22.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/44


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 35/2017

ze dne 3. února 2017,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2018/1769]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/752/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Japonska pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/753/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Singapuru pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/754/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Hongkongu pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (3) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/755/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Austrálie pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (4) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2038 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Korejské republiky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (5) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(6)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2039 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Jižní Afriky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (6) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(7)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2040 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce některých provincií Kanady pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (7) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(8)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2041 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Mexika pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (8) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(9)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2042 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Švýcarska pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (9) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(10)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze IX Dohody o EHP se za bod 31bc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012) doplňují nové body, které znějí:

„31bcaa.

32014 D 0752: prováděcí rozhodnutí Komise 2014/752/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Japonska pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 55).

31bcab.

32014 D 0753: prováděcí rozhodnutí Komise 2014/753/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Singapuru pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 58).

31bcac.

32014 D 0754: prováděcí rozhodnutí Komise 2014/754/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Hongkongu pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 62).

31bcad.

32014 D 0755: prováděcí rozhodnutí Komise 2014/755/EU ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Austrálie pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 66).

31bcae.

32015 D 2038: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2038 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Korejské republiky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2039 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Jižní Afriky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 29).

31bcag.

32015 D 2040: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2040 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce některých provincií Kanady pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 32).

31bcah.

32015 D 2041: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2041 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Mexika pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 38).

31bcai.

32015 D 2042: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2042 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Švýcarska pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 42).“

Článek 2

Znění prováděcích rozhodnutí 2014/752/EU, 2014/753/EU, 2014/754/EU, 2014/755/EU, (EU) 2015/2038, (EU) 2015/2039, (EU) 2015/2040, (EU) 2015/2041 a (EU) 2015/2042 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. února 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 206/2016 ze dne 30. září 2016 (10), podle toho, které datum je pozdější.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. února 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 58.

(3)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 62.

(4)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 66.

(5)  Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 29.

(7)  Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 32.

(8)  Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 38.

(9)  Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 42.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

(10)  Úř. věst. L 46, 23.2.2017, s. 53.