31.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 445/5


DOHODA MEZI VLÁDOU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII O SPOLUPRÁCI V OBLASTI BEZPEČNÉHO A MÍROVÉHO VYUŽITÍ JADERNÉ ENERGIE


Vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) (dále jen „Společenství“) a společně dále jen „strany“ a jednotlivě „strana“,

BEROUCE V ÚVAHU, že dne 24. ledna 2020 Spojené království, Evropská unie (dále jen „Unie“) a Společenství uzavřely Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) a že na základě toho Spojené království dne 31. ledna 2020 ve 23:00 hodin GMT a 00:00 hodin SEČ vystoupilo z Unie,

BEROUCE V ÚVAHU, že hlava IX dohody o vystoupení upravuje otázky rozluky týkající se Euratomu,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Unie a Spojené království se dohodly na Politickém prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím po vystoupení Spojeného království z Unie;

VĚDOMY SI míry integrace mezi Společenstvím a Spojeným královstvím v jaderné oblasti,

UZNÁVAJÍCE, že Spojené království, Společenství a jeho členské státy dosáhly srovnatelné pokročilé úrovně mírového využití jaderné energie, kterou zajišťují jejich příslušné právní předpisy týkající se záruk a jaderného zabezpečení, veřejného zdraví, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem a ochrany životního prostředí,

BEROUCE NA VĚDOMÍ závazek Spojeného království rozvíjet a využívat jadernou energii jako součást diverzifikované a nízkouhlíkové skladby zdrojů energie,

PŘEJÍCE si stanovit dlouhodobá opatření pro spolupráci při mírovém a nevýbušném využití jaderné energie předvídatelným a praktickým způsobem, která by brala v úvahu potřeby příslušných programů v oblasti jaderné energie a která by usnadňovala obchod, výzkum a vývoj a ostatní činnosti spolupráce mezi Spojeným královstvím a Společenstvím,

UZNÁVAJÍCE, že Spojené království a Společenství těží ze vzájemné spolupráce při využívání jaderné energie k mírovým účelům,

ZNOVU POTVRZUJÍCE závazek stran zajistit, aby mezinárodní rozvoj a využívání jaderné energie k mírovým účelům podporoval cíl nešíření jaderných zbraní,

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že Spojené království, Společenství a jeho členské státy podporují cíle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen „MAAE“) a jejího systému záruk a přejí si spolupracovat na zajištění jeho trvalé efektivity,

VZHLEDEM K TOMU, že Spojené království a všechny členské státy Společenství jsou smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jež byla uzavřena ve Washingtonu, Londýně a Moskvě dne 1. července 1968 a vstoupila v platnost všeobecně dne 5. března 1970 (dále jen „smlouva o nešíření“),

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že strany podporují cíle smlouvy o nešíření a přejí si prosazovat všeobecné přistoupení k této smlouvě,

PŘIPOMÍNAJÍCE pevný závazek Spojeného království, Společenství a jeho členských států týkající se nešíření jaderných zbraní, včetně posilování a efektivního používání souvisejících záruk a režimů kontroly vývozu, v jejichž rámci probíhá spolupráce při mírovém využití jaderné energie mezi Spojeným královstvím a Společenstvím,

UZNÁVAJÍCE, že Spojené království, jako stát vlastnící jaderné zbraně podle smlouvy o nešíření, dobrovolně uzavřelo Dohodu mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní a dodatkový protokol k uvedené dohodě, které byly uzavřeny ve Vídni dne 7. června 2018 (dále společně jen „dohoda mezi Spojeným královstvím a MAAE o zárukách“),

VĚDOMY SI SKUTEČNOSTI, že záruky jsou ve všech členských státech Společenství uplatňovány jak podle Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“), tak podle dohod o zárukách uzavřených mezi Společenstvím, jeho členskými státy a MAAE,

PŘIPOMÍNAJÍCE pevný závazek týkající se bezpečného využívání jaderného materiálu přijatý Spojeným královstvím, Společenstvím a jeho členskými státy jakožto smluvními stranami Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, která byla uzavřena ve Vídni a New Yorku dne 3. března 1980 a která vstoupila v platnost všeobecně dne 8. února 1987, a změny této úmluvy, která byla uzavřena ve Vídni dne 8. července 2005 a která vstoupila v platnost všeobecně dne 8. května 2016 (dále společně jen „pozměněná Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů“),

VĚDOMY SI SKUTEČNOSTI, že Spojené království a všechny členské státy Společenství jsou členy Skupiny jaderných dodavatelů,

VĚDOMY SI SKUTEČNOSTI, že je třeba zohlednit závazky, jež Spojené království a jednotlivé členské státy Společenství učinily v rámci Skupiny jaderných dodavatelů,

UZNÁVAJÍCE, že touto dohodou není dotčena Dohoda mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Spolkovou republikou Německo a Nizozemským královstvím o spolupráci při rozvoji a využívání proces plynového odstřeďování k výrobě obohaceného uranu, která byla uzavřena v Almelu dne 4. března 1970, ani Dohoda mezi vládami Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Nizozemského království, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o spolupráci v oblasti technologie odstřeďování, která byla uzavřena v Cardiffu dne 12. července 2005,

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že Spojené království, Společenství a jeho členské státy podporují mezinárodní úmluvy o jaderné bezpečnosti, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, včasném oznamování jaderné nehody a pomoci v případě nehody,

ZNOVU POTVRZUJÍCE závazek stran týkající se bezpečného využívání jaderného materiálu a jaderných zařízení a ochrany osob a životního prostředí před škodlivými účinky ionizujícího záření, význam, jaký má pro mezinárodní společenství zajištění bezpečného, správně řízeného a k životnímu prostředí šetrného využívání jaderné energie, a význam dvoustranné a mnohostranné spolupráce zaměřené na účinná ujednání v souvislosti s jadernou bezpečnosti a na posílení těchto ujednání,

UZNÁVAJÍCE zásadu neustálého zlepšování jaderné bezpečnosti a vedoucí postavení obou stran v této oblasti, včetně prosazování vysokých standardů v celé oblasti, a uznávajíce význam zachování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti pro každou stranu,

S OHLEDEM NA význam, jaký má pro strany vědecký a technický výzkum v oblasti jaderného štěpení a jaderné syntézy pro energetické i neenergetické využití, a s ohledem na jejich společný zájem na spolupráci v této oblasti,

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že podpisem Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (1) se Společenství zavázalo k účasti na budování a budoucím využívání projektu ITER, příspěvek Společenství je řízen prostřednictvím společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „podnik Fusion for Energy“) zřízeného rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom (2),

BEROUCE V ÚVAHU, že zvláštní podmínky týkající se účasti Spojeného království na projektu ITER nebo na dalších činnostech prostřednictvím podniku Fusion for Energy a účasti Spojeného království jako přidružené země na programu Společenství pro výzkum a odbornou přípravu, včetně finančního příspěvku, se stanoví odděleně,

UZNÁVAJÍCE základní zásadu volného pohybu zboží, výrobků a kapitálu i svobodu zaměstnávání odborníků na vnitřním společném jaderném trhu Společenství,

UZNÁVAJÍCE, že tato dohoda by měla být v souladu s mezinárodními závazky Unie a Spojeného království vyplývajícími z dohod Světové obchodní organizace,

OPĚTOVNĚ ZDŮRAZŇUJÍCE závazky Spojeného království a členských států Společenství vyplývající z jejich dvoustranných dohod týkajících se mírového využití jaderné energie,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl

1.   Cílem této dohody je stanovit rámec pro spolupráci mezi stranami v oblasti mírového využití jaderné energie na základě oboustranného přínosu a vzájemnosti, aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci jednotlivých stran.

2.   Spolupráce na základě této dohody je vedena výlučně k mírovým účelům.

3.   Položky podléhající této dohodě lze použít pouze pro mírové účely a nelze je použít pro jaderné zbraně nebo jaderná výbušná zařízení, ani pro výzkum nebo vývoj jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení, ani pro vojenské účely.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody:

a)

„příslušným orgánem“ se rozumí:

i)

v případě Spojeného království Department for Business, Energy and Industrial Strategy a Office for Nuclear Regulation;

ii)

v případě Společenství Evropská komise

nebo jakýkoli jiný orgán, který může jedna strana kdykoli písemně oznámit druhé straně;

b)

„zařízením“ se rozumí položky uvedené v oddílech 1, 3, 4, 5, 6 a 7 přílohy B pokynů Skupiny jaderných dodavatelů;

c)

„Pokyny pro převod jaderných materiálů“ se rozumí pokyny uvedené v dokumentu MAAE INFCIRC/254/Part 1, které mohou být příležitostně revidovány a které strany provádějí, nedohodnou-li se po konzultacích ve smíšeném výboru jinak;

d)

„duševním vlastnictvím“ se rozumí duševní vlastnictví ve smyslu článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, uzavřené ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění ze dne 28. září 1979, přičemž po vzájemné dohodě stran může mít i jiný obsah;

e)

„smíšeným výborem“ se rozumí výbor zřízený článkem 19 [Smíšený výbor];

f)

„nejaderným materiálem“ se rozumí nejaderný materiál uvedený v příloze B pokynů Skupiny jaderných dodavatelů;

g)

„přílohou B pokynů Skupiny jaderných dodavatelů“ se rozumí příloha B Pokynů pro převod jaderných materiálů;

h)

„jaderným materiálem“ se rozumí jakýkoli „výchozí materiál“ nebo „zvláštní štěpný materiál“ ve smyslu definic v článku XX stanov MAAE, jež byly přijaty v sídle Organizace spojených národů dne 23. října 1956 a vstoupily v platnost dne 29. července 1957 (dále jen „stanovy MAAE“). Jakékoli rozhodnutí Rady guvernérů agentury MAAE podle článku XX stanov MAAE, kterým se mění seznam materiálu považovaného za „výchozí materiál“ nebo za „zvláštní štěpný materiál“, nabývá na základě této dohody účinku pouze v případě, že s touto změnou obě strany po konzultacích ve smíšeném výboru souhlasí;

i)

„mírový účel“ zahrnuje využití jaderného materiálu, včetně jaderného materiálu získaného v rámci jednoho nebo více procesů, nejaderného materiálu, zařízení a technologií v oblastech, jako je výroba elektrické energie a tepla, lékařství, zemědělství a průmysl, které však nezahrnuje výrobu, výzkum nebo vývoj jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení ani vojenské účely. Vojenské účely nezahrnují zajištění elektrické energie pro vojenské základny prostřednictvím energetické sítě nebo výrobu radioizotopů k použití pro lékařské účely ve vojenských nemocnicích;

j)

„osobami“ se rozumí jakákoli fyzická osoba, podnik nebo jiný subjekt, který se řídí platnými právními předpisy v příslušných místních jurisdikcích stran, ale nezahrnuje samotné strany této dohody;

k)

„technologiemi“ se rozumí technologie ve smyslu přílohy A Pokynů pro převod jaderných materiálů;

l)

„přechodným obdobím“ se rozumí přechodné období ve smyslu dohody o vystoupení a

m)

„dohodou o obchodu a spolupráci“ se rozumí Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, a

odkazuje-li se v této dohodě na články, rozumí se tím články této dohody, není-li stanoveno jinak.

Článek 3

Rozsah spolupráce v oblasti jaderné energie

1.   Plánovaná spolupráce mezi stranami v oblasti mírového využití jaderné energie v rámci této dohody může zahrnovat:

a)

usnadnění obchodu a obchodní spolupráce;

b)

dodávky jaderného materiálu, nejaderného materiálu a zařízení;

c)

převod technologií, včetně poskytnutí informací s významem pro tento článek;

d)

získávání zařízení a přístrojů;

e)

přístup k zařízení a vybavení a jejich použití;

f)

bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně geologického ukládání;

g)

jadernou bezpečnost a radiační ochranu, včetně havarijní připravenosti a monitorování úrovní radioaktivity v životním prostředí;

h)

záruky a fyzickou ochranu;

i)

využití radioizotopů a radiace v zemědělství, průmyslu, lékařství a výzkumu; zejména s cílem minimalizovat rizika nedostatečných dodávek radioizotopů pro lékařské účely a podpořit rozvoj nových technologií a léčebných postupů zahrnujících radioizotopy, a to v zájmu veřejného zdraví;

j)

geologický a geofyzikální průzkum zdrojů uranu, jejich rozvoj, produkci, další zpracování a využívání;

k)

otázky regulace mírového využití jaderné energie;

l)

výzkum a vývoj a

m)

další oblasti související s předmětem této dohody, na nichž se strany mohou po konzultacích ve smíšeném výboru písemně dohodnout.

2.   Spolupráce ve specifických oblastech uvedených v odstavci 1 může podle potřeby probíhat prostřednictvím ujednání mezi právním subjektem usazeným ve Spojeném království a právním subjektem usazeným ve Společenství, který příslušný orgán oznámí druhému příslušnému orgánu jako subjekt řádně zmocněný k provádění takové spolupráce. Veškerá taková ujednání zahrnují ustanovení týkající se ochrany práv duševního vlastnictví, pokud taková práva existují nebo vzniknou.

Článek 4

Formy spolupráce v oblasti jaderné energie

Spolupráce popsaná v článku 3 [Rozsah spolupráce v oblasti jaderné energie] může mít mimo jiné tyto formy:

a)

převod jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií;

b)

výměna informací v oblastech společného zájmu, jako jsou záruky, jaderná bezpečnost, úrovně radioaktivity v životním prostředí a dodávky radioizotopů;

c)

usnadňování výměn, návštěv a odborné přípravy pracovníků a odborníků, včetně profesní přípravy a pokročilé odborné přípravy administrativních, vědeckých a technických pracovníků;

d)

pořádání sympozií a seminářů;

e)

výměna vědeckých a technických informací, pomoci a služeb, a to i v souvislosti s činnostmi v oblasti výzkumu a vývoje;

f)

organizace společných projektů a účast na nich a zakládání společných podniků a příslušných dvoustranných pracovních skupin nebo studií;

g)

usnadnění obchodní spolupráce v souvislosti s jaderným palivovým cyklem, jako je poskytování služeb v rámci jaderného palivového cyklu, včetně konverze uranu a izotopického obohacování, a

h)

další formy spolupráce, na nichž se strany mohou po konzultacích ve smíšeném výboru písemně dohodnout.

Článek 5

Položky podléhající této dohodě

1.   Tato dohoda se vztahuje na položky uvedené v odstavci 2, ledaže:

a)

strany se vzájemně písemně dohodnou jinak, nebo

b)

platí výjimka podle odstavce 4.

2.   Položkami podle odstavce 1 jsou:

a)

jaderný materiál, nejaderný materiál, zařízení nebo technologie převáděné mezi stranami nebo jejich příslušnými osobami, a to buď přímo, nebo přes třetí stranu. Na jaderný materiál, nejaderný materiál, zařízení nebo technologie se tato dohoda vztahuje od okamžiku jejich vstupu na území, na které se vztahuje jurisdikce přijímající strany, za předpokladu, že dodávající strana podala přijímající straně písemné oznámení o převodu a že přijímající strana písemně potvrdila, že se jedná nebo bude jednat o položku, jež je předmětem této dohody, a že navrhovaný příjemce, je-li odlišný od přijímající strany, je oprávněnou osobou na území, na které se vztahuje jurisdikce přijímající strany;

b)

jaderný materiál, nejaderný materiál nebo zařízení použité v položkách podléhajících této dohodě nebo vyrobené s jejich použitím, které mohou být dále určeny ve správních ujednáních stanovených podle článku 15 [Správní ujednání];

c)

jaderný materiál, nejaderný materiál, zařízení nebo technologie, u nichž se v souladu s postupy podle správních ujednání stanovených podle článku 15 [Správní ujednání] po vstupu této dohody v platnost určí, že se na ně tato dohoda vztahuje, a

d)

veškeré další položky, na nichž se strany po konzultaci ve smíšeném výboru vzájemně dohodnou.

3.   Položky, na něž se tato dohoda v souladu s odstavcem 1 vztahuje, jsou i nadále předmětem ustanovení této dohody, dokud nebude v souladu s postupy podle správních ujednání stanovených podle článku 15 [Správní ujednání] určeno, že:

a)

příslušná položka byla znovu převedena mimo jurisdikci přijímající strany v souladu s příslušnými ustanoveními této dohody;

b)

v případě jaderného materiálu tento materiál již není využitelný pro jakoukoli jadernou činnost relevantní z hlediska záruk uvedených v čl. 6 [Záruky] odst. 1 nebo se stal prakticky neobnovitelným; při určování toho, kdy již jaderný materiál podléhající této dohodě není použitelný nebo prakticky obnovitelný pro zpracování do formy, ve které je použitelný, pro jakoukoli jadernou činnost relevantní z hlediska záruk, uznají obě strany rozhodnutí agentury MAAE v souladu s ustanoveními o ukončení záruk příslušné dohody o zárukách, jejíž stranou agentura MAAE je;

c)

v případě nejaderného materiálu a zařízení tato položka již není využitelná pro jaderné účely;

d)

podle kritérií vymezených ve správních ujednáních stanovených podle článku 15 [Správní ujednání] se již tato dohoda na danou položku nevztahuje nebo

e)

strany se po konzultaci ve smíšeném výboru vzájemně písemně dohodnou jinak.

4.   Technologie podléhají této dohodě ve vztahu ke všem členským států Společenství s výjimkou členských států, které Společenství uvede v písemném oznámení Spojenému království po vstupu této dohody v platnost, v návaznosti na skutečnost, že tyto členské státy vyjádřily svou vůli nezačlenit technologie do rámce této dohody. Tímto krokem nejsou dotčeny právní předpisy Společenství, zejména pravidla týkající se společného jaderného trhu. Každý členský stát, pro který bylo učiněno oznámení podle tohoto odstavce, je nápomocen příslušnému orgánu Společenství při plnění závazků podle této dohody, pokud jde o převody a opětovné převody technologií. Po konzultacích ve smíšeném výboru může být oznámení podle tohoto odstavce kdykoli a ve vztahu ke kterémukoli dotčenému členskému státu písemně vzato zpět, jestliže příslušný členský stát vyjádřil takovouto vůli. Praktické podmínky provádění tohoto ustanovení se vymezí ve správních ujednáních stanovených podle článku 15 [Správní ujednání].

Článek 6

Záruky

1.   Na jaderný materiál podléhající této dohodě se vztahují tyto podmínky:

a)

ve Společenství záruky Euratomu podle Smlouvy o Euratomu a záruky MAAE podle následujících dohod o zárukách ve znění jejich případných změn a nahrazení a v souladu se smlouvou o nešíření:

i)

podle Dohody mezi členskými státy Společenství nedisponujícími jadernými zbraněmi, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která byla uzavřena v Bruselu dne 5. dubna 1973 a vstoupila v platnost dne 21. února 1977 (dokument MAAE INFCIRC/193), a Dohody mezi Francií, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která byla uzavřena v červenci roku 1978 a vstoupila v platnost dne 12. září 1981 (dokument MAAE INFCIRC/290), a

ii)

podle Dodatkových protokolů MAAE INFCIRC/193/Add.8 a INFCIRC/290/Add.1, jež byly podepsány ve Vídni dne 22. září 1998 a vstoupily v platnost dne 30. dubna 2004 na základě dokumentu MAAE INFCIRC/540 (v opraveném znění) (Posílený systém záruk, část II);

b)

ve Spojeném království:

i)

vnitrostátní systém záruk zavedený příslušným vnitrostátním orgánem a

ii)

záruky MAAE podle dohody o zárukách mezi Spojeným královstvím a MAAE.

2.   Je-li provádění kterékoli dohody s MAAE uvedené v odstavci 1 z jakéhokoli důvodu ve Společenství nebo ve Spojeném království pozastaveno nebo ukončeno, uzavře příslušná strana s MAAE neodkladně dohodu, jež zajistí stejnou účinnost a stejný rozsah jako příslušné dohody o zárukách uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b), nebo jestliže to není možné,

a)

Společenství bude v rozsahu, v jakém se ho to týká, uplatňovat záruky založené na systému záruk Euratomu, který má stejnou účinnost a stejný rozsah jako dohody o zárukách uvedené v odst. 1 písm. a), a Spojené království bude v rozsahu, v jakém se ho to týká, uplatňovat záruky, které mají stejnou účinnost a stejný rozsah jako dohoda o zárukách uvedená v odst. 1 písm. b);

b)

nebo pokud to není možné, strany uzavřou ujednání za účelem uplatňování záruk, která mají stejnou účinnost a stejný rozsah jako dohody o zárukách uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b).

3.   Obě strany se dohodly, že ve svých jurisdikcích zavedou spolehlivý a účinný systém evidence a kontroly jaderného materiálu s cílem zajistit, aby jaderný materiál podléhající této dohodě nebyl využíván k jiným než mírovým účelům. Dohled, včetně inspekcí v zařízeních, která mají v držení jaderný materiál podléhající této dohodě, se provádí tak, aby příslušné orgány mohly vyvodit nezávislé závěry a v případě potřeby požadovat vhodná nápravná opatření a tato opatření sledovat.

Článek 7

Fyzická ochrana

1.   Uplatňování opatření fyzické ochrany probíhá vždy na úrovních splňujících alespoň kritéria stanovená v příloze C Pokynů pro převod jaderných materiálů; Doplňkově k uvedenému dokumentu budou Spojené království, Společenství zastoupené Evropskou komisí, je-li to relevantní, a členské státy Společenství vycházet při uplatňování opatření fyzické ochrany ze svých závazků v rámci pozměněné Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, včetně veškerých změn, jež jsou platné pro obě strany, a doporučení uvedených v dokumentu MAAE INFCIRC/225/Rev.5 (Doporučení v oblasti jaderného zabezpečení týkající se fyzické ochrany jaderného materiálu a jaderných zařízení), včetně veškerých revizí, pokud se strany po konzultacích ve smíšeném výboru vzájemně nerozhodnou jinak.

2.   Přeprava jaderného materiálu podléhá ustanovením pozměněné Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, včetně veškerých změn, jež jsou platné pro obě strany, a předpisům MAAE pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů (bezpečnostní normy MAAE, série č. TS-R-1), včetně veškerých revizí, pokud se strany po konzultacích ve smíšeném výboru vzájemně nerozhodnou jinak.

Článek 8

Jaderná bezpečnost

1.   Společenství a Spojené království jsou smluvními stranami Úmluvy o jaderné bezpečnosti, která byla uzavřena ve Vídni dne 17. června 1994 a vstoupila v platnost dne 24. října 1996 (dokument MAAE INFCIRC/449), Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, která byla uzavřena ve Vídni dne 5. září 1997 a vstoupila v platnost dne 18. června 2001 (dokument MAAE INFCIRC/546), Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, která byla uzavřena ve Vídni dne 26. září 1986 a vstoupila v platnost dne 26. února 1987 (dokument MAAE INFCIRC/336), a Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody, která byla uzavřena ve Vídni dne 26. září 1986 a vstoupila v platnosti dne 27. října 1986 (dokument MAAE INFCIRC/335). Jakákoli změna kterékoli z výše uvedených úmluv se vztahuje na tuto dohodu, pokud strana písemně neoznámí druhé straně, že se změnou nesouhlasí. Společenství, jeho členské státy a Spojené království schválily Vídeňskou deklaraci o jaderné bezpečnosti přijatou dne 9. února 2015 (dokument MAAE INFCIRC/872).

2.   Strany uznávají význam mezinárodní spolupráce pro účinná opatření v oblasti jaderné bezpečnosti a s vědomím vedoucího postavení obou stran v této oblasti spolupracují na neustálém zlepšování mezinárodních norem a úmluv v oblasti jaderné bezpečnosti a na jejich provádění.

3.   Uznávajíce zásadu neustálého zlepšování jaderné bezpečnosti a právo obou stran provádět normy jaderné bezpečnosti, a pokud to není v rozporu s vývojem právně závazných mezinárodních norem jaderné bezpečnosti, ani jedna strana neoslabí ani nesníží úrovně ochrany pod úrovně zajišťované normami ochrany a jejich prosazováním, které strany sdílí na konci přechodného období, pokud jde o jadernou bezpečnost, radiační ochranu, bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, vyřazování z provozu, bezpečnou přepravu jaderného materiálu a havarijní připravenost a odezvu.

4.   Strany nadále spolupracují, udržují pravidelné kontakty a sdílejí informace o záležitostech týkajících se jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, připravenosti na mimořádné události a reakce na ně a nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a to případně i pokud jde o výsledky mezinárodních vzájemných hodnocení.

5.   Strany pokračují ve spolupráci v oblastech, jimž se věnují:

a)

zavedené systémy Společenství pro monitorování a výměnu informací o úrovních radioaktivity v životním prostředí, včetně:

i)

systému Evropského společenství pro výměnu naléhavých radiologických informací (ECURIE) a

ii)

Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP);

b)

zavedené expertní poradní skupiny v oblasti jaderné bezpečnosti, včetně Skupiny evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost, a

c)

veškeré další systémy nebo skupiny Společenství, na nichž se mohou strany prostřednictvím svých příslušných orgánů dohodnout.

Společenství může prostřednictvím svého příslušného orgánu vyzvat Spojené království, aby se těchto systémů a skupin účastnilo jako třetí země.

Článek 9

Převody, opětovné převody a usnadnění obchodu

1.   Jakýkoli převod jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií prováděný v rámci spolupráce podle této dohody se uskuteční v souladu s příslušnými mezinárodními závazky Společenství, členských států Společenství a Spojeného království v souvislosti s mírovým využitím jaderné energie, jak jsou uvedeny v článcích 6 [Záruky] a 7 [Fyzická ochrana], a v souvislosti se závazky přijatými jednotlivými členskými státy Společenství a Spojeným královstvím v rámci Skupiny jaderných dodavatelů na základě Pokynů pro převod jaderných materiálů.

2.   Strany usnadní obchod s položkami podléhajícími této dohodě mezi sebou nebo mezi osobami usazenými na území stran ve společném zájmu výrobců, odvětví jaderného palivového cyklu, distributorů a spotřebitelů.

3.   Strany si jsou do největší možné míry nápomocny při obstarávání jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií, které zajišťuje jedna ze stran nebo které zajišťují osoby ve Společenství nebo osoby podléhající jurisdikci Spojeného království.

4.   Trvání spolupráce na základě této dohody závisí na vzájemně uspokojivém uplatňování systému záruk a kontrol zavedeného Společenstvím v souladu se Smlouvou o Euratomu a systému záruk a kontrol zavedeného Spojeným královstvím.

5.   Ustanovení této dohody nesmějí být používána k ohrožení integrity a hladkého fungování společného jaderného trhu Společenství, zejména k narušení volného pohybu zboží a služeb na tomto trhu, ani k maření společné zásobovací politiky Společenství v jaderné oblasti.

6.   Převody jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií a příslušné služby se provádějí za spravedlivých obchodních podmínek. Prováděním tohoto odstavce není dotčena Smlouva o Euratomu a z ní odvozené právní předpisy ani právní předpisy Spojeného království.

7.   Jakékoli opětovné převody jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií podléhajících této dohodě mimo jurisdikci stran se provádějí pouze v rámci závazků přijatých jednotlivými členskými státy Společenství a Spojeným královstvím v rámci Skupiny jaderných dodavatelů. Při opětovném převodu veškerých položek podléhajících této dohodě se použijí zejména Pokyny pro převod jaderných materiálů.

8.   Písemná oznámení týkající se převodů položek podléhajících této dohodě a opětovných převodů nejaderného materiálu, zařízení a technologií podléhajících této dohodě se vyměňují v souladu s postupy podle správních ujednání stanovených podle článku 15 [Správní ujednání].

9.   Nejaderný materiál, zařízení a technologie podléhající této dohodě nesmí být převáděny mimo území spadající do jurisdikce přijímající strany bez předchozího písemného souhlasu dodávající strany, s výjimkou uplatnění odstavce 11 tohoto článku. Tímto ustanovením není dotčen čl. 5 [Položky podléhající této dohodě] odst. 4.

10.   Pokud Pokyny pro převod jaderných materiálů vyžadují souhlas dodávající strany, jaderný materiál podléhající této dohodě nesmí být převáděn mimo území spadající do jurisdikce přijímající strany bez předchozího písemného souhlasu dodávající strany, s výjimkou uplatnění odstavce 11.

11.   Bezprostředně po vstupu této dohody v platnost si strany vzájemně poskytnou seznamy zemí, do nichž jsou povoleny opětovné převody jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení a technologií druhou stranou podle odstavců 9 a 10 tohoto článku. Obě strany se vzájemně informují o změnách svých seznamů zemí v souladu s postupy vymezenými ve správních ujednáních stanovených podle článku 15 [Správní ujednání].

12.   Pokud Spojené království nebo členský stát Společenství převádí technologie podléhající této dohodě do členského státu, na který se vztahuje výjimka stanovená v čl. 5 [Položky podléhající této dohodě] odst. 4, použijí se odstavce 7 a 9 tohoto článku. Praktické podmínky provádění tohoto odstavce se vymezí v rámci správních ujednání stanovených podle článku 15 [Správní ujednání].

Článek 10

Obohacování

Před obohacením jakéhokoli jaderného materiálu podléhajícího této dohodě zvýšením koncentrace izotopu uranu 235 na 20 % či více musí strana získat písemný souhlas druhé strany. Součástí takového souhlasu, pokud je udělen, musí být přehled podmínek, za nichž lze výsledný uran obohacený na 20 % či více použít. Další ustanovení nezbytná k tomu, aby se usnadnilo provádění tohoto ustanovení, mohou být uvedena ve správních ujednáních stanovených podle článku 15 [Správní ujednání].

Článek 11

Přepracování

Obě strany vyjadřují souhlas s přepracováním jaderného paliva s obsahem jaderného materiálu podléhajícího této dohodě druhou stranou za předpokladu, že takové přepracování probíhá v souladu s podmínkami stanovenými v příloze [Přepracování].

Článek 12

Spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a vývoje

1.   Strany a jejich agentury vzájemně spolupracují na výzkumu a vývoji v oblasti mírového využití jaderné energie, energetického i jiného, včetně rozvoje energie z jaderné syntézy, v oblastech společného zájmu obou stran a v rozsahu, v jakém je součástí jejich programů a činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Strany, případně jejich agentury, mohou umožnit účast na této spolupráci výzkumníkům a organizacím ze všech oblastí výzkumu, včetně univerzit, laboratoří a soukromého sektoru. Strany usilují v souladu se svými právními předpisy o usnadnění této spolupráce mezi osobami v této oblasti.

2.   Spolupráce podle tohoto článku může zahrnovat:

a)

účast Spojeného království jako třetí země na programech a činnosti Společenství v oblasti výzkumu a odborné přípravy a

b)

členství Spojeného království v podniku Fusion for Energy

v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o obchodu a spolupráci.

3.   Strany nebo jejich příslušné orgány mohou v nezbytném rozsahu uzavřít zvláštní prováděcí ujednání, která stanoví zvláštní rozsah a podmínky spolupráce podle tohoto článku.

4.   Prováděcí ujednání stanovená podle odstavce 3 mohou mimo jiné zahrnovat ustanovení o financování, přidělení řídících a provozních povinností a podrobná ustanovení o šíření a sdílení informací a duševního vlastnictví.

Článek 13

Výměna informací a odborných znalostí

1.   Strany podporují a usnadňují vhodnou a přiměřenou výměnu informací a odborných znalostí mezi sebou a mezi svými příslušnými orgány o záležitostech spadajících do oblasti působnosti této dohody.

2.   Strany mohou zpřístupnit sobě navzájem, svým příslušným orgánům i osobám ve Společenství nebo osobám podléhajícím jurisdikci Spojeného království informace, které mají k dispozici, o záležitostech spadajících do oblasti působnosti této dohody.

3.   Informace získané od jakékoli třetí strany za podmínek, jež dalšímu poskytnutí takových informací zamezují, se vylučují z oblasti působnosti této dohody.

4.   Informace, o nichž se dodávající strana domnívá, že mají obchodní hodnotu, lze poskytnout pouze za podmínek stanovených dodávající stranou.

5.   Strany podporují a usnadňují výměnu informací o záležitostech spadajících do oblasti působnosti této dohody mezi osobami podléhajícími jurisdikci Spojeného království na jedné straně a osobami ve Společenství na straně druhé.

6.   Informace, kterými takové osoby disponují, mohou být poskytnuty pouze se souhlasem a za podmínek, které tyto osoby stanoví.

7.   Strany přijmou veškerá vhodná ochranná opatření k zachování důvěrnosti informací získaných při uplatňování této dohody.

Článek 14

Duševní vlastnictví

1.   Strany zajistí odpovídající a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného a technologií převedených v rámci spolupráce podle této dohody v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami a ujednáními a právními předpisy platnými ve Spojeném království a v Unii, Společenství nebo jejich členských státech.

2.   Účelem této dohody není převod duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví vytvořené v rámci spolupráce podle této dohody se rozděluje případ od případu ve zvláštních dohodách, ujednáních nebo smlouvách ve spojitosti s touto dohodou.

Článek 15

Správní ujednání

1.   Strany prostřednictvím svých příslušných orgánů stanoví správní ujednání k zajištění účinného provádění této dohody. Tato ujednání zahrnují postupy nezbytné k tomu, aby příslušné orgány mohly tuto dohodu provádět a spravovat.

2.   Správní ujednání stanovená podle tohoto článku lze změnit, pokud o tom příslušné orgány po vzájemné dohodě písemně rozhodnou.

3.   Správní ujednání mohou stanovit výměnu inventárních soupisů položek podléhajících této dohodě.

4.   Správní ujednání mohou stanovit mechanismy konzultací mezi příslušnými orgány.

5.   Evidence jaderného a nejaderného materiálu podléhajícího této dohodě se zakládá na zastupitelnosti a na zásadách úměrnosti a rovnocennosti jaderného a nejaderného materiálu, jak se určí ve správních ujednáních stanovených podle tohoto článku.

Článek 16

Provádění

1.   Ustanovení této dohody se provádějí v dobré víře takovým způsobem, aby ve vztahu k jaderným činnostem ve Spojeném království a ve Společenství nedocházelo k omezování, zpoždění nebo nežádoucím zásahům a aby se zajistil soulad s přísnými postupy řízení, které jsou vyžadovány pro hospodárné a bezpečné provádění jaderných činností.

2.   Ustanovení této dohody se nepoužijí za účelem získání komerčních nebo průmyslových výhod ani pro účely, které zasahují do komerčních nebo průmyslových zájmů, ať už se jedná o domácí nebo mezinárodní zájmy stran nebo pověřených osob, ani pro účely, které zasahují do jaderné politiky kterékoli ze stran nebo členských států Společenství, ani pro účely, které jsou v rozporu s mírovým a nevýbušným využitím jaderné energie, ani pro účely, které brání pohybu položek, jež podléhají této dohodě nebo u nichž bylo oznámeno, že budou podléhat této dohodě, buď v rámci místních jurisdikcí stran, nebo mezi Spojeným královstvím a Společenstvím.

Článek 17

Rozhodné právo

1.   Spolupráce podle této dohody je vedena v souladu s příslušnými právní předpisy platnými ve Spojeném království a v Unii a Společenství i s mezinárodními dohodami, které strany uzavřely, aniž je dotčen článek 18 [Stávající dohody]. V případě Společenství zahrnuje rozhodné právo Smlouvu o Euratomu a z ní odvozené právní předpisy.

2.   Každá strana je vůči druhé straně zodpovědná za zajištění toho, aby ustanovení této dohody byla přijata a dodržována v případě Spojeného království všemi osobami podléhajícími jeho jurisdikci, kterým bylo uděleno oprávnění podle této dohody, a v případě Společenství všemi osobami ve Společenství, kterým bylo uděleno oprávnění podle této dohody.

Článek 18

Stávající dohody

1.   Ustanovení jakýchkoli platných dvoustranných dohod o spolupráci v oblasti civilního využití jaderné energie mezi Spojeným královstvím a členskými státy Společenství se považují za doplněk této dohody a v příslušných případech se ustanoveními této dohody nahrazují.

2.   Tato dohoda nepředstavuje doplňující dohodu k dohodě o obchodu a spolupráci.

3.   Tato dohoda se použije, aniž je dotčena jakákoli dřívější dvoustranná dohoda mezi Spojeným královstvím na jedné straně a Unií a Euratomem na straně druhé.

Článek 19

Smíšený výbor

1.   Strany zřizují smíšený výbor.

2.   Jeho složení a postupy, které se na něj vztahují, se vymezí ve správních ujednáních stanovených podlečlánku 15 [Správní ujednání].

3.   Smíšený výbor se schází pravidelně a na žádost příslušného orgánu kterékoli strany, aby dohlížel na provádění této dohody.

4.   Smíšený výbor má mimo jiné tyto funkce:

a)

slouží k výměně informací, diskusi o osvědčených postupech a sdílení zkušeností s prováděním;

b)

zřizuje a koordinuje pracovní skupiny působící v oblasti působnosti této dohody;

c)

určuje technické otázky a vede o nich diskuse a konzultace;

d)

přijímá doporučení ohledně společných rozhodnutí stran, pokud je tato dohoda stanoví, včetně společných rozhodnutí o změně této dohody;

e)

působí jako fórum pro konzultace, a to i pokud jde o řešení sporů;

f)

koordinuje opatření zaměřená na spolupráci při neenergetickém využívání jaderné energie, zejména s cílem minimalizovat rizika nedostatečných dodávek radioizotopů pro lékařské účely a podpořit rozvoj nových technologií a léčebných postupů zahrnujících radioizotopy, a to v zájmu veřejného zdraví, a

g)

působí jako odborné fórum pro veškeré další záležitosti týkající se této dohody.

Článek 20

Konzultace

Na žádost kterékoli ze stran se v případě potřeby sejdou zástupci stran, aby společně v rámci smíšeného výboru projednali záležitosti vyplývající z uplatňování této dohody, aby dohlédli na její provádění a diskutovali o ujednáních o spolupráci, která jdou nad rámec ujednání stanovených v této dohodě. Konzultace mohou probíhat rovněž formou výměny dopisů.

Článek 21

Řešení sporů

1.   Strany ve smíšeném výboru neprodleně projednají jakýkoli vzájemný spor týkající se uplatňování, výkladu nebo provádění této dohody s cílem vyřešit jej jednáním. Jednání může probíhat rovněž formou výměny dopisů.

2.   Spor, který není vyřešen jednáním a povinnými konzultacemi v rámci smíšeného výboru, se na žádost kterékoli ze stran předloží rozhodčímu soudu složenému ze tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce a oba takto jmenovaní rozhodci zvolí třetího, předsedajícího rozhodce, který není státním příslušníkem ani jedné ze stran.

3.   Jestliže do třiceti dnů od podání žádosti o zahájení rozhodčího řízení jedna ze stran nejmenuje svého rozhodce, může druhá strana sporu o jmenování tohoto rozhodce za stranu, která svého rozhodce nejmenovala, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora. Jestliže do třiceti dnů od jmenování rozhodců obou stran není zvolen třetí rozhodce, může kterákoli strana požádat o jmenování třetího rozhodce předsedu Mezinárodního soudního dvora.

4.   Rozhodčí soud je usnášeníschopný, je-li přítomná většina jeho členů, a rozhoduje vždy většinou hlasů všech svých členů. Soud si stanoví pravidla rozhodčího řízení. Rozhodnutí soudu jsou pro obě strany závazná; strany mají povinnost tato rozhodnutí provést. Odměna rozhodců se stanoví na stejném základě jako odměna ad hoc soudců Mezinárodního soudního dvora. Rozhodnutí soudu nebo rozhodčí nález se vykoná v souladu se všemi použitelnými právními předpisy stran a mezinárodním právem.

Článek 22

Ukončení spolupráce v případě závažného porušení

1.   V případě, že:

a)

kterákoli strana nebo kterýkoli členský stát Společenství poruší některý podstatný závazek podle článků 1 [Cíl], 5 [Položky podléhající této dohodě], 6 [Záruky], 7 [Fyzická ochrana], 9 [Převody, opětovné převody a usnadnění obchodu], 10 [Obohacování], 11 [Přepracování] nebo 15 [Správní ujednání] anebo jakékoli jiné závazky podle této dohody, na nichž se strany mohou po konzultacích ve smíšeném výboru písemně dohodnout, nebo

b)

zejména členský stát Společenství nedisponující jadernými zbraněmi odpálí jaderné výbušné zařízení nebo členský stát Společenství disponující jadernými zbraněmi nebo Spojené království odpálí jaderné výbušné zařízení s použitím položky podléhající této dohodě,

druhá strana může spolupráci podle této dohody příslušným písemným oznámením zcela nebo částečně pozastavit nebo ukončit. V oznámení strana uvede, která opatření považuje za závažné porušení závazků podle této dohody, uplatňování kterých ustanovení má v úmyslu pozastavit nebo ukončit a od jakého data má v úmyslu pozastavení nebo ukončení uplatnit.

2.   Dříve, než některá strana takové opatření přijme, jednají strany ve smíšeném výboru za účelem dosažení smírného řešení včetně dohody o tom, zda jsou zapotřebí nápravná či jiná opatření, a pokud ano, jaká opatření a v jakém časovém horizontu mají být přijata.

3.   K pozastavení nebo ukončení spolupráce podle odstavce 1 se přistoupí pouze v případě, že nápravná či jiná opatření nebyla provedena ve lhůtě stanovené smíšeným výborem, nebo v případě, že se v přiměřené době, ovšem bezodkladně, nepodařilo najít smírné řešení.

4.   Pozastavení přestává platit, jakmile se strana, která spolupráci pozastavila, ujistí, že druhá strana plní své závazky podle této dohody, ať už ze svého vlastního podnětu, nebo v návaznosti na rozhodnutí rozhodčího soudu.

5.   Je-li uplatňování této dohody pozastaveno nebo ukončeno, má dodávající strana právo požadovat, aby jí byly položky podléhající této dohodě vráceny.

Článek 23

Změny

1.   Strany mohou na žádost jedné z nich jednat ve smíšeném výboru o možných změnách této dohody, zejména za účelem zohlednění mezinárodního vývoje v jaderné oblasti.

2.   Tato dohoda může být na základě souhlasu stran změněna.

3.   Změny vstoupí v platnost dnem, který strany stanoví, výměnou diplomatických nót mezi stranami nebo v příslušných případech prostřednictvím jejich příslušných orgánů, jimiž si vzájemně oznámí, že byly dokončeny příslušné vnitřní postupy nezbytné pro vstup této změny v platnost.

4.   Příloha této dohody tvoří její nedílnou součást a může být změněna v souladu s tímto článkem.

Článek 24

Vstup v platnost a doba platnosti

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž si obě strany vzájemně oznámily, že splnily své vnitřní požadavky a postupy pro stanovení svého souhlasu s tím, že budou dohodou vázány.

2.   Tato dohoda zůstává v platnosti na počáteční období třiceti let. Platnost dohody je poté automaticky prodlužována o další desetiletá období, pokud ovšem jedna ze stran neoznámí druhé straně svůj úmysl tuto dohodu ukončit, a to výměnou diplomatických nót alespoň šest měsíců před uplynutím počátečního třicetiletého období nebo kteréhokoli dalšího desetiletého období.

3.   Bez ohledu na pozastavení, ukončení nebo uplynutí platnosti této dohody nebo spolupráce podle této dohody z jakéhokoliv důvodu zůstávají závazky stanovené v článcích 1 [Cíl], 5 [Položky podléhající této dohodě], 6 [Záruky], 7 [Fyzická ochrana], 9 [Převody, opětovné převody a usnadnění obchodu], 10 [Obohacování], 11 [Přepracování], 13 [Výměna informací a odborných znalostí], 14 [Duševní vlastnictví], 15 [Správní ujednání], 16 [Provádění], 17 [Rozhodné právo], 18 [Stávající dohody], 20 [Konzultace], 21 [Řešení sporů] a 22 [Ukončení spolupráce v případě závažného porušení] nadále v platnosti, dokud se jakákoli položka podléhající uvedeným článkům nachází na území druhé strany nebo kdekoli v její jurisdikci nebo pod její kontrolou nebo dokud strany vzájemně podle článku 5 [Položky podléhající dohodě] neurčí, že jaderný materiál podléhající této dohodě již není použitelný nebo prakticky obnovitelný pro zpracování do formy, ve které je použitelný, pro jakoukoli jadernou činnost relevantní z hlediska záruk.

Článek 25

Závazná jazyková znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Do dne 30. dubna 2021 strany potvrdí platnost jazykových znění kromě znění anglického výměnou diplomatických nót.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  Úř. věst. EU L 358, 16.12.2006, s. 62.

(2)  Rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (Úř. věst. EU L 90, 30.3.2007, s. 58).


PŘÍLOHA – PŘEPRACOVÁNÍ

Článek 1

Na přepracování jaderného materiálu podléhajícího této dohodě se vztahují tyto podmínky:

a)

přepracování pro účely energetického využití nebo pro hospodaření s materiály obsaženými ve vyhořelém palivu probíhá v souladu s programem jaderného palivového cyklu, o němž bylo dosaženo vzájemné dohody prostřednictvím konzultace mezi příslušnými orgány;

b)

příslušný orgán strany, jež hodlá přistoupit k přepracování a skladování, využití a přepravě plutonia, poskytne popis navrhovaného programu jaderného palivového cyklu, včetně podrobného popisu politiky a právního rámce relevantního z hlediska těchto činností;

c)

obnovené plutonium se skladuje a využívá v souladu s programem jaderného palivového cyklu podle písmene a) a

d)

přepracování a využití obnoveného plutonia pro nevýbušné mírové účely včetně výzkumu, které nejsou zahrnuty v programu jaderného palivového cyklu podle písmene a), se uskuteční pouze za písemně sjednaných podmínek projednaných mezi stranami podle článku 2 této přílohy.

Článek 2

Do čtyřiceti dnů od přijetí žádosti se ve smíšeném výboru uskuteční jednání, pokud kterákoli strana požádá, aby:

a)

bylo přezkoumáno provádění ustanovení této přílohy;

b)

byly zváženy změny programu jaderného palivového cyklu podle článku 1 této přílohy;

c)

bylo zváženo zdokonalení mezinárodního systému záruk a dalších kontrolních metod, včetně zavedení nových a obecně přijímaných mezinárodních mechanismů týkajících se přepracování a plutonia, nebo

d)

byly zváženy návrhy na přepracování, využití, skladování a přepravu obnoveného plutonia pro jiné mírové nevýbušné účely včetně výzkumu.