31975L0324

Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

Úřední věstník L 147 , 09/06/1975 S. 0040 - 0047
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0125
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 3 S. 0092
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0125
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0119
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 4 S. 0119
CS.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
ET.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
HU.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
LT.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
LV.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
MT.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
PL.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
SK.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199
SL.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192 - 199


Směrnice Rady

ze dne 20. května 1975

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

(75/324/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že některé členské státy vyžadují, aby aerosolové rozprašovače vyhovovaly určitým závazným technickým specifikacím; že se tyto specifikace v jednotlivých členských státech liší a v důsledku toho je bráněno obchodu v rámci Společenství;

vzhledem k tomu, že tyto překážky vytváření a fungování společného trhu lze odstranit, přijmou-li všechny členské státy stejné specifikace, buď jako dodatek k těm, které jsou již stanoveny v jejich současných právních předpisech, nebo jejich náhradou, a že se tyto specifikace musí týkat především výroby, plnění a jmenovitých objemů aerosolových rozprašovačů;

vzhledem k tomu, že za současného stavu technického pokroku by se měla oblast působnosti této směrnice omezit na aerosolové rozprašovače vyrobené z kovu, skla nebo plastů;

vzhledem k tomu, že technické specifikace uvedené v příloze této směrnice bude třeba rychle přizpůsobovat technickému pokroku; že ke snazšímu přijímání příslušných opatření by měl být zaveden postup, který umožní úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí v rámci Výboru pro přizpůsobování směrnice o aerosolových rozprašovačích technickému pokroku;

vzhledem k tomu, že některé aerosolové rozprašovače uvedené na trh mohou ohrožovat bezpečnost i přesto, že vyhovují požadavkům této směrnice a její přílohy; že by měl být stanoven postup, kterým by se tomuto ohrožení bezpečnosti předcházelo,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na aerosolové rozprašovače vymezené v článku 2 s výjimkou rozprašovačů o maximálním objemu menším než 50 ml a rozprašovačů o maximálním objemu větším, než je uvedeno v bodech 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 a 5.2 přílohy této směrnice.

Článek 2

Pro účely této směrnice se "aerosolovým rozprašovačem" rozumí jakákoli nádobka určená pro jedno použití, vyrobená z kovu, skla nebo plastů a obsahující plyn stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný pod tlakem spolu s kapalinou, pastou nebo práškem nebo bez nich a opatřená uzávěrem umožňujícím vypouštění náplně tuhých nebo kapalných částic v suspenzi v plynu, ve formě pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném stavu.

Článek 3

Osoba odpovědná za uvádění aerosolových rozprašovačů na trh je povinna je opatřit symbolem "3" (obrácené epsilon) jako doklad toho, že vyhovují požadavkům této směrnice a její přílohy.

Článek 4

Členské státy nesmí z důvodů souvisejících s požadavky stanovenými v této směrnici a její příloze bránit, zakazovat nebo omezovat uvádění na trh jakéhokoli aerosolového rozprašovače, který splňuje požadavky této směrnice a její přílohy.

Článek 5

Změny potřebné pro přizpůsobení přílohy této směrnice technickému pokroku se přijímají v souladu s postupem stanoveným v článku 7.

Článek 6

1. Zřizuje se Výbor pro přizpůsobování směrnice o aerosolových rozprašovačích technickému pokroku (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

1 Máli-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě dvou měsíců. Stanovisko se přijímá většinou 41 hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

c) Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předložen, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 8

1. Aniž jsou dotčeny jiné směrnice Společenství, zejména směrnice týkající se nebezpečných látek a přípravků, musí být na každém aerosolovém rozprašovači nebo, pokud to neumožňují jeho malé rozměry (při maximálním objemu 150 ml nebo menším), na štítku k němu připevněném uvedeny viditelně, zřetelně a nesmazatelně tyto údaje:

a) jméno a adresa nebo obchodní známka osoby odpovědné za uvádění aerosolového rozprašovače na trh,

b) symbol "3" (obrácené epsilon), potvrzující shodu s požadavky této směrnice,

c) kódová označení umožňující identifikaci dávky plnění,

d) údaje uvedené v bodu 2.2. přílohy,

e) náplň netto vyjádřená hmotností a objemem.

2. Členské státy mohou uvádění aerosolových rozprašovačů na trh na svém území podmínit uvedením textu na štítku ve svém vnitrostátním jazyce nebo jazycích.

Článek 9

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření zabraňující tomu, aby na aerosolových rozprašovačích byly použity značky nebo nápisy, které lze se symbolem "3" (obrácené epsilon) zaměnit.

Článek 10

1. Pokud členský stát na základě závažných důkazů zjistí, že jeden nebo více aerosolových rozprašovačů ohrožuje bezpečnost nebo zdraví, přestože vyhovuje požadavkům této směrnice, může na svém území dočasně zakázat jejich prodej nebo je podrobit zvláštním podmínkám. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy s uvedením důvodů svého rozhodnutí.

2. Komise do šesti týdnů zahájí konzultace s dotyčnými členskými státy a poté neprodleně zaujme stanovisko a přijme vhodná opatření.

3. Je-li podle názoru Komise zapotřebí upravit technická ustanovení této směrnice, přijme tyto úpravy Rada nebo Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 7; v takovém případě členský stát, který ochranná opatření zavedl, je může ponechat v platnosti, dokud příslušné úpravy nevstoupí v platnost.

Článek 11

1. Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 12

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. května 1975.

Za Radu

předseda

R. Ryan

[1] Úř. věst. C 83, 11.10.1973, s. 24.

[2] Úř. věst. C 101, 23.11.1973, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. DEFINICE

1.1 Tlak

"Tlakem" se rozumí vnitřní tlak vyjádřený v barech.

1.2 Zkušební tlak

"Zkušebním tlakem" se rozumí tlak, kterému může být vystavena prázdná nádobka aerosolového rozprašovače po 25 vteřin, aniž by došlo ke vzniku netěsnosti nebo, v případě kovových nádobek nebo nádobek z plastů, k viditelné nebo trvalé deformaci, s výjimkou přípustné deformace podle bodu 6.1.1.2.

1.3 Tlak při roztržení

"Tlakem při roztržení" se rozumí nejnižší tlak, který způsobí roztržení nebo vznik trhliny v nádobce aerosolového rozprašovače.

1.4 Celkový objem nádobky

"Celkovým objemem nádobky" se rozumí objem otevřené nádobky až po okraj otvoru v mililitrech.

1.5 Objem netto

"Objemem netto" se rozumí objem naplněného a uzavřeného aerosolového rozprašovače v mililitrech.

1.6 Objem kapalné fáze

"Objemem kapalné fáze" se rozumí objem fází jiných než plynných v naplněném a uzavřeném aerosolovém rozprašovači.

1.7 Zkušební podmínky

"Zkušebními podmínkami" se rozumí hodnoty zkušebního tlaku a tlaku při roztržení aplikovaného hydraulicky při 20 °C (± 5 °C).

1.8 Hořlavá náplň

"Hořlavou náplní" se rozumí:

a) plyny, které jsou hořlavé na vzduchu za běžného tlaku;

b) látky a přípravky v kapalné formě, které mají bod vzplanutí nižší nebo rovný 100 °C.

Metoda stanovení bodu vzplanutí je vymezena v příloze V směrnice Rady 67/548/EHS [1] ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, naposledy pozměněné směrnicí 73/146/EHS [2].

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Konstrukce a vybavení

2.1.1 Naplněný aerosolový rozprašovač musí být proveden tak, aby za běžných podmínek používání a skladování vyhovoval ustanovením této přílohy.

2.1.2 Ventil musí umožňovat skutečně hermetické uzavření aerosolového rozprašovače za běžných podmínek skladování nebo přepravy a musí být chráněn, například ochranným krytem, proti neúmyslnému otevření a jakémukoli poškození.

2.1.3 Nesmí existovat možnost snížení mechanické odolnosti aerosolového rozprašovače působením látek v něm obsažených, a to ani při dlouhodobém skladování.

2.2 Nápisy

Aniž jsou dotčeny směrnice týkající se nebezpečných látek a přípravků, musí být každý aerosolový rozprašovač nebo jeho nádobka zřetelně a čitelně označen takto:

a) "Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.";

b) "Nestříkejte do plamene nebo na žhavé předměty", pokud aerosolový rozprašovač není pro tento účel konstruován;

c) "Hořlavé" nebo symbol plamene, obsahuje-li náplň hořlavé složky ve více než 45 % své hmotnosti nebo v množství větším než 250 g.

3. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO KOVOVÉ AEROSOLOVÉ ROZPRAŠOVAČE

3.1 Objem

Celkový objem těchto nádobek nesmí být větší než 1000 ml.

3.1.1 Zkušební tlak nádobky

a) U nádobek plněných při tlaku nižším než 6,7 bar při 50 °C musí být zkušební tlak rovný nejméně 10 bar.

b) U nádobek plněných při tlaku rovném nebo vyšším než 6,7 bar při 50 °C musí být zkušební tlak o 50 % vyšší než vnitřní tlak při 50 °C.

3.1.2 Plnění

Při 50 °C nesmí být tlak v aerosolovém rozprašovači větší než 12 bar bez ohledu na plyn použitý k plnění.

3.1.3 Objem kapalné fáze

Objem kapalné fáze při 50 °C nesmí překročit 87 % objemu netto. U nádobek s konkávním dnem, které se před roztržením změní na konvexní, však může objem kapalné fáze při 50 °C činit až 95 % objemu netto.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SKLENĚNÉ AEROSOLOVÉ ROZPRAŠOVAČE

4.1 Nádobky s potahem z plastu nebo trvale chráněné nádobky

Nádobky tohoto druhu lze používat pro plnění stlačeným, zkapalněným nebo rozpuštěným plynem.

4.1.1 Objem

Celkový objem těchto nádobek nesmí být větší než 220 ml.

4.1.2 Potah

Potah musí být tvořen ochrannou obálkou z plastu nebo jiného vhodného materiálu, která má vyloučit nebezpečí vyletujících skleněných střepin při náhodném rozbití nádobky. Musí být navržen tak, aby se nerozlétly skleněné střepiny, spadne-li naplněný aerosolový rozprašovač zahřátý na teplotu 20 °C z výšky 1,8 m na betonovou podlahu.

4.1.3 Zkušební tlak nádobky

a) Nádobky určené k plnění stlačeným nebo rozpuštěným plynem musí odolat zkušebnímu tlaku, který se rovná nejméně 12 bar.

b) Nádobky určené k plnění zkapalněným plynem musí odolat zkušebnímu tlaku, který se rovná nejméně 10 bar.

4.1.4 Plnění

a) Aerosolové rozprašovače plněné stlačeným plynem nesmějí být vystavovány tlaku většímu než 9 bar při 50 °C.

b) Aerosolové rozprašovače plněné rozpuštěným plynem nesmějí být vystavovány tlaku většímu než 8 bar při 50 °C.

c) Aerosolové rozprašovače obsahující zkapalněný plyn nebo směsi zkapalněného plynu nesmějí být při 20 °C vystavovány většímu tlaku, než je uvedeno v tabulce:

Celkový objem | procentuální podíl zkapalněného plynu v celkové směsi v % její hmotnosti |

20 % | 50 % | 80 % |

50 až 80 ml | 3,5 bar | 2,8 bar | 2,5 bar |

< 80 až 160 ml | 3,2 bar | 2,5 bar | 2,2 bar |

< 160 až 220 ml | 2,8 bar | 2,1 bar | 1,8 bar |

Tabulka udává mezní hodnoty tlaku dovolené při 20 °C v závislosti na procentuálním podílu plynu.

Mezní hodnoty tlaku pro procentuální podíly plynu, které nejsou uvedeny v tabulce, je třeba z ní extrapolovat.

4.1.5 Objem kapalné fáze

Při 50 °C nesmí objem kapalné fáze naplněného aerosolového rozprašovače překročit 90 % objemu netto.

4.2 Nechráněné skleněné nádobky

Aerosolové rozprašovače s nechráněnými skleněnými nádobkami se plní výhradně zkapalněnými nebo rozpuštěnými plyny.

4.2.1 Objem

Celkový objem těchto nádobek nesmí být větší než 150 ml.

4.2.2 Zkušební tlak nádobky

Zkušební tlak nádobky musí být rovný alespoň 12 bar.

4.2.3 Plnění

a) Aerosolové rozprašovače plněné rozpuštěným plynem nesmějí být vystavovány tlaku většímu než 8 bar při 50 °C.

b) Aerosolové rozprašovače obsahující zkapalněný plyn nesmějí být při 20 °C vystavovány většímu tlaku, než je uvedeno v tabulce:

celkový objem | procentuální zkapalněného plynu v celkové směsi v % její hmotnosti |

20 % | 50 % | 80 % |

50 až 70 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,25 bar |

< 70 až 150 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1 bar |

Tabulka udává mezní hodnoty tlaku dovolené při 20 °C v závislosti na procentuálním podílu plynu.

Mezní hodnoty tlaku pro procentuální podíly plynu, které nejsou uvedeny v tabulce, je třeba z ní extrapolovat.

4.2.4 Objem kapalné fáze

Při 50 °C nesmí objem kapalné fáze aerosolového rozprašovače naplněného zkapalněným nebo rozpuštěným plynem překročit 90 % objemu netto.

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO AEROSOLOVÉ ROZPRAŠOVAČE Z PLASTŮ

5.1 Aerosolové rozprašovače z plastů, které při roztržení mohou vytvářet štěpiny, se považují za rovnocenné aerosolovým rozprašovačům s nechráněnými skleněnými nádobkami.

5.2 Aerosolové rozprašovače z plastů, které při roztržení nemohou vytvářet štěpiny, se považují za rovnocenné skleněným aerosolovým rozprašovačům s ochranným potahem.

6. ZKOUŠKY

6.1 Zkušební požadavky, které je povinna zaručit osoba odpovědná za uvádění na trh

6.1.1 Hydraulická zkouška prázdných nádobek

6.1.1.1 Aerosolové rozprašovače z kovu, skla nebo plastů musí být schopné odolat při hydraulické tlakové zkoušce stanovené v bodech 3.1.1., 4.1.3. a 4.2.2.

6.1.1.2 Kovové nádobky, které vykazují asymetrické nebo značné deformace či jiné podobné vady, musí být vyřazeny. Mírná symetrická deformace dna nebo deformace profilu horního dílu je přípustná za předpokladu, že nádobka vyhoví při zkoušce na roztržení.

6.1.2 Zkouška na roztržení prázdných kovových nádobek

Osoba odpovědná za uvádění na trh je povinna zaručit, že tlak při roztržení nádobek je nejméně o 20 % vyšší než stanovený zkušební tlak.

6.1.3 Zkouška pádem chráněných skleněných nádobek

Výrobce je povinen zaručit, že nádobky splňují požadavky zkoušky stanovené v bodu 4.1.2.

6.1.4 Individuální kontrola naplněných aerosolových rozprašovačů

6.1.4.1 a) Každý naplněný aerosolový rozprašovač se ponoří do vodní lázně. Teplotu vody a dobu ponoření je třeba zvolit tak, aby:

- náplň aerosolového rozprašovače dosáhla rovnoměrné teploty 50 °C nebo

- tlak v aerosolovém rozprašovači dosáhl hodnoty, kterou má jeho náplň při rovnoměrné teplotě 50 °C.

b) Každý aerosolový rozprašovač, který vykazuje viditelnou trvalou deformaci nebo netěsnost, musí být vyřazen.

6.1.4.2 Osoba odpovědná za uvádění na trh však může použít jakýkoli zkušební systém poskytující výsledek rovnocenný výsledku získanému metodou vodní lázně, a to na svou vlastní odpovědnost a se souhlasem výboru uvedeného v článku 6 této směrnice.

6.2 Příklady kontrolních zkoušek, které mohou členské státy provádět

6.2.1 Zkoušky nenaplněných nádobek

Pět nádobek náhodně vybraných z homogenní dávky 2500 nenaplněných nádobek, tj. vyrobených ze stejných materiálů stejným výrobním postupem ve spojitých dávkách, nebo z dávky představující jednohodinovou výrobu, se vystaví zkušebnímu tlaku po dobu 25 sekund.

Pokud některá z těchto nádobek při zkoušce nevyhoví, vybere se náhodně ze stejné dávky deset dalších nádobek a podrobí se téže zkoušce.

Pokud kterákoli z těchto nádobek při zkoušce nevyhoví, je celá dávka nevhodná k použití.

6.2.2 Zkoušky naplněných aerosolových rozprašovačů

Zkoušky ke kontrole vzduchotěsnosti a vodotěsnosti se provádějí ponořením reprezentativního počtu naplněných aerosolových rozprašovačů do vodní lázně. Teplotu lázně a dobu ponoření je třeba zvolit tak, aby náplň aerosolového rozprašovače dosáhla rovnoměrné teploty 50 °C během doby nezbytné k zaručení toho, že nedošlo k roztržení nebo vzniku trhliny.

Každou dávku aerosolových rozprašovačů, která při těchto zkouškách nevyhoví, je nutno považovat za nevhodnou k použití.

[1] Úř. věst. C 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Úř. věst. L 167, 25.6.1973, s. 1.

--------------------------------------------------