29.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/21


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2017

ze dne 17. března 2017

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2018/1819]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/952 ze dne 15. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1429 ze dne 26. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (4), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

V bodě 13a (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32016 R 0950: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016 (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3),

32016 R 0952: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/952 ze dne 15. června 2016 (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 10),

32016 R 1424: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016 (Úř. věst. L 231, 26.8.2016, s. 25),

32016 R 1429: prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1429 ze dne 26. srpna 2016 (Úř. věst. L 232, 27.8.2016, s. 1).“

2.

Za bod 13zzzzzzn (prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1426) se vkládají nové body, které znějí:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/952 ze dne 15. června 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1424 ze dne 25. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thifensulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 231, 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1429 ze dne 26. srpna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600 a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 232, 27.8.2016, s. 1).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 a (EU) 2016/1429 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. března 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. března 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 231, 26.8.2016, s. 25.

(4)  Úř. věst. L 232, 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.