10.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/3


DOHODA

mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

EVROPSKÁ UNIE

na jedné straně a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ

na straně druhé,

společně dále jen „smluvní strany“,

PŘEJÍCE SI zlepšit policejní a justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a Lichtenštejnským knížectvím, aniž by tím byla dotčena pravidla o ochraně svobody jednotlivce,

VZHLEDEM K TOMU, že současné vztahy mezi smluvními stranami, zejména Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (1), svědčí o úzké spolupráci v boji proti trestné činnosti,

POUKAZUJÍCE NA společný zájem smluvních stran na tom, aby policejní spolupráce mezi členskými státy Evropské unie a Lichtenštejnským knížectvím probíhala rychlým a účinným způsobem slučitelným se základními zásadami jejich vnitrostátních právních systémů a v souladu s právy jednotlivce a zásadami Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950,

VĚDOMY SI toho, že rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (2) již stanoví pravidla, podle kterých si mohou donucovací orgány členských států Evropské unie a Lichtenštejnského knížectví účinně a rychle vyměňovat stávající operativní a jiné informace pro účely vedení vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátracích činností,

VĚDOMY SI toho, že rychlá a účinná výměna přesných informací má zásadní význam pro podnícení mezinárodní spolupráce v oblasti vymáhání práva,

VĚDOMY SI toho, že cílem je zavést postupy, které podpoří rychlý, účinný a nenákladný způsob výměny údajů, a že by pro účely společného využívání údajů měly tyto postupy stanovit příslušné povinnosti a měly by zahrnovat vhodné záruky, pokud jde o přesnost a zabezpečení údajů při jejich přenosu a uchovávání, jakož i postupy pro zaznamenávání výměny údajů a omezení užití vyměněných informací,

POUKAZUJÍCE NA TO, že tato dohoda tudíž obsahuje ustanovení, která jsou založená na hlavních ustanoveních rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (3) a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (4), včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (5), jejichž účelem je zlepšit výměnu informací a která umožňují členským státům Evropské unie a Lichtenštejnskému knížectví vzájemně si poskytnout práva na přístup do svých automatizovaných souborů analýzy DNA, automatizovaných systémů pro daktyloskopickou identifikaci a registrů vozidel,

POUKAZUJÍCE NA TO, že v případě údajů získaných z národních souborů analýzy DNA a automatizovaných systémů pro daktyloskopickou identifikaci by měl systém založený na nalezení či nenalezení shody umožnit, aby vyhledávající stát mohl ve druhé fázi požádat stát spravující soubor o konkrétní související osobní údaje a případně požádat o další informace prostřednictvím postupů pro vzájemnou pomoc, včetně postupů přijatých podle rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV,

VZHLEDEM K TOMU, že tato ustanovení by podstatně urychlila stávající postupy, které umožňují členským státům Evropské unie a Lichtenštejnskému knížectví zjistit, zda má některý jiný stát k dispozici potřebné informace, a pokud ano, o který stát se jedná,

BEROUCE V ÚVAHU, že přeshraniční srovnávání údajů přinese do oblasti boje proti trestné činnosti nový rozměr, a že informace získané srovnáváním údajů povedou k novým přístupům k vyšetřování, a tím zásadním způsobem napomohou činnosti donucovacích a justičních orgánů jednotlivých států,

BEROUCE V ÚVAHU, že tato pravidla vycházejí ze síťového propojení vnitrostátních databází států,

BEROUCE V ÚVAHU, že s výhradou dodržení určitých podmínek by měly mít státy možnost předávat osobní a jiné než osobní údaje za účelem zlepšení výměny informací s cílem předcházet trestným činům a zachovat veřejný pořádek a bezpečnost v souvislosti s významnými událostmi přeshraničního rozsahu,

VĚDOMY SI TOHO, že vedle zlepšení výměny informací je třeba upravit další formy užší spolupráce mezi policejními orgány, zejména prostřednictvím společných bezpečnostních operací (např. společných hlídek),

BEROUCE V ÚVAHU, že systém založený na nalezení či nenalezení shody stanoví strukturu srovnávání anonymních profilů, v rámci které dochází k výměně doplňujících osobních údajů pouze po nalezení shody, přičemž jejich poskytnutí a obdržení se řídí vnitrostátními právními předpisy, včetně pravidel týkajících se právní pomoci, a že toto nastavení zaručuje náležitý režim ochrany údajů, přičemž poskytnutí osobních údajů jinému státu je podmíněno odpovídající úrovní ochrany údajů ze strany přijímajícího státu,

BEROUCE V ÚVAHU, že Lichtenštejnské knížectví by mělo nést náklady vzniklé jeho orgánům v souvislosti s uplatňováním této dohody,

UZNÁVAJÍCE, že jelikož akreditace poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti je důležitým krokem k bezpečnější a účinnější výměně forenzních informací, mělo by Lichtenštejnské knížectví dodržovat některá ustanovení rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV,

BEROUCE V ÚVAHU, že zpracování osobních údajů podle této dohody orgány Lichtenštejnského knížectví za účelem předcházení, odhalování nebo vyšetřování terorismu a přeshraniční trestné činnosti by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle vnitrostátního práva Lichtenštejnského knížectví, které jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (6),

VYCHÁZEJÍCE ze vzájemné důvěry členských států Evropské unie a Lichtenštejnského knížectví ve strukturu a fungování jejich právních systémů,

BEROUCE V ÚVAHU, že podle dohody mezi Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím obě země na základě odkazu na spolupráci v rámci švýcarského informačního systému pro daktyloskopické údaje a profily DNA (7) sdílejí stejnou databázi a stejné systémy výměny informací, pokud jde o údaje o DNA a daktyloskopické údaje,

UZNÁVAJÍCE, že ustanovení dvojstranných a mnohostranných dohod zůstávají použitelnými pro všechny záležitosti, na které se nevztahuje tato dohoda,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

Článek 1

Předmět a účel

1.   S výhradou této dohody se články 1 až 24, čl. 25 odst. 1, články 26 až 32 a článek 34 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, použijí v dvoustranných vztazích mezi Lichtenštejnským knížectvím a každým členským státem.

2.   S výhradou této dohody se články 1 až 19 a článek 21 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, s výjimkou kapitoly 4 bodu 1 uvedené přílohy, použijí v dvoustranných vztazích mezi Lichtenštejnským knížectvím a každým členským státem.

3.   Prohlášení učiněná členskými státy v souvislosti s rozhodnutími Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV se použijí rovněž v jejich dvoustranných vztazích s Lichtenštejnským knížectvím.

4.   S výhradou této dohody se články 1 až 5 a čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti použijí v dvoustranných vztazích mezi Lichtenštejnským knížectvím a každým členským státem.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1)

„smluvními stranami“ Evropská unie a Lichtenštejnské knížectví;

2)

„členským státem“ členský stát Evropské unie;

3)

„státem“ členský stát nebo Lichtenštejnské knížectví.

Článek 3

Jednotné uplatňování a výklad

1.   S cílem zajistit, aby ustanovení uvedená v článku 1 byla uplatňována a vykládána co nejjednotněji, smluvní strany neustále sledují vývoj judikatury Soudního dvora Evropské unie a příslušných soudů Lichtenštejnského knížectví týkající se těchto ustanovení. K tomuto účelu se vytvoří mechanismus pro zajištění vzájemného pravidelného předávání této judikatury.

2.   Je-li Soudnímu dvoru Evropské unie soudem členského státu předložena k rozhodnutí předběžná otázka týkající se výkladu jakéhokoli ustanovení uvedeného v článku 1, je Lichtenštejnské knížectví oprávněno předložit Soudnímu dvoru Evropské unie spisy nebo písemná vyjádření.

Článek 4

Řešení sporů

Každý spor mezi Lichtenštejnským knížectvím a členským státem týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody nebo některého z ustanovení uvedených v článku 1, jakož i jejich případných změn, může kterákoli ze stran sporu předložit na setkání zástupců vlád členských států Evropské unie a Lichtenštejnského knížectví za účelem jeho rychlého urovnání.

Článek 5

Změny

1.   V případě, že je třeba pozměnit ustanovení uvedená v článku 1, Evropská unie o této změně co nejdříve informuje Lichtenštejnské knížectví a zjistí jeho případné připomínky.

2.   Evropská unie oznámí Lichtenštejnskému knížectví jakoukoli změnu ustanovení uvedených v článku 1, jakmile je přijata.

Lichtenštejnské knížectví se nezávisle rozhodne, zda souhlasí s obsahem změny a zda ji provede ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí se Evropské unii oznámí do tří měsíců od oznámení změny uvedené v prvním pododstavci.

3.   Pokud může být obsah změny pro Lichtenštejnské knížectví závazný až po splnění ústavních požadavků, informuje o tom Lichtenštejnské knížectví Evropskou unii při jejím oznámení. Lichtenštejnské knížectví neprodleně písemně uvědomí Evropskou unii o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení bezprostředně po uplynutí lhůty pro referendum. Je-li požadováno referendum, má Lichtenštejnské knížectví k učinění oznámení lhůtu nejvýše osmnáct měsíců od data oznámení Evropské unie. Od stanoveného dne, kdy má změna vstoupit pro Lichtenštejnské knížectví v platnost, až do oznámení o splnění ústavních požadavků Lichtenštejnské knížectví prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah změny.

4.   Pokud Lichtenštejnské knížectví s obsahem změny nesouhlasí, uplatňování této dohody se pozastaví. Svolá se zasedání smluvních stran za účelem posouzení veškerých možností, jak zajistit další řádné fungování této dohody, včetně možného uznání rovnocennosti právních předpisů. Pozastavení uplatňování dohody skončí, jakmile Lichtenštejnské knížectví oznámí, že s obsahem změny souhlasí, nebo pokud se smluvní strany dohodnou na opětném uplatňování dohody.

5.   Pokud se smluvní strany během šesti měsíců, kdy je uplatňování dohody pozastaveno, nedohodnou na jejím opětném uplatňování, pozbude dohoda platnosti.

6.   Odstavce 4 a 5 tohoto článku se nevztahují na změny týkající se kapitol 3, 4 nebo 5 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV nebo článku 17 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV, v souvislosti s nimiž Lichtenštejnské knížectví oznámilo Evropské unii, že se změnou nesouhlasí, přičemž uvedlo důvody svého nesouhlasu. V takovém případě, a aniž je dotčen článek 10 této dohody, se v dvoustranných vztazích mezi Lichtenštejnským knížectvím a každým z členských států nadále uplatňují příslušná ustanovení v nezměněném znění.

Článek 6

Přezkum

Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu společně přezkoumají nejpozději pět let po jejím vstupu v platnost. Tento přezkum se zaměří zejména na praktické provádění, výklad a vývoj dohody a bude se týkat rovněž otázek, jako jsou důsledky dalšího rozvoje Evropské unie v oblastech upravovaných touto dohodou.

Článek 7

Vztah k jiným nástrojům

1.   Lichtenštejnské knížectví může i nadále uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání týkající se přeshraniční spolupráce s členskými státy, které jsou v platnosti ke dni uzavření této dohody, pokud tyto dohody nebo ujednání nejsou neslučitelné s cíli této dohody. Lichtenštejnské knížectví Evropské unii oznámí dohody nebo ujednání, které bude i nadále uplatňovat.

2.   Po vstupu této dohody v platnost může Lichtenštejnské knížectví uzavírat nebo uvádět v platnost další dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání týkající se přeshraniční spolupráce s členskými státy, pokud tyto dohody nebo ujednání rozšiřují nebo prohlubují cíle této dohody. Lichtenštejnské knížectví oznámí Evropské unii takové nové dohody nebo ujednání do tří měsíců od jejich podpisu, nebo v případě dohod či ujednání, které byly podepsány před vstupem této dohody v platnost, do tří měsíců od jejich vstupu v platnost.

3.   Dohody a ujednání podle odstavců 1 a 2 se nesmějí dotýkat vztahů s členskými státy, které nejsou jejich stranami.

4.   Touto dohodou nejsou dotčeny stávající dohody o právní pomoci nebo vzájemném uznávání soudních rozhodnutí.

Článek 8

Oznámení, prohlášení a vstup v platnost

1.   Smluvní strany si vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro vyjádření souhlasu být touto dohodou vázány.

2.   Evropská unie může vyjádřit svůj souhlas s tím, že bude touto dohodou vázána, i v případě, že rozhodnutí týkající se zpracování osobních údajů, které jsou předávány nebo byly předávány podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV, ještě nebyla přijata pro všechny členské státy.

3.   Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 se uplatňují prozatímně ode dne podpisu této dohody.

4.   Pokud jde o změny ustanovení uvedených v článku 1, které jsou přijaty v době od podpisu této dohody až do jejího vstupu v platnost, lhůta tří měsíců uvedená v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci začíná běžet dnem vstupu této dohody v platnost.

5.   Při učinění oznámení podle odstavce 1 nebo kdykoli poté, je-li tak stanoveno, učiní Lichtenštejnské knížectví prohlášení uvedená v čl. 1 odst. 3.

6.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni posledního oznámení podle odstavce 1.

7.   Osobní údaje jsou členskými státy a Lichtenštejnským knížectvím předávány podle této dohody pouze poté, co byla do vnitrostátního práva států, kterých se toto předávání týká, provedena ustanovení kapitoly 6 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV.

S cílem ověřit, zda tak Lichtenštejnské knížectví učinilo, se uskuteční hodnotící návštěva a zkušební provoz, a to v souladu s podmínkami a ujednáními přijatelnými pro Lichtenštejnské knížectví, jež jsou podobné podmínkám a ujednáním realizovaným pro členské státy podle kapitoly 4 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV.

Na základě celkové hodnotící zprávy a po učinění stejných opatření jako při zahájení automatizované výměny informací v členských státech Rada rozhodne o datu nebo datech, od nichž budou členské státy moci zahájit předávání osobních údajů Lichtenštejnskému knížectví podle této dohody.

8.   Lichtenštejnské knížectví provádí a uplatňuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680. Lichtenštejnské knížectví sdělí Evropské komisi znění hlavních ustanovení přijatých v oblasti upravené danou směrnicí.

9.   Lichtenštejnské knížectví provádí a uplatňuje články 1 až 24, čl. 25 odst. 1, články 26 až 32 a článek 34 rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV. Lichtenštejnské knížectví sdělí Evropské komisi znění hlavních ustanovení přijatých v oblasti upravené daným rámcovým rozhodnutím Rady.

10.   Příslušné orgány Lichtenštejnského knížectví nesmí uplatňovat ustanovení kapitoly 2 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV, dokud neprovede a nebude uplatňovat opatření uvedená v odstavcích 8 a 9 tohoto článku.

Článek 9

Přistoupení nového členského státu k Evropské unii

Přistoupení nových členských států k Evropské unii zakládá práva a povinnosti podle této dohody mezi těmito novými členskými státy a Lichtenštejnským knížectvím.

Článek 10

Ukončení platnosti

1.   Platnost této dohody může kterákoli ze smluvních stran kdykoliv ukončit podáním oznámení o vypovězení druhé smluvní straně.

2.   Ukončení platnosti této dohody podle odstavce 1 nabývá účinku šest měsíců po učinění oznámení o vypovězení.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  Úř. věst. EU L 160, 18.6.2011, s. 3.

(2)  Úř. věst. EU L 386, 29.12.2006, s. 89.

(3)  Úř. věst.EU L 210, 6.8.2008, s. 1

(4)  Úř. věst. EU L 210, 6.8.2008, s. 12

(5)  Úř. věst. EU L 322, 9.12.2009, s. 14

(6)  Úř. věst. EU L 119, 4.5.2016, s. 89.

(7)  Úřední sbírka Lichtenštejnska LGBl. 2006 č. 75; klasifikovaná sbírka Lichtenštejnska LR 0.369.101.2.


Prohlášení smluvních stran při podpisu Dohody

Evropská unie a Lichtenštejnské knížectví, smluvní strany Dohody o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (dále jen „dohoda“), prohlašují:

 

Provádění výměny údajů o DNA, daktyloskopických údajů a údajů o registraci vozidel podle dohody bude vyžadovat, aby Lichtenštejnské knížectví zřídilo pro každou z uvedených kategorií údajů dvoustranná propojení s každým členským státem.

 

S cílem umožnit a usnadnit toto propojení se Lichtenštejnskému knížectví poskytne veškerá dostupná dokumentace, programové vybavení a seznamy kontaktních údajů.

 

Za účelem sdílení zkušeností a získání praktické a technické pomoci bude mít Lichtenštejnské knížectví možnost navázat neformální partnerství s členskými státy, které už takovou výměnu údajů provádějí. Podmínky těchto partnerství budou stanoveny přímo s dotčenými členskými státy.

 

Lichtenštejnští odborníci mohou kdykoliv kontaktovat předsednictví Rady, Evropskou komisi nebo přední odborníky v těchto oblastech, aby získali informace, vysvětlení nebo jiný druh pomoci. Stejně tak Komise, kontaktuje-li při přípravě návrhů nebo sdělení zástupce členských států, využije příležitosti kontaktovat i zástupce Lichtenštejnského knížectví.

 

Lichtenštejnští odborníci mohou být přizváni k účasti na zasedáních, v jejichž rámci odborníci z členských států jednají v rámci Rady o technických aspektech, které přímo souvisejí s uplatňováním a rozvojem výše zmiňovaných rozhodnutí.