25.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/1


Oznámení o prozatímním provádění Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé (1)

Evropská unie a Japonsko si dne 21. prosince 2018 vzájemně oznámily, že dokončily postupy nezbytné k prozatímnímu provádění Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé. Na základě těchto oznámení mohou Japonsko a Unie v souladu s čl. 47 odst. 2 ode dne 1. února 2019 prozatímně provádět ta ustanovení dohody, která strany určily.

Na základě článku 4 rozhodnutí Rady (EU) 2018/1197 ze dne 26. června 2018 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o strategickém partnerství se mezi Unií a Japonskem prozatímně provádějí níže uvedené části dohody:

a)

články 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 a 41;

b)

články 13, 15 (s výjimkou odst. 2 písm. b)), 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 a 37, čl. 38 odst. 1 a článek 39 v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí, u nichž již Unie na vnitřní úrovni uplatnila své pravomoci;

c)

články 1, 2, 3, 4 a čl. 5 odst. 1 v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí spadajících do pravomoci Unie vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku;

d)

články 42 (s výjimkou odst. 2 písm. c)), 43 až 47, čl. 48 odst. 3 a články 49, 50 a 51 v rozsahu, v němž se tato ustanovení omezují na účel zajistit prozatímní provádění dohody.


(1)  Úř. věst. L 216, 24.8.2018, s. 4.