7.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/1


Poznámka týkající se prozatímního provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven

Evropská unie a Spojené státy americké se vzájemně informovaly o dokončení postupů nezbytných pro prozatímní provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven (1). V důsledku toho bude dohoda v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) této dohody prozatímně prováděna ode dne 7. listopadu 2017.

Na základě článku 3 rozhodnutí Rady (EU) 2017/1792 (2) o podpisu a prozatímním provádění dohody bude dohoda ve smyslu jejích ustanovení v souladu s články 9 a 10 dohody prováděna prozatímně až do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření.


(1)  Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 1.