31969L0060Úřední věstník L 048 , 26/02/1969 S. 0001 - 0003
Dánské zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1969(I) S. 0044
Anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1969(I) S. 0049
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 4 S. 0079
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 3 S. 0062
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 3 S. 0062
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 65 S. 0003
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 65 S. 0003


Směrnice Rady

ze dne 18. února 1969,

kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh

(69/60/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že některá ustanovení směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh [2] by měla být změněna;

vzhledem k tomu, že je vhodné doplnit přechodná ustanovení a umožnit používání osiva generací předcházejících základnímu osivu;

vzhledem k tomu, že je nutné zahrnout do směrnice jeden nový druh obilovin a stanovit pro něj minimální požadavky;

vzhledem k tomu, že pokud na území některého členského státu obvykle neprobíhá rozmnožování osiva určitých druhů a jeho uvádění na trh, je žádoucí stanovit možnost, aby byl tento členský stát postupem projednávání ve Stálém výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví osvobozen od povinnosti uplatňovat na zmíněné druhy tuto směrnici;

vzhledem k tomu, že je třeba zavést některá zjednodušení v označování a změnu barvy návěsky pro osivo vyhovující méně přísným požadavkům,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh se mění v souladu s následujícími články.

Článek 2

1. V čl. 2 odst. 1 části A se pod slova "Oryza sativa L. rýže" vkládají slova: "Phalaris canariensis L. lesknice kanárská".

2. V čl. 2 odst. 1 části C se za slova "pšenice špalda, žito" a v části E za slova "žito, kukuřice" vkládá čárka a slova "lesknice kanárská".

3. "a) které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost pěstitele, z osiva některé generace předcházející základnímu osivu, a u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II;"

.

4. "a) které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo, na žádost pěstitele, z osiva některé generace předcházející základnímu osivu, a u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění požadavků na základní osivo stanovených v přílohách I a II;"

.

5. "a) které pochází bezprostředně ze základního osiva, z certifikovaného osiva první generace nebo, na žádost pěstitele, z osiva některé generace předcházející základnímu osivu, u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno splnění uvedených v přílohách I a II na základní osivo;"

.

6. "c) během přechodného období nejvýše tří let po vstupu v platnost právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí uznat odchylně od odst. 1 částí E, F a G jako certifikované osivo osivo, které pochází bezprostředně z osiva, které bylo v některém členském státě úředně uznáno podle stávajícího systému a které poskytuje stejné záruky jako základní osivo uznané podle zásad této směrnice; toto ustanovení se použije přiměřeně na certifikované osivo první generace uvedené v odst. 1 části G."

Článek 3

V čl. 4 odst. 1 písm. b) se zrušuje slovo "kukuřice".

Článek 4

V čl. 8 odst. 1 se slovo "dodávkách" nahrazuje slovem "partiích".

Článek 5

"2. Balení mohou být jednou či vícekrát znovu uzavřena pouze úředně. V tomto případě se na návěsce podle čl. 10 odst. 1 uvede, že se jedná o opětovné uzavření, dále datum posledního opětovného uzavření a orgán, který je provedl."

Článek 6

"b) musí uvnitř obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující údaje stanovené pro návěsku v příloze IV oddíle A písm. a) bodech 3, 4 a 5; tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na balení vytištěny nesmazatelnou barvou."

Článek 7

"Článek 15

1. Členské státy stanoví, že osivo obilovin, které pochází bezprostředně ze základního osiva nebo z certifikovaného osiva první generace uznaného v některém členském státě a které bylo sklizeno v jiném členském státě nebo v některé třetí zemi, může být uznáno ve státě, který vyprodukoval základní osivo nebo certifikované osivo první generace, pokud bylo na jeho množitelském porostu podrobeno inspekci v terénu vyhovující požadavkům stanoveným v příloze I a pokud bylo úředními zkouškami ověřeno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze II.

2. Odstavec 1 se použije stejným způsobem na uznávání certifikovaného osiva, které pochází bezprostředně z osiva některé generace předcházející základnímu osivu, které může splňovat požadavky stanovené v přílohách I a II pro základní osivo a u kterého bylo úřední zkouškou ověřeno, že tyto požadavky splněny jsou."

Článek 8

Datum v čl. 16 odst. 2 druhé větě se nahrazuje datem "1. července 1970".

Článek 9

V čl. 17 odst. 2 se slova "tmavě žlutá" nahrazují slovem "hnědá".

Článek 10

"Článek 23a

Členský stát může být na svou žádost postupem podle článku 21 zcela nebo částečně osvobozen od povinnosti uplatňovat tuto směrnici na určité druhy, pokud na jeho území obvykle neprobíhá rozmnožování osiva těchto druhů ani jeho uvádění na trh."

Článek 11

V příloze I bodě 2 oddíle A a bodě 4 se za slovo "žita" vkládá čárka a slova "lesknice kanárské".

Článek 12

1. "U základního osiva je v 500 g tolerován jeden úlomek a u certifikovaného osiva tři sklerocia Claviceps purpurea nebo jejich úlomky."

2. V příloze II bodě 3 oddíle A písm. a) podpísmenech bb) a cc) a v písm. c) podpísmenu bb) se v sedmém sloupci tabulky číslo "5" nahrazuje číslem "7".

3. V příloze II bodě 3 oddíle A písm. b) se 7. sloupec mění takto:

a) v podpísmenu aa) se slova "1 červené zrno" nahrazují slovy "2 červená zrna";

b) v podpísmenu bb) se slova "2 červená zrna" nahrazují slovy "5 červených zrn";

c) v podpísmenu cc) se slova "3 červená zrna" nahrazují slovy "5 červených zrn".

4. V příloze II bodě 3 oddíle A písm. d) podpísmenu aa) se v 6. sloupci za číslo "0" doplňují slova "(v 250 g)".

"(e)lesknice kanárská | (aa)základní osivo | | 75 | 98 | 4 | 1 | 0 | Avena fatua, Avena sterilis |

| (bb)certifikované osivo | | 75 | 98 | 10 | 5 | | Avena ludoviciana nebo Lolium temulentum" |

5. 6. "C. Kritérium pro nejvyšší povolený výskyt semen Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana a Lolium temulentum:

Jedno semeno Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana nebo Lolium temulentum v jednom vzorku o hmotnosti 500 g se nepovažuje za nečistotu, pokud druhý vzorek o hmotnosti 500 g neobsahuje Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ani Lolium temulentum."

Článek 13

1. "1. "

Pravidla a normy EHS

"

2. Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky."

2. Návěsky s údaji stanovenými v příloze IV oddíle A písm. a) bodě 1 směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh však mohou být používány nejdéle do 30. června 1970.

Článek 14

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 1. července 1969. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. února 1969.

Za Radu

předseda

J. P. Buchler

[1] Úř. věst. C 108, 19.10.1968, s. 30.

[2] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

--------------------------------------------------