31975D0438Úřední věstník L 194 , 25/07/1975 S. 0022 - 0022
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 1 S. 0228
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 1 S. 0122
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 1 S. 0228
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 15 Svazek 1 S. 0122


Rozhodnutí Rady

ze dne 3. března 1975

o účasti Společenství v prozatímní komisi zřízené na základě usnesení č. III Úmluvy o předcházení znečišťování moře z pozemních zdrojů

(75/438/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že v usnesení č. III připojeném k závěrečnému aktu Úmluvy o předcházení znečišťování moře z pozemních zdrojů ze dne 21. února 1974 je doporučeno, aby byla zřízena prozatímní komise složená ze zástupců signatářů úmluvy;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím č. 75/437/EHS [2] byla tato úmluva uzavřena jménem Společenství;

vzhledem k tomu, že by proto měl být jmenován zástupce Společenství v rámci prozatímní komise,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Až do vstupu v platnost Úmluvy o předcházení znečišťování moře z pozemních zdrojů je Komise oprávněna zastupovat Společenství v pracovní skupině "prozatímní komise" zřízené na základě usnesení č. III závěrečného aktu úmluvy.

V Bruselu dne 3. března 1975.

Za Radu

předseda

J. Keating

[1] Úř. věst. C 127, 18.10.1974, s. 32.

[2] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 5.

--------------------------------------------------