18.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/4


DOHODA

mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o operativních činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Moldavské republice

EVROPSKÁ UNIE

a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

dále jednotlivě jako „strana“ nebo společně jako „strany“,

VZHLEDEM k tomu, že mohou nastat situace, kdy Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) koordinuje operativní spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a Moldavskou republikou, a to i na území Moldavské republiky,

VZHLEDEM k tomu, že by měl být stanoven právní rámec v podobě dohody o postavení jednotek pro situace, v nichž budou mít příslušníci jednotek vyslaní agenturou výkonné pravomoci na území Moldavské republiky,

VZHLEDEM k tomu, že dohoda o postavení jednotek může stanovit možnost, aby agentura zřídila na území Moldavské republiky pobočky s cílem usnadnit a zlepšit koordinaci operativních činností a zajistit účinné řízení lidských a technických zdrojů agentury,

S OHLEDEM na vysokou úroveň ochrany osobních údajů v Moldavské republice a Evropské unii a

S OHLEDEM na to, že Moldavská republika ratifikovala Úmluvu Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a dodatkový protokol k této úmluvě,

S OHLEDEM na skutečnost, že dodržování lidských práv a demokratických zásad jsou základními zásadami, jimiž se řídí spolupráce mezi stranami,

S OHLEDEM na to, že Moldavská republika ratifikovala Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, jež obsahuje práva odpovídající právům zakotveným v Listině základních práv Evropské unie,

S OHLEDEM na to, že by veškeré operativní činnosti agentury na území Moldavské republiky měly plně respektovat základní práva a mezinárodní dohody, jichž jsou Evropská unie, její členské státy nebo Moldavská republika smluvními stranami,

S OHLEDEM na skutečnost, že všechny osoby účastnící se operativní činnosti mají povinnost dodržovat nejvyšší standardy bezúhonnosti, etického chování a profesionality, jakož i ctít základní práva a plnit povinnosti, které jim ukládají ustanovení operačního plánu a kodexu chování agentury,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato dohoda upravuje veškeré záležitosti nezbytné pro vyslání jednotek pro správu hranic ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže do Moldavské republiky, kde mohou příslušníci jednotek vykonávat výkonné pravomoci.

2.   Operativní činnosti uvedené v odstavci 1 mohou probíhat na území Moldavské republiky, které je pod kontrolou ústavních orgánů Moldavské republiky, včetně na jejích hranicích.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1)

„operativní činností“ společná operace nebo zásah rychlé reakce na hranicích,

2)

„agenturou“ Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřízená nařízením (EU) 2019/1896 (1) o Evropské pohraniční a pobřežní stráži nebo jakoukoliv jeho změnou,

3)

„ochranou hranic“ činnost vykonávaná na hranici v souladu s touto dohodou a pro účely této dohody výhradně jako reakce na záměr překročit tuto hranici nebo na úkon překročení této hranice, a to bez ohledu na jakékoliv jiné důvody, sestávající z hraničních kontrol a z ostrahy hranic,

4)

„jednotkou pro správu hranic“ jednotka vytvořená ze stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, která má být vyslána při společných operacích a při zásazích rychlé reakce na vnějších hranicích do členských států a do třetích zemí,

5)

„poradním fórem“ poradní orgán zřízený agenturou podle článku 108 nařízení (EU) 2019/1896,

6)

„stálým útvarem Evropské pohraniční a pobřežní stráže“ stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže ve smyslu článku 54 nařízení (EU) 2019/1896,

7)

„pohraniční policií“ pohraniční policie Ministerstva vnitra Moldavské republiky,

8)

„EUROSURem“ rámec pro výměnu informací a spolupráci mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž,

9)

„osobou pověřenou sledováním základních práv“ osoba pověřená sledováním základních práv ve smyslu článku 110 nařízení (EU) 2019/1896,

10)

„domovským členským státem“ členský stát, z něhož je vyslán nebo dočasně přidělen pracovník ke stálému útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže,

11)

„incidentem“ situace spojená s nedovoleným přistěhovalectvím, přeshraniční trestnou činností nebo s ohrožením životů migrantů na vnějších hranicích Evropské unie či Moldavské republiky, podél nich nebo v jejich blízkosti,

12)

„společnou operací“ činnost koordinovaná nebo organizovaná agenturou na podporu vnitrostátních orgánů Moldavské republiky odpovědných za ochranu hranic zaměřená na řešení problémů, jako jsou nedovolené přistěhovalectví, současné či budoucí hrozby na hranicích Moldavské republiky nebo přeshraniční trestná činnost, nebo na poskytování rozsáhlejší technické a operativní pomoci při ochraně těchto hranic,

13)

„příslušníkem jednotky“ příslušník stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže vyslaný prostřednictvím jednotky pro správu hranic k účasti na operativní činnosti,

14)

„členským státem“ členský stát Evropské unie,

15)

„operační oblastí“ zeměpisná oblast, ve které má probíhat operativní činnost,

16)

„zúčastněným členským státem“ členský stát, který se poskytnutím technického vybavení nebo pracovníků stálému útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže účastní operativní činnosti,

17)

„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby,

18)

„zásahem rychlé reakce na hranicích“ činnost zaměřená na odvrácení situace zvláštní a nepřiměřené výzvy na hranicích Moldavské republiky vysláním jednotek pro správu hranic na území Moldavské republiky na omezenou dobu k provádění ochrany hranic společně s vnitrostátními orgány Moldavské republiky odpovědnými za ochranu hranic,

19)

„statutárními zaměstnanci“ pracovníci zaměstnaní Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Unie, stanovenými nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2).

Článek 3

Zahájení operativních činností

1.   Operativní činnost podle této dohody je zahájena písemným rozhodnutím výkonného ředitele agentury na základě písemné žádosti příslušných orgánů Moldavské republiky. Tato žádost obsahuje popis situace, možných cílů a předpokládaných potřeb a profily potřebných pracovníků, případně včetně profilů pracovníků s výkonnou pravomocí.

2.   Domnívá-li se výkonný ředitel agentury, že by požadovaná operativní činnost pravděpodobně znamenala vážné nebo trvalé porušování základních práv nebo závazků v oblasti mezinárodní ochrany nebo by k takovému porušování vedla, operativní činnost nezahájí.

3.   Pokud se výkonný ředitel agentury po obdržení žádosti podle odstavce 1 domnívá, že k rozhodnutí o zahájení operativní činnosti jsou nezbytné další informace, může požádat o další informace nebo povolit odborníkům agentury cestu do Moldavské republiky k posouzení situace na místě. Moldavská republika tuto cestu umožní.

4.   Výkonný ředitel agentury rozhodne, že operativní činnost nebude zahájena, pokud se domnívá, že existuje oprávněný důvod ji pozastavit nebo ukončit podle příslušných ustanovení článku 18.

Článek 4

Operační plán

1.   Operační plán se pro každou operativní činnost dohodne mezi agenturou a Moldavskou republikou v souladu s články 38 a 74 nařízení (EU) 2019/1896. Operační plán je pro agenturu, Moldavskou republiku a zúčastněné členské státy závazný.

2.   Operační plán a veškeré jeho změny podléhají souhlasu všech členských států sousedících s Moldavskou republikou nebo hraničících s operační oblastí.

3.   Operační plán podrobně stanoví organizační a procedurální aspekty operativní činnosti, včetně:

a)

popisu situace, způsobu provedení a cíle vyslání, včetně operačního cíle;

b)

předpokládané doby trvání operativní činnosti nutné k dosažení jejích cílů;

c)

operační oblasti;

d)

popisu úkolů včetně těch, jež vyžadují výkonné pravomoci, odpovědností, a to i ve vztahu k dodržování základních práv a požadavků v oblasti ochrany údajů, a zvláštních pokynů pro jednotky, včetně přípustného nahlížení do databází a přípustných služebních zbraní, střeliva a vybavení v Moldavské republice;

e)

složení jednotky pro správu hranic a vyslání dalších příslušných pracovníků či přítomnosti dalších statutárních zaměstnanců agentury včetně osob pověřených sledováním základních práv;

f)

ustanovení o velení a řízení, včetně jmen a hodností příslušníků pohraniční stráže nebo jiných příslušných pracovníků Moldavské republiky odpovědných za spolupráci s příslušníky jednotek a agenturou, zejména jmen a hodností těch příslušníků pohraniční stráže nebo jiných příslušných pracovníků, kteří jednotkám velí po dobu jejich vyslání, a postavení příslušníků jednotek v linii velení;

g)

technického vybavení, které bude nasazeno během operativní činnosti, včetně specifických požadavků, jako jsou podmínky použití, požadovaný obslužný personál, doprava a jiné logistické aspekty, jakož i finanční ustanovení;

h)

podrobných ustanovení o okamžitém podávání zpráv o incidentech agenturou správní radě a příslušným vnitrostátním orgánům zúčastněných členských států a Moldavské republiky o jakémkoli incidentu, ke kterému došlo v průběhu operativní činnosti prováděné podle této dohody;

i)

režimu podávání zpráv a hodnocení, který obsahuje kritéria pro hodnotící zprávu, a to i pokud jde o ochranu základních práv, a termín pro předložení závěrečné hodnotící zprávy;

j)

[Záměrně nepoužito];

k)

podmínek spolupráce s jinými subjekty a institucemi Unie než s agenturou, s dalšími třetími zeměmi nebo s mezinárodními organizacemi;

l)

obecných pokynů o tom, jak mají být během operativní činnosti chráněna základní práva včetně ochrany osobních údajů a povinností vyplývajících z použitelných mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv;

m)

postupů, jimiž jsou osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, oběti obchodování s lidmi, nezletilé osoby bez doprovodu a další osoby ve zranitelném postavení nasměrovány na příslušné vnitrostátní orgány, které jim poskytnou odpovídající pomoc;

n)

postupů, které stanoví mechanismus, jehož prostřednictvím se přijímají a agentuře a Moldavské republice předávají stížnosti (včetně stížností podaných podle čl. 8 odst. 5) na kteroukoli osobu účastnící se operativní činnosti, včetně příslušníků pohraniční stráže nebo dalších příslušných pracovníků Moldavské republiky a příslušníků jednotek, které se týkají údajného porušení základních práv v rámci jejich účasti na operativní činnosti agentury;

o)

logistických opatření, včetně informací o pracovních podmínkách a prostředí oblastí, v nichž se má operativní činnost uskutečnit; a

p)

ustanovení týkající se pobočky zřízené v souladu s článkem 6.

4.   Všechny změny nebo aktualizace operačního plánu vyžadují souhlas agentury a Moldavské republiky po konzultaci se zúčastněnými členskými státy.

5.   Výměna informací a operativní spolupráce pro účely systému EUROSUR probíhají v souladu s pravidly pro vytváření a sdílení specifických situačních obrazů, které mají být stanoveny v operačním plánu pro dotčenou operativní činnost.

6.   Hodnocení operativní činnosti v souladu s odst. 3 písm. i) tohoto článku provedou společně Moldavská republika a agentura.

7.   Podmínky spolupráce s institucemi a jinými subjekty Unie podle odst. 3 písm. k) tohoto článku budou stanoveny v souladu s jejich příslušnými mandáty a v mezích dostupných zdrojů.

Článek 5

Podávání zpráv o incidentech

1.   Agentura a pohraniční policie zavedou mechanismus podávání zpráv o incidentech, který umožní včasné podávání zpráv o veškerých incidentech, ke kterým došlo v průběhu operativní činnosti prováděné podle této dohody.

2.   Agentura a Moldavská republika si vzájemně pomáhají při provádění veškerých nezbytných šetření a vyšetřování jakéhokoliv incidentu nahlášeného prostřednictvím tohoto mechanismu, jako je identifikace svědků a shromažďování a předkládání důkazů, včetně žádostí o získání a případně předání předmětů souvisejících s nahlášeným incidentem. Předání těchto předmětů může být podmíněno jejich vrácením za podmínek stanovených příslušným orgánem, který je předává.

Článek 6

Pobočky

1.   Agentura může na území Moldavské republiky zřídit pobočky, aby usnadnila a zlepšila koordinaci operativních činností a zajistila účinné řízení svých lidských a technických zdrojů. Umístění pobočky určí agentura po konzultaci s příslušnými orgány Moldavské republiky.

2.   Pobočky se zřizují na základě operativních potřeb a zůstávají akceschopné po dobu, kterou agentura potřebuje k provedení operativních činností v Moldavské republice. Agentura může se souhlasem Moldavské republiky toto období prodloužit.

3.   Každou pobočku řídí zástupce agentury, kterého výkonný ředitel jmenuje vedoucím pobočky a který dohlíží na celkovou činnost pobočky.

4.   Pobočky v příslušném případě:

a)

poskytují operativní a logistickou podporu a zajišťují koordinaci činností agentury v dotčených operačních oblastech;

b)

poskytují operativní podporu Moldavské republice v dotčených operačních oblastech;

c)

monitorují činnosti jednotek a pravidelně podávají zprávu do ústředí agentury;

d)

spolupracují s Moldavskou republikou ve všech záležitostech týkajících se praktického provádění operativních činností organizovaných agenturou v Moldavské republice, včetně jakýchkoliv dalších záležitostí, které se v průběhu těchto činností případně vyskytnou;

e)

podporují koordinátora při jeho spolupráci s Moldavskou republikou ve všech záležitostech spojených s příspěvkem Moldavské republiky k operativní činnosti organizované agenturou a v případě potřeby udržují styk s ústředím agentury;

f)

podporují koordinátora a osobu či osoby pověřené sledováním základních práv dohlížející na operativní činnost při usnadňování, v případě potřeby, koordinace a komunikace mezi jednotkami agentury a příslušnými orgány Moldavské republiky a dalších příslušných úkolů;

g)

organizují logistickou podporu související s vysíláním příslušníků jednotek a nasazením a použitím technického vybavení;

h)

poskytují veškerou další logistickou podporu týkající se operační oblasti, za niž odpovídá daná pobočka, s cílem usnadnit hladký průběh operativních činností organizovaných agenturou;

i)

zajišťují účinnou správu vlastního vybavení agentury v oblastech, na něž se vztahují její činnosti, včetně případné registrace a dlouhodobé údržby tohoto vybavení a jakékoli potřebné logistické podpory; a

j)

podporují ostatní pracovníky nebo činnosti agentury v Moldavské republice podle dohody mezi agenturou a Moldavskou republikou.

5.   Agentura a Moldavská republika zajistí co nejvhodnější podmínky pro plnění úkolů přidělených pobočce.

6.   Moldavská republika pomáhá agentuře zajišťovat operativní kapacitu pobočky.

Článek 7

Koordinátor

1.   Aniž je dotčena úloha poboček popsaná v článku 6, jmenuje výkonný ředitel z řad statutárních zaměstnanců agentury jednoho nebo více odborníků, kteří mohou být vysláni jako koordinátoři pro každou operativní činnost. Výkonný ředitel oznámí toto jmenování Moldavské republice.

2.   Úlohou koordinátora je:

a)

působit jako spojovací článek mezi agenturou, Moldavskou republikou a příslušníky jednotek a zároveň poskytovat jménem agentury pomoc ve všech záležitostech souvisejících s podmínkami jejich vyslání v těchto jednotkách;

b)

monitorovat řádné provádění operačního plánu, včetně ochrany základních práv ve spolupráci s osobou či osobami pověřenými sledováním základních práv, a podávat o tom zprávy výkonnému řediteli;

c)

jednat jménem agentury ve všech aspektech vyslání jednotek a podávat jí o všech těchto aspektech zprávy; a

d)

podporovat spolupráci a koordinaci mezi Moldavskou republikou a zúčastněnými členskými státy.

3.   V souvislosti s operativními činnostmi může výkonný ředitel pověřit koordinátora, aby byl nápomocen při řešení jakýchkoliv sporů týkajících se provádění operačního plánu a vyslání jednotek.

4.   Moldavská republika vydává příslušníkům jednotky pouze takové povely, které jsou v souladu s operačním plánem. Pokud se koordinátor domnívá, že povely vydané příslušníkům jednotky nejsou v souladu s operačním plánem nebo použitelnými právními povinnostmi, neprodleně to ohlásí úředníkům Moldavské republiky vykonávajícím koordinační roli a výkonnému řediteli. Výkonný ředitel může přijmout příslušná opatření, včetně pozastavení či ukončení operativní činnosti v souladu s článkem 18 této dohody.

5.   Moldavská republika může příslušníky jednotky zmocnit k tomu, aby jednali jejím jménem.

Článek 8

Základní práva

1.   Při plnění závazků vyplývajících z této dohody se strany zavazují jednat v souladu se všemi použitelnými právními nástroji v oblasti lidských práv, včetně Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950, Úmluvy Organizace spojených národů o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a protokolu k této úmluvě z roku 1967, Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace z roku 1965, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984, Úmluvy o právech dítěte z roku 1989, Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením z roku 2006 a Listiny základních práv Evropské unie.

2.   Příslušníci jednotek při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí plně respektují základní práva, včetně přístupu k azylovému řízení, a lidskou důstojnost, a věnují zvláštní pozornost zranitelným osobám. Veškerá opatření, která učiní při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí, musí být přiměřená cílům, jež uvedená opatření sledují. Při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí nesmějí diskriminovat osoby ze žádných důvodů, například na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, v souladu s článkem 21 Listiny.

Příslušníci jednotek mohou při plnění svých úkolů nebo výkonu svých pravomocí přijímat opatření zasahující do základních práv a svobod pouze tehdy, je-li to nezbytné a přiměřené cílům, jež uvedená opatření sledují, přičemž tato opatření musí respektovat podstatu těchto základních práv a svobod v souladu s použitedlným mezinárodním, unijním a vnitrostátním právem.

Toto ustanovení se použije obdobně na všechny příslušníky pohraniční policie účastnící se operativní činnosti.

3.   Úředník agentury pro otázky základních práv sleduje soulad každé operativní činnosti s použitelnými normami v oblasti základních práv. Úředník pro otázky základních práv nebo jeho zástupce může provádět návštěvy na místě ve třetí zemi; vydává rovněž stanoviska k operačním plánům a informuje výkonného ředitele agentury o možném porušení základních práv souvisejících s operativní činností. Moldavská republika podpoří monitorovací úsilí úředníka pro otázky základních práv, je-li o to požádána.

4.   Strany se dohodly, že poradnímu fóru poskytnou včasný a účinný přístup ke všem informacím týkajícím se dodržování základních práv v souvislosti s veškerými operativními činnostmi prováděnými podle této dohody, mimo jiné prostřednictvím návštěv na místě v operační oblasti.

5.   Každá ze stran zřídí mechanismus pro vyřizování stížností na údajné porušení základních práv, jehož se měli dopustit její pracovníci při výkonu svých služebních povinností v průběhu operativní činnosti prováděné podle této dohody.

Článek 9

Osoby pověřené sledováním základních práv

1.   Úředník pro otázky základních práv přidělí na každou operativní činnost nejméně jednu osobu pověřenou sledováním základních práv, aby mimo jiné pomáhala a poskytovala poradenství koordinátorovi.

2.   Osoba pověřená sledováním základních práv sleduje dodržování základních práv a poskytuje poradenství a pomoc v oblasti základních práv při přípravě, výkonu a hodnocení příslušné operativní činnosti. Zejména se jedná o:

a)

sledování přípravy operačních plánů a podávání zpráv úředníkovi pro otázky základních práv, aby mohl plnit své úkoly stanovené nařízením (EU) 2019/1896;

b)

návštěvy míst, kde jsou prováděny operativní činnosti, a to i dlouhodobé;

c)

spolupráci s koordinátorem a poskytování poradenství a pomoci koordinátorovi;

d)

informování koordinátora a podávání zpráv úředníkovi pro otázky základních práv o veškerých obavách souvisejících s možnými porušeními základních práv při operativních činnostech a

e)

přispívání k hodnocení operativní činností, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3 písm. i).

3.   Osoby pověřené sledováním základních práv mají přístup do všech oblastí, v nichž probíhá operativní činnost, a ke všem dokumentům příslušným pro její provádění.

4.   Po dobu, kdy se nacházejí v operační oblasti, musí být jasně označeny, aby je bylo možné identifikovat jako osoby pověřené sledováním základních práv.

Článek 10

Příslušníci jednotky

1.   Příslušníci jednotky mají pravomoc vykonávat úkoly popsané v operačním plánu.

2.   Při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí dodržují příslušníci jednotky právní předpisy Moldavské republiky a také použitelné právo Unie a mezinárodní právo.

3.   Příslušníci jednotky mohou plnit úkoly a vykonávat pravomoci na území Moldavské republiky pouze pod velením příslušníků orgánů správy hranic Moldavské republiky a za jejich přítomnosti. Moldavská republika může příslušníkům jednotky povolit plnění konkrétních úkolů nebo výkon zvláštních pravomocí na svém území v nepřítomnosti svých orgánů správy hranic, a to se souhlasem agentury nebo případně domovského členského státu.

4.   Příslušníci jednotky, kteří jsou statutárními zaměstnanci agentury, nosí při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí uniformu stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, není-li v operačním plánu stanoveno jinak.

Příslušníci jednotky, kteří nejsou statutárními zaměstnanci agentury, nosí při plnění svých úkolů a výkonu svých pravomocí svou národní uniformu, není-li v operačním plánu stanoveno jinak.

Všichni příslušníci jednotky ve službě nosí na uniformách rovněž viditelné identifikační osobní údaje a modrou pásku se znakem Evropské unie a agentury.

5.   Moldavská republika udělí příslušným příslušníkům jednotky oprávnění plnit během operativní činnosti úkoly, které vyžadují použití síly, včetně nošení a používání služebních zbraní, střeliva a dalšího vybavení, v souladu s příslušnými ustanoveními operačního plánu.

Příslušníci jednotky, kteří jsou statutárními zaměstnanci agentury, mohou nosit vybavení, služební zbraně, střelivo a další donucovací prostředky se souhlasem agentury.

Příslušníci jednotky, kteří nejsou statutárními zaměstnanci agentury, mohou nosit vybavení, služební zbraně, střelivo a další donucovací prostředky se souhlasem příslušného domovského členského státu.

6.   Použití síly, včetně nošení a používání služebních zbraní, střeliva a vybavení, se vykonává v souladu s vnitrostátním právem Moldavské republiky a za přítomnosti jejích příslušníků orgánů správy hranic. Moldavská republika může příslušníkům jednotky povolit použití síly v nepřítomnosti svých příslušníků orgánů správy hranic.

U příslušníků jednotky, kteří jsou statutárními zaměstnanci agentury, podléhá toto povolení k použití síly v nepřítomnosti příslušníků orgánů správy hranic Moldavské republiky souhlasu agentury.

U příslušníků jednotky, kteří nejsou statutárními zaměstnanci agentury, podléhá toto povolení k použití síly v nepřítomnosti příslušníků orgánů správy hranic Moldavské republiky souhlasu příslušného domovského členského státu.

Jakékoliv použití síly příslušníky jednotky musí být nezbytné a přiměřené a plně v souladu s použitelným unijním, mezinárodním a vnitrostátním právem, včetně požadavků stanovených v příloze V nařízení (EU) 2019/1896.

7.   Agentura před vysláním příslušníků jednotek informuje Moldavskou republiku o služebních zbraních, střelivu a dalším vybavení, které mohou příslušníci jednotky nosit podle odstavce 5 tohoto článku. Moldavská republika může zakázat nošení některých služebních zbraní, střeliva a dalšího vybavení za předpokladu, že se podle práva tohoto státu vztahuje tentýž zákaz na její vlastní orgány správy hranic. Moldavská republika před vysláním příslušníků jednotky informuje agenturu o přípustných služebních zbraních, střelivu a vybavení, jakož i o podmínkách, za kterých mohou být použity. Agentura tuto informaci zpřístupní členským státům.

Moldavská republika učiní nezbytná opatření k vydání veškerých potřebných zbrojních průkazů a příslušných povolení za účelem dovozu, vývozu, přepravy a skladování zbraní, střeliva a dalšího vybavení, které mají příslušníci jednotky k dispozici, v souladu s požadavky agentury.

8.   Služební zbraně, střelivo a vybavení mohou být použity v případě oprávněné sebeobrany a oprávněné obrany příslušníků jednotek nebo jiných osob v souladu s vnitrostátním právem Moldavské republiky podle příslušných zásad mezinárodního práva a práva Unie.

9.   Moldavská republika může zmocnit příslušníky jednotky k nahlížení do jejích vnitrostátních databází, je-li to nezbytné pro plnění operačních cílů uvedených v operačním plánu. Moldavská republika zajistí, aby byl přístup do těchto databází poskytován účinně a účelně.

Moldavská republika před vysláním příslušníků jednotky informuje agenturu o vnitrostátních databázích, do kterých lze nahlížet.

Příslušníci jednotky mají přístup pouze k těm údajům, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů a výkon jejich pravomocí. Toto nahlížení probíhá v souladu s vnitrostátním právem Moldavské republiky v oblasti ochrany údajů a touto dohodou.

10.   K provádění operativních činností vyšle Moldavská republika příslušníky pohraniční policie schopné a ochotné komunikovat v angličtině, aby plnili koordinační úlohu jménem Moldavské republiky.

Článek 11

Výsady a imunity týkající se majetku, finančních prostředků, aktiv a operací agentury

1.   Veškeré prostory a budovy agentury v Moldavské republice jsou nedotknutelné. Jsou vyloučeny z domovních prohlídek, rekvizic, zabavení či vyvlastnění.

2.   Majetek a aktiva agentury, včetně dopravních a komunikačních prostředků, archivů, jakékoliv korespondence, dokumentů, dokladů totožnosti a finančních aktiv, jsou nedotknutelné.

3.   Mezi aktiva agentury patří aktiva vlastněná, spoluvlastněná či pronajatá členským státem a nabídnutá agentuře. Po nalodění či nastoupení zástupce či zástupců příslušných vnitrostátních orgánů do daného prostředku bude s tímto prostředkem zacházeno jako s majetkem ve službách vlády s příslušnými oprávněními.

4.   Proti agentuře nemohou být provedena žádná exekuční opatření. Majetek a aktiva agentury se nemohou stát předmětem jakéhokoli výkonu správního nebo soudního rozhodnutí. Majetek agentury je chráněn před zabavením pro účely výkonu rozsudku, rozhodnutí nebo příkazu.

5.   Moldavská republika povolí vstup předmětů a vybavení nasazených agenturou do Moldavské republiky pro operativní účely, jakož i jejich odvoz z této země.

6.   Agentura je osvobozena od veškerých cel, zákazů a omezení při dovozu a vývozu, pokud jde o předměty určené pro její úřední potřebu.

Článek 12

Výsady a imunity příslušníků jednotky

1.   Příslušníci jednotky nemohou být v Moldavské republice nebo orgány Moldavské republiky zatčeni ani žádným způsobem zadrženi.

2.   Příslušníci jednotky nemohou být vyšetřováni a nemůže proti nim být vedeno soudní řízení v Moldavské republice nebo orgány Moldavské republiky, s výjimkou situací uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

3.   Příslušníci jednotky jsou za všech okolností vyňati z trestní pravomoci Moldavské republiky.

Výkonný ředitel agentury se může vzdát vynětí příslušníků jednotky, kteří jsou statutárními zaměstnanci agentury, z trestní pravomoci Moldavské republiky.

Příslušné orgány domovského členského státu se mohou vzdát vynětí příslušníků jednotky, kteří nejsou statutárními zaměstnanci agentury, z trestní pravomoci Moldavské republiky.

Toto vzdání se vynětí musí být vždy výslovné a písemné.

4.   Příslušníci jednotky jsou vyňati z občanskoprávní a správní pravomoci Moldavské republiky, pokud jde o veškeré jejich jednání při výkonu služebních povinností.

Pokud je proti příslušníku jednotky zahájeno občanskoprávní nebo správní řízení před soudem Moldavské republiky, příslušné orgány Moldavské republiky tuto skutečnost neprodleně oznámí výkonnému řediteli agentury.

Před zahájením tohoto řízení učiní výkonný ředitel agentury před soudem prohlášení, zda se příslušníci jednotky daného jednání dopustili při výkonu služebních povinností, či nikoli. Pokud se příslušník jednotky jednání dopustil při výkonu služebních povinností, není řízení zahájeno. Pokud se příslušník jednotky jednání nedopustil při výkonu služebních povinností, může řízení pokračovat. Prohlášení výkonného ředitele agentury je pro soudy Moldavské republiky závazné a Moldavská republika je nemůže napadnout.

Je-li zahájeno řízení z podnětu příslušníků jednotky, nelze se odvolávat na vynětí z pravomoci, pokud jde o jakýkoliv protinárok přímo související s hlavní žalobou.

5.   Prostory, obydlí, dopravní a komunikační prostředky a majetek, včetně jakékoliv korespondence, dokumentů, dokladů totožnosti a aktiv příslušníků jednotky, jsou nedotknutelné, s výjimkou případu exekučních opatření povolených podle odstavce 9 tohoto článku.

6.   Moldavská republika nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou příslušníky jednotky třetím stranám při výkonu jejich oficiálních funkcí.

7.   V případě, že příslušník jednotky, který je statutárním zaměstnancem agentury, způsobí škodu z důvodu hrubé nedbalosti či úmyslného pochybení nebo škodu, která nevznikla při plnění jeho služebních funkcí, může Moldavská republika u výkonného ředitele agentury požadovat, aby agentura proplatila náhradu škody.

V případě, že příslušník jednotky, který je statutárním zaměstnancem agentury, způsobí škodu z důvodu hrubé nedbalosti či úmyslného pochybení nebo škodu, která nevznikla při plnění jeho služebních funkcí, může Moldavská republika u výkonného ředitele agentury požadovat, aby dotčený domovský členský stát proplatil náhradu škody.

8.   Příslušníci jednotky nemají povinnost vypovídat jako svědci v soudním řízení v Moldavské republice.

9.   Proti příslušníkům jednotky nemohou být provedena žádná exekuční opatření, s výjimkou případů, kdy je proti nim zahájeno občanskoprávní řízení nesouvisející s jejich služebními povinnostmi. Majetek příslušníků jednotky, u kterého výkonný ředitel agentury dosvědčí, že je nezbytný pro plnění jejich služebních povinností, je chráněn před zabavením pro účely výkonu rozsudku, rozhodnutí nebo příkazu. Příslušníci jednotky nepodléhají v občanskoprávním řízení žádným omezením osobní svobody ani jiným omezujícím opatřením.

10.   Na příslušníky jednotky se v souvislosti se službami poskytovanými agentuře nevztahují předpisy o sociálním zabezpečení platné v Moldavské republice.

11.   Plat a služební požitky, které příslušníkům jednotky vyplácí agentura nebo domovské členské státy, ani žádné příjmy příslušníků jednotky pocházející odjinud než z Moldavské republiky nepodléhají v Moldavské republice žádné formě zdanění.

12.   Moldavská republika povolí vstup předmětů určených pro osobní potřebu příslušníků jednotky a osvobodí je od veškerých cel, daní a souvisejících poplatků, kromě poplatků za skladování, přepravu a podobné služby týkající se těchto předmětů. Moldavská republika také povolí vývoz těchto předmětů.

13.   Osobní zavazadla příslušníků jednotky jsou osvobozena od prohlídek, ledaže existují vážné důvody se domnívat, že obsahují předměty, které nejsou určeny pro osobní potřebu příslušníků jednotky, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem nebo upraven karanténními předpisy Moldavské republiky. V takovém případě je prohlídka osobních zavazadel prováděna pouze v přítomnosti dotčeného příslušníka jednotky nebo zplnomocněného zástupce agentury.

14.   Agentura a Moldavská republika určí kontaktní místa, která jsou neustále k dispozici a která jsou odpovědná za výměnu informací a okamžitá opatření, která mají být přijata v případě, že jednání příslušníka jednotky může být v rozporu s trestním právem, jakož i za výměnu informací a operativní činnosti v souvislosti s případným občanskoprávním a správním řízením proti příslušníku jednotky.

Dokud příslušné orgány domovského členského státu nepřijmou opatření, agentura a Moldavská republika si vzájemně pomáhají při provádění veškerých nezbytných šetření a vyšetřování jakéhokoliv údajného trestného činu, na kterém mají agentura nebo Moldavská republika zájem, při identifikaci svědků a shromažďování a předkládání důkazů, včetně žádostí o získání a případně předání předmětů souvisejících s údajným trestným činem. Předání těchto předmětů může být podmíněno jejich vrácením za podmínek stanovených příslušným orgánem, který je předává.

Článek 13

Zranění nebo zemřelí příslušníci jednotky

1.   Aniž je dotčen článek 12, výkonný ředitel má právo zajistit repatriaci zraněných nebo zemřelých příslušníků jednotky, jakož i jejich osobního majetku a učinit v tomto vhodné kroky.

2.   Pitva zemřelého příslušníka jednotky se provede pouze s výslovným souhlasem dotčeného domovského členského státu a v přítomnosti zástupce agentury nebo dotčeného domovského členského státu.

3.   Moldavská republika a agentura v maximální možné míře spolupracují za účelem zajištění včasné repatriace zraněných nebo zemřelých příslušníků jednotky.

Článek 14

Úřední doklad

1.   Agentura vydá každému příslušníku jednotky doklad v rumunštině a angličtině pro účely prokázání jeho totožnosti vůči vnitrostátním orgánům Moldavské republiky a jako doklad toho, že má právo plnit úkoly a vykonávat pravomoci uvedené v článku 10 této dohody a v operačním plánu (dále jen „úřední doklad“).

2.   Tento úřední doklad obsahuje následující údaje o každém pracovníkovi: jméno a státní příslušnost, hodnost nebo název pracovní pozice, aktuální digitální fotografii a úkoly, k jejichž provádění je během svého vyslání oprávněn.

3.   Pro účely identifikace vůči vnitrostátním orgánům Moldavské republiky jsou příslušníci jednotky povinni nosit úřední doklad stále u sebe.

4.   Moldavská republika uzná úřední doklad ve spojení s platným cestovním dokladem jako oprávnění příslušného příslušníka jednotky ke vstupu do Moldavské republiky a pobytu v ní bez víza, předchozího povolení nebo jiného dokladu, a to až do dne vypršení platnosti úředního dokladu.

5.   Úřední doklad je po skončení vyslání navrácen agentuře. Příslušné orgány Moldavské republiky o tom budou informovány.

Článek 15

Použití na pracovníky agentury, kteří nejsou vysláni jako příslušníci jednotky

Články 12, 13 a 14 se použijí obdobně na všechny pracovníky agentury vyslané do Moldavské republiky, kteří nejsou příslušníky jednotky, včetně osob pověřených sledováním základních práv a statutárních zaměstnanců vyslaných do poboček.

Článek 16

Ochrana osobních údajů

1.   Předávání osobních údajů probíhá pouze tehdy, pokud je to nezbytné k provádění této dohody příslušnými orgány Moldavské republiky nebo agenturou. Zpracování osobních údajů určitým orgánem v konkrétním případě, včetně předání těchto osobních údajů druhé straně, podléhá pravidlům ochrany údajů závazným pro tento orgán. Každá ze stran zajistí dodržování následujících minimálních záruk jako předpokladu pro jakékoliv předávání údajů:

a)

osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány pro určitý, výslovně vyjádřený a legitimní účel provádění této dohody a nesmí být předávajícím nebo přijímajícím orgánem dále zpracovávány způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být odpovídající, přiměřené a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který se shromažďují nebo dále zpracovávají; konkrétně se mohou předávajícímu orgánu sdělovat v souladu s použitelným právem pouze tyto osobní údaje:

jméno,

příjmení,

datum narození,

státní příslušnost,

hodnost,

stránka cestovního dokladu s osobními údaji,

úřední doklad,

fotografie na dokladu totožnosti / cestovním pase / úředním dokladu,

e-mailová adresa,

číslo mobilního telefonu,

údaje o zbrani,

doba trvání vyslání,

místo vyslání,

identifikační čísla letadla nebo plavidla,

datum příjezdu,

letiště příletu / hraniční přechod,

číslo příletového letu,

datum odjezdu,

letiště odletu / hraniční přechod,

číslo odletového letu,

domovský členský stát / třetí země,

vysílající orgán,

úkoly / operativní profil,

dopravní prostředky nebo

cesta,

které se týkají členů jednotek, pracovníků agentury, příslušných pozorovatelů nebo pracovníků zapojených do výměnných programů;

d)

osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované;

e)

osobní údaje je třeba uchovávat ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účel, za nímž byly shromážděny nebo jsou dále zpracovávány;

f)

osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení s přihlédnutím ke konkrétním rizikům zpracování, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (dále jen „narušení bezpečnosti údajů“); přijímající strana učiní vhodná opatření k řešení jakéhokoliv narušení bezpečnosti údajů a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin, o takovém narušení informuje předávající stranu;

g)

předávající a přijímající orgány podniknou veškeré přiměřené kroky k bezodkladné opravě či výmazu osobních údajů, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními tohoto článku, zejména jestliže dané údaje nejsou ve vztahu k účelu zpracování přiměřené, relevantní, přesné a omezené na nezbytný rozsah. Patří mezi ně oznamování jakékoliv opravy či výmazu údajů druhé straně;

h)

na požádání informuje přijímající orgán předávající orgán o použití předávaných údajů;

i)

osobní údaje lze předávat pouze těmto příslušným orgánům:

agentuře,

pohraniční policii,

Ministerstvu vnitra Moldavské republiky,

Ministerstvu zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky.

Další předávání údajů jiným subjektům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

j)

předávající a přijímající orgány mají povinnost pořídit písemný zápis o předání a převzetí osobních údajů;

k)

bude zřízen nezávislý dohled, který bude dohlížet na dodržování ochrany údajů, včetně kontroly těchto zápisů; subjekty údajů mají právo podat stížnost k orgánu vykonávajícímu dohled a bez zbytečného odkladu obdržet odpověď;

l)

subjekty údajů mají právo na informace o zpracování svých osobních údajů, na přístup k těmto údajům a na opravu nebo výmaz nepřesných nebo protiprávně zpracovávaných údajů, s výhradou nezbytných a přiměřených omezení z důležitých důvodů veřejného zájmu; a

m)

v případě porušení výše uvedených záruk mají subjekty údajů právo na účinnou správní a soudní nápravu.

2.   Každá ze stran bude pravidelně přezkoumávat vlastní zásady a postupy provádějící toto ustanovení. Na žádost druhé strany přezkoumá strana, která žádost obdržela, své zásady a postupy zpracování osobních údajů, aby ověřila a potvrdila účinné provádění záruk uvedených v tomto ustanovení. Výsledky přezkumu budou v přiměřené době sděleny straně, která o provedení přezkumu požádala.

3.   Záruky ochrany údajů v rámci této dohody budou podléhat dohledu evropského inspektora ochrany údajů a Národního střediska Moldavské republiky pro ochranu osobních údajů.

4.   Strany budou spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů jakožto dozorovým úřadem agentury.

5.   Na konci každé operativní činnosti vypracují strany společnou zprávu o uplatňování tohoto článku. Tato zpráva se zašle úředníkovi agentury pro otázky základních práv, pověřenci agentury pro ochranu osobních údajů a Národnímu středisku Moldavské republiky pro ochranu osobních údajů.

Článek 17

Výměna utajovaných informací a citlivých neutajovaných informací

1.   Jakákoliv výměna, sdílení nebo šíření utajovaných informací v rámci této dohody je předmětem samostatného správního ujednání uzavřeného mezi agenturou a příslušnými orgány Moldavské republiky, které podléhá předchozímu schválení Evropskou komisí.

2.   Jakákoliv výměna citlivých neutajovaných informací v rámci této dohody:

a)

je agenturou vyřízena v souladu s čl. 9 odst. 5 rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 (3);

b)

je přijímající stranou chráněna na úrovni, která odpovídá úrovni ochrany poskytované opatřeními použitými na tyto informace předávající stranou, pokud jde o důvěrnost, integritu a dostupnost; a

c)

probíhá prostřednictvím systému výměny informací, který splňuje kritéria dostupnosti, důvěrnosti a integrity pro citlivé neutajované informace, jako je komunikační síť uvedená v článku 14 nařízení.

3.   Strany budou dodržovat práva duševního vlastnictví související s jakýmikoliv údaji zpracovávanými v rámci této dohody.

Článek 18

Rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení operativní činnosti nebo zrušení jejího financování

1.   Pokud již nejsou naplněny podmínky pro provádění operativní činnosti, výkonný ředitel agentury tuto operativní činnost ukončí poté, co o tom Moldavskou republiku písemně informuje.

2.   Pokud Moldavská republika nerespektuje ustanovení této dohody nebo operačního plánu, může výkonný ředitel agentury zrušit financování příslušné operativní činnosti nebo ji pozastavit či ukončit poté, co o tom Moldavskou republiku písemně informuje.

3.   Pokud není možné zaručit bezpečnost kteréhokoliv účastníka operativní činnosti vyslaného do Moldavské republiky, může výkonný ředitel agentury pozastavit nebo ukončit příslušnou operativní činnost nebo její aspekty.

4.   Pokud se výkonný ředitel agentury domnívá, že v souvislosti s operativní činností vykonávanou podle této dohody byla porušena základní práva či závazky týkající se mezinárodní ochrany a že tato porušení jsou závažná a mohou přetrvávat nebo že k takovým porušením pravděpodobně dojde, zruší poté, co informuje Moldavskou republiku, financování příslušné operativní činnosti nebo ji pozastaví či ukončí.

5.   Moldavská republika může požádat výkonného ředitele agentury o pozastavení nebo ukončení operativní činnosti v případě, že příslušník jednotky nerespektuje ustanovení této dohody nebo operačního plánu. Taková žádost musí být podána písemně a musí být odůvodněná.

6.   Pozastavení nebo ukončení činnosti nebo stažení jejího financování podle tohoto článku nabývá účinku dnem oznámení Moldavské republice. Nedotkne se žádných práv ani povinností vyplývajících z uplatňování této dohody či operačního plánu před takovým pozastavením či ukončením operativní činnosti nebo zrušením jejího financování.

Článek 19

Boj proti podvodům

1.   Moldavská republika neprodleně uvědomí agenturu, Úřad evropského veřejného žalobce nebo Evropský úřad pro boj proti podvodům, pokud se dozví o existenci věrohodných podezření z podvodu, korupce nebo jakéhokoliv jiného protiprávního jednání, která mohou ovlivnit zájmy Evropská unie.

2.   Pokud se daná podezření týkají finančních prostředků Evropské unie vyplacených v souvislosti s touto dohodou, Moldavská republika poskytne veškerou nezbytnou pomoc Evropskému úřadu pro boj proti podvodům nebo Úřadu evropského veřejného žalobce v souvislosti s vyšetřovacími činnostmi na svém území, včetně zprostředkování rozhovorů, kontrol a inspekcí na místě (včetně přístupu k informačním systémům a databázím v Moldavské republice), a zprostředkování přístupu k jakýmkoliv příslušným informacím týkajícím se technického a finančního řízení záležitostí částečně nebo zcela financovaných Evropskou unií.

Článek 20

Provádění této dohody

1.   Za Moldavskou republiku provádí tuto dohodu její pohraniční stráž.

2.   Za Evropskou unii provádí tuto dohodu agentura.

Článek 21

Řešení sporů

1.   Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s uplatňováním této dohody jsou posuzovány společně zástupci agentury a příslušnými orgány Moldavské republiky.

2.   Nedojde-li k urovnání, jsou spory týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody řešeny výhradně jednáním mezi stranami.

Článek 22

Vstup dohody v platnost, její prozatímní provádění, změna, trvání, pozastavení a ukončení její platnosti

1.   Strany tuto dohodu ratifikují, přijmou nebo schválí v souladu se svými vnitřními právními postupy. Smluvní strany si vzájemně oznámí dokončení postupů potřebných k tomuto účelu.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí dokončení vnitřních právních postupů v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost se tato dohoda prozatímně provádí ode dne podpisu.

3.   Tuto dohodu lze změnit pouze písemně na základě vzájemné dohody stran.

4.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Dohoda může být vypovězena nebo pozastavena písemnou dohodou mezi stranami nebo ji může jednostranně vypovědět kterákoli ze stran.

V případě jednostranného vypovězení nebo pozastavení to strana, která si přeje dohodu vypovědět nebo pozastavit, písemně oznámí druhé straně. Jednostranné vypovězení nebo pozastavení této dohody nabývá účinku prvním dnem druhého měsíce následujícího po měsíci, během kterého bylo učiněno oznámení.

5.   Oznámení učiněná v souladu s tímto článkem se zasílají v případě Evropské unie generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a v případě Moldavské republiky Ministerstvu zahraničních věcí a evropské integrace.

Sepsáno v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Съставено в Брюксел на седемнадесети март две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

V Bruselu dne sedmnáctého března dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende marts to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten März zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta märtsikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year two thousand and twenty two.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mars deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá déag de Mhárta sa bhliain dhá mhíle fiche agus a dó.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog ožujka godine dvije tisuće dvadeset druge.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo duemilaventidue.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit otrā gada septiņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų kovo septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonkettedik év március havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zeventien maart tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego marca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de março de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece martie două mii douăzeci și doi.

V Bruseli sedemnásteho marca dvetisícdvadsaťdva.

V Bruslju, sedemnajstega marca dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars år tjugohundratjugotvå.

Image 1


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624 (Úř. věst. EU L 295, 14.11.2019, s. 1).

(2)  Úř. věst. EU L 56, 4.3.1968, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. EU L 72, 17.3.2015, s. 41).