7.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/29


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 84/2017

ze dne 5. května 2017,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/196]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/662 ze dne 1. dubna 2016 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2017, 2018 a 2019 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/662 zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/595 (2), které je začleněno do Dohody o EHP, a které je proto třeba v Dohodě o EHP zrušit.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Jak je uvedeno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(4)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze II Dohody o EHP se kapitola XII mění takto:

1)

Za bod 120 (nařízení Komise (EU) 2016/1412) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nový bod, který zní:

„121.

32016 R 0662: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/662 ze dne 1. dubna 2016 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2017, 2018 a 2019 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 115, 29.4.2016, s. 2).

Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:

Do tabulky v bodě 5 přílohy II se doplňují nové položky, které znějí:

IS

12

NO

12“

2)

Bod 102 (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/595) se zrušuje.

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) 2016/662 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 6. května 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. května 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 115, 29.4.2016, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 99, 16.4.2015, s. 7.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.