4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/21


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 185/2018

ze dne 21. září 2018,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/299]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/524 ze dne 28. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, chinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, thiamethoxam, thiram, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 13a (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011) kapitoly XV přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32018 R 0524: prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/524 ze dne 28. března 2018 (Úř. věst. L 88, 4.4.2018, s. 4).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2018/524 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. září 2018 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 21. září 2018.

Za Smíšený výbor EHP

předsedkyně

Oda Helen SLETNES


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2018, s. 4.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.