.1975, s. 39.

[2] Úř. věst. C 248, 29.10.1975, s. 22.

[3] Úř. věst. C 117, 31.12.1973, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

OBSAH ALKOHOLU

1. DEFINICE

"Objemová koncentrace alkoholu" ve směsi vody a etanolu je poměr objemu čistého alkoholu obsaženého ve směsi při 20 °C k celkovému objemu směsi při téže teplotě.

"Hmotnostní zlomek alkoholu" ve směsi vody a etanolu je poměr hmotnosti alkoholu obsaženého v této směsi k celkové hmotnosti směsi.

2. VYJADŘOVÁNÍ OBSAHU ALKOHOLU

Obsah alkoholu se vyjadřuje jako díly alkoholu ve stech dílech směsi.

Odpovídající symboly jsou:

"% obj." pro objemovou koncentraci alkoholu,

"% hmot." pro hmotnostní zlomek alkoholu.

3. STANOVENÍ OBSAHU ALKOHOLU

Postupy pro stanovení obsahu alkoholu přístroji uvedenými ve směrnici Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh [1] musí být následující:

- odečítání lihoměru nebo hustoměru na líh při teplotě směsi,

- měření teploty směsi.

Výsledky se získají z mezinárodních tabulek.

4. VZOREC PRO VÝPOČET MEZINÁRODNÍCH ALKOHOLOMETRICKÝCH TABULEK PRO SMĚSI VODY A ETANOLU

Hustota "ñ" směsi vody a etanolu vyjádřená v kilogramech na metr krychlový (kg/m3) při teplotě (t) vyjádřené ve stupních Celsia je dána níže uvedeným vzorcem jako funkce těchto veličin:

- podílu hmotnosti "p" vyjádřené jako desetinné číslo [2],

- teploty "t" vyjádřené ve stupních Celsia (IPTS-68),

- číselných koeficientů uvedených níže.

Tento vzorec platí v rozsahu teplot od -20 do +40 oC.

ñ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

N | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

ČÍSELNÉ KOEFICIENTY VE VZORCI

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300. 102 | —2,061 851 3. 10-1 kg/(m3.°C) |

2 | —1,929 769 495. 102 | —5,268 254 2. 10-3 kg/(m3.°C2) |

3 | 3,891 238 958. 102 | 3,613 001 3. 10-5 kg/(m3.°C3) |

4 | —1,668 103 923. 103 | —3, 895 770 2.10-7 kg/(m3.°C4) |

5 | 1,352 215 441. 104 | 7,169 354 0.10-9 kg/(m3.°C5) |

6 | —8,829 278 388. 104 | —9,973 923 1. 10-11 kg/(m3.°C6) |

7 | 3,062 874 012. 105 | |

8 | —6,138 381 234. 105 | |

9 | 7,470 172 998. 105 | |

10 | —5,478 461 354. 105 | |

11 | 2,234 460 334. 105 | |

12 | —3,903 285 426. 104 | |

| C1,k kg/(m3.°C) | C2,k kg/(m3.°C2) |

1 | 1,693 443 461 530 087. 10-1 | —1,193 013 005 057 010. 10-2 |

2 | —1,046 914 743 455 169. 101 | 2,517 399 633 803 461. 10-1 |

3 | 7,196 353 469 546 523. 101 | —2,170 575 700 536 993 |

4 | —7,047 478 054 272 792. 102 | 1,353 034 988 843 029. 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045. 103 | —5,029 988 758 547 014. 101 |

6 | —1,210 164 659 068 747. 104 | 1,096 355 666 577 570. 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788. 104 | —1,422 753 946 421 155. 102 |

8 | —2,605 562 982 188 164. 104 | 1,080 435 942 856 230. 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467. 104 | —4,814 153 236 817 392. 101 |

10 | —7,420 201 433 430 157. 103 | 7, 442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974. 103 | |

k | C3,k kg/(m3.°C3) | C4,k kg/(m3.°C4) | C5,k kg/(m3.°C5) |

1 | —6,802 995 733 503 803.10-4 | 4,075 376 675 622 027.10-6 | —2,788 074 354 782 409.10-8 |

2 | 1,876 837 790 289 664.10-2 | —8,763 058 573 471 110.10-6 | 1,345 612 883 493 354.10-8 |

3 | —2,002 561 813 734 156.10-1 | 6,515 031 360 099 368.10-6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | —1,515 784 836 987 210.10-6 | |

5 | —2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | —4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | —5,411 227 621 436 812.10-1 | | |

[1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 143.

[2] Např.: pro hmotnostní zlomek 12 %, p = 0,12.

--------------------------------------------------