16.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 49/16


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 6/2020

ze dne 7. února 2020,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/284]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (5), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2127 ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic Rady 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES (6), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(7)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 se zrušují rozhodnutí Komise 2000/208/ES (7) a 2000/571/ES (8) a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/215/EU, která jsou začleněna do Dohody o EHP, a která by proto měla být v Dohodě o EHP zrušena.

(8)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 se zrušuje rozhodnutí Komise 94/641/ES (9), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by proto mělo být v Dohodě o EHP zrušeno.

(9)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů obsahujících ustanovení o zdraví rostlin. Právní předpisy o zdraví rostlin nespadají do oblasti působnosti Dohody o EHP, a proto se ustanovení o zdraví rostlin na státy ESVO nevztahují.

(10)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů obsahujících ustanovení o živých zvířatech jiných, než jsou ryby a živočichové pocházející z akvakultury. Ustanovení o živých zvířatech jiných, než jsou ryby a živočichové pocházející z akvakultury, se nevztahují na Island, jak je uvedeno v odstavci 2 úvodní části kapitoly I přílohy I Dohody o EHP.

(11)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách, krmivech a potravinách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I a v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách, krmivech a potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(12)

Přílohy I a II Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 11b (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625) v části 1.1 kapitoly I a bodě 31q (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625) kapitoly II se doplňuje nová odrážka, která zní:

„–

32019 R 2127: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2127 ze dne 10. října 2019 (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 111).“

2.

Za bod 11bs (prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130) části 1.1 kapitoly I se vkládají nové body, které znějí:

„11bt.

32019 R 2074: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (Úř. věst. L 316, 6.12.2019, s. 6).

11bu.

32019 R 2090: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 28).

11bv.

32019 R 2123: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

11bw.

32019 R 2124: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).

11bx.

32019 R 2126: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 104).“

3.

V bodě 86 (nařízení Komise (ES) č. 1251/2008) části 4.2 a v bodě 9c (nařízení Komise (EU) č. 142/2011) v části 7.1 kapitoly I se doplňuje nová odrážka, která zní:

„–

32019 R 2124: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019 (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).“

4.

Za bod 31qs (prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130) kapitoly II se vkládají nové body, které znějí:

„31qt.

32019 R 2074: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (Úř. věst. L 316, 6.12.2019, s. 6).

31qu.

32019 R 2090: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 28).

31qv.

32019 R 2123: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

31qw.

32019 R 2124: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).

31qx.

32019 R 2126: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 104).“

5.

V části 1.2 kapitoly I se zrušují body 29 (rozhodnutí Komise 94/641/ES), 88 (rozhodnutí Komise 2000/208/ES), 106 (rozhodnutí Komise 2000/571/ES) a 148 (prováděcí rozhodnutí Komise 2011/215/EU).

Článek 2

Za bod 164s (prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130) v kapitole XII přílohy II Dohody o EHP se vkládají nové body, které znějí:

„164t.

32019 R 2074: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (Úř. věst. L 316, 6.12.2019, s. 6).

164u.

32019 R 2090: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 28).

164v.

32019 R 2123: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

164w.

32019 R 2124: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).

164x.

32019 R 2126: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 104).“

Článek 3

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074, (EU) 2019/2090, (EU) 2019/2123, (EU) 2019/2124, (EU) 2019/2126 a (EU) 2019/2127 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. února 2020 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo v den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 210/2019 ze dne 27. září 2019 (10), podle toho, co nastane později.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. února 2020.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Clara GANSLANDT


(1)  Úř. věst. L 316, 6.12.2019, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64.

(4)  Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73.

(5)  Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 104.

(6)  Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 111.

(7)  Úř. věst. L 64, 11.3.2000, s. 20.

(8)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 14.

(9)  Úř. věst. L 248, 23.9.1994, s. 26.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

(10)  Úř. věst. L 4, 5.1.2023, s. 11.