6.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/4


PŘEKLAD

DVOUSTRANNÁ DOHODA

mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Evropská unie (EU) a Spojené státy americké (USA) jakožto smluvní strany této dohody,

majíce za společný cíl ochranu pojistníků a zajistníků a dalších spotřebitelů a vzájemně respektujíce své systémy dohledu nad pojišťovnictvím a zajišťovnictvím a jejich regulaci,

potvrzujíce, že s ohledem na postoupené zajištění a dohled nad skupinou poskytují obezřetnostní pravidla platná v Evropské unii spolu s požadavky a závazky stanovenými v této dohodě Spojeným státům stejnou úroveň ochrany pojistníků, zajistníků a jiných spotřebitelů jako federální zákon o pojišťovnách z roku 2010,

uznávajíce, že vyšší míra globalizace pojišťovacích a zajišťovacích trhů zvyšuje potřebu spolupráce mezi orgány dohledu v EU a USA, včetně výměny důvěrných informací,

berouce v úvahu, že praktická opatření v oblasti přeshraniční spolupráce jsou pro dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami nezbytná, a to jak v dobách stability, tak i v dobách krize,

berouce v úvahu informace o svých právních rámcích, které si smluvní strany mezi sebou vyměnily, a po pečlivém zvážení těchto rámců,

berouce na vědomí výhody plynoucí ze zvýšení právní jistoty při uplatňování právních rámců v oblasti pojištění a zajištění pro pojistitele a zajistitele působící na území jednotlivých smluvních stran,

uznávajíce schopnost zajišťovacích smluv snižovat riziko v přeshraničním styku za předpokladu splnění příslušných obezřetnostních podmínek a berouce v úvahu ochranu pojistníků a zajistníků a dalších spotřebitelů,

uznávajíce, že u pojistitelů a zajistitelů umožňuje dohled nad skupinou orgánům dohledu řádně posuzovat finanční situaci těchto skupin,

uznávajíce, že pro pojistitele a zajistitele, kteří tvoří součást skupiny působící na území obou smluvních stran, je potřeba skupinový kapitálový požadavek nebo skupinové posouzení kapitálu a že skupinový kapitálový požadavek nebo skupinové posouzení kapitálu na úrovni celosvětového mateřského podniku může vycházet z přístupu domovské smluvní strany,

potvrzujíce význam specifikací pro skupinový kapitálový požadavek nebo skupinové posouzení kapitálu při provádění dohledu nad skupinou a význam nápravných nebo preventivních či jinak reaktivních opatření, jsou-li odůvodněná, přijímaných orgánem dohledu na základě tohoto požadavku nebo posouzení a

podporujíce výměnu informací mezi orgány dohledu s cílem zajistit dohled nad pojistiteli a zajistiteli v zájmu pojistníků, zajistníků a dalších spotřebitelů,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíle

Tato dohoda upravuje:

a)

za blíže určených podmínek odstranění požadavků na místní přítomnost, které smluvní strana nebo její orgán dohledu ukládá přebírajícímu zajistiteli se sídlem nebo domicilem na území druhé smluvní strany jako podmínku pro uzavření jakékoli dohody o zajištění s postupujícím pojistitelem se sídlem nebo domicilem na jejím území nebo pro to, aby bylo postupujícímu pojistiteli umožněno uznat úvěr na zajištění nebo úvěr na schopnost této dohody o zajištění snižovat riziko;

b)

za blíže určených podmínek odstranění požadavků na kolaterál, které smluvní strana nebo její orgán dohledu ukládá přebírajícímu zajistiteli se sídlem nebo domicilem na území druhé smluvní strany jako podmínku pro uzavření jakékoli dohody o zajištění s postupujícím pojistitelem se sídlem nebo domicilem na jejím území nebo pro to, aby bylo postupujícímu pojistiteli umožněno uznat úvěr na zajištění nebo úvěr na schopnost této dohody o zajištění snižovat riziko;

c)

role hostitelských a domovských orgánů dohledu při obezřetnostním dohledu nad skupinou u pojišťovacích nebo zajišťovacích skupin, jejichž celosvětový mateřský podnik sídlí na území domovské smluvní strany, včetně za blíže určených podmínek i) odstranění obezřetnostních požadavků na solventnost pojištění a kapitál, správu a podávání zpráv na úrovni celosvětového mateřského podniku hostitelské smluvní strany a ii) určení, že nikoli hostitelský orgán dohledu, ale domovský orgán dohledu bude vykonávat celosvětový obezřetnostní dohled nad pojišťovací skupinou, aniž by byl dotčen dohled nad skupinou vykonávaný hostitelskou smluvní stranou u pojišťovací nebo zajišťovací skupiny na úrovni mateřského podniku na jejím území; a

d)

vzájemnou podporu smluvních stran v oblasti výměny informací mezi orgány dohledu jednotlivých smluvních stran a doporučených postupů pro tuto výměnu.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„postupujícím pojistitelem“ pojistitel nebo zajistitel, který je smluvní stranou dohody o zajištění uzavřené s přebírajícím zajistitelem;

b)

„kolaterálem“ aktiva, například hotovost a akreditivy, k nimž zajistitel zřídil zástavní právo ve prospěch postupujícího pojistitele nebo zajistitele s cílem poskytnout postupujícímu pojistiteli záruku nebo jistotu za závazky přebírajícího zajistitele vyplývající z dohody o zajištění;

c)

„úvěrem na zajištění nebo úvěrem na schopnost dohod o zajištění snižovat riziko“ právo postupujícího pojistitele podle obezřetnostního právního rámce uznat pohledávky za přebírajícím zajistitelem, které souvisí s uhrazenými i neuhrazenými ztrátami z postoupených rizik, jako aktiva nebo snížení pasiv;

d)

„skupinou“ dva nebo více podniků, z nichž alespoň jeden je pojišťovnou nebo zajišťovnou, pokud jeden ovládá jednu nebo několik pojišťoven nebo zajišťoven nebo jiných neregulovaných podniků;

e)

„dohledem nad skupinou“ výkon právního a obezřetnostního dozoru ze strany orgánu dohledu nad pojišťovací nebo zajišťovací skupinou, zejména pro účely ochrany pojistníků a zajistníků a dalších spotřebitelů a podpory finanční stability a globálního zapojení;

f)

„domovskou smluvní stranou“ smluvní strana, na jejímž území má celosvětový mateřský podnik pojišťovací nebo zajišťovací skupiny nebo pojišťovny či zajišťovny své sídlo nebo domicil;

g)

„domovským orgánem dohledu“ orgán dohledu domovské smluvní strany;

h)

„hostitelskou smluvní stranou“ smluvní strana, na jejímž území pojišťovací nebo zajišťovací skupina nebo pojišťovna či zajišťovna působí, ale celosvětový mateřský podnik pojišťovací nebo zajišťovací skupiny nebo pojišťovny či zajišťovny tam nemá své sídlo ani domicil;

i)

„hostitelským orgánem dohledu“ orgán dohledu hostitelské smluvní strany;

j)

„pojistitelem“ podnik, který má oprávnění nebo povolení k přístupu k přímé nebo primární pojišťovací činnosti nebo jejímu výkonu;

k)

„mateřským podnikem“ regulovaný nebo neregulovaný podnik, který přímo či nepřímo vlastní nebo ovládá jiný podnik;

l)

„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

m)

„zajistitelem“ podnik, který má oprávnění nebo povolení k přístupu k zajišťovací činnosti nebo jejímu výkonu;

n)

„zajišťovací činností“ činnost spočívající v přejímání rizik, která postupuje pojistitel nebo jiný zajistitel;

o)

„dohodou o zajištění“ smlouva, kterou přebírající zajistitel přejímá riziko, které postupuje pojistitel nebo zajistitel;

p)

„orgánem dohledu“ jakýkoli subjekt vykonávající dohled nad pojišťovnictvím a zajišťovnictvím v Evropské unii nebo ve Spojených státech;

q)

„podnikem“ jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost;

r)

„státem USA“ jakýkoli stát, společenství, území nebo država Spojených států, District of Columbia, Portorické společenství, Společenství Ostrovy Severní Mariany, Americká Samoa, Guam nebo Americké Panenské ostrovy;

s)

„celosvětovým“ veškeré působení skupiny kdekoli na světě a

t)

„celosvětovým mateřským podnikem“ nejvyšší mateřský podnik skupiny.

Článek 3

Zajištění

1.   Za podmínek uvedených v odstavci 4 nesmí smluvní strana jako podmínku pro to, aby přebírající zajistitel se sídlem nebo domicilem na území druhé smluvní strany (pro účely článku 3 dále jen „přebírající zajistitel domovské smluvní strany“) mohl uzavřít dohodu o zajištění s postupujícím pojistitelem se sídlem nebo domicilem na vlastním území (pro účely článku 3 dále jen „postupující pojistitel hostitelské smluvní strany“):

a)

mít ani přijmout žádný požadavek poskytnout kolaterál v souvislosti s převodem rizik z postupujícího pojistitele hostitelské smluvní strany na přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany ani případné související požadavky na poskytování zpráv souvisejících s tímto odstraněným kolaterálem, nebo

b)

mít ani přijmout žádný nový požadavek se zásadně stejným právním dopadem na přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany jako požadavky na odebraný kolaterál podle této dohody nebo případný požadavek na poskytování zpráv souvisejících s tímto odstraněným kolaterálem,

a musí zajistit, aby tuto podmínku neuplatňovaly ani její orgány dohledu nebo další příslušné orgány, pokud by to v případě písmene a), nebo písmene b) vedlo k tomu, že s přebírajícím zajistitelem domovské smluvní strany bude zacházeno méně příznivě než s přebírajícími zajistiteli, kteří mají své sídlo nebo domicil v územní působnosti téhož orgánu dohledu jako postupující pojistitel hostitelské smluvní strany. Tento odstavec nezakazuje smluvní straně, na jejímž území má postupující pojistitel své sídlo nebo domicil (pro účely článku 3 dále jen „hostitelská smluvní strana“), ani jejím orgánům dohledu uplatňovat požadavky jako podmínku s cílem umožnit přebírajícímu zajistiteli domovské smluvní strany uzavřít dohodu o zajištění s postupujícím pojistitelem hostitelské smluvní strany v případě, že stejné požadavky platí i pro dohody o zajištění mezi postupujícím pojistitelem a přebírajícím zajistitelem, kteří mají své sídlo nebo domicil v územní působnosti téhož orgánu dohledu.

2.   Za podmínek uvedených v odstavci 4 nesmí hostitelská smluvní strana jako podmínku pro to, aby si postupující pojistitel hostitelské smluvní strany mohl vzít úvěr na zajištění nebo úvěr na schopnost snižovat riziko u dohod o zajištění uzavřených s přebírajícím zajistitelem domovské smluvní strany:

a)

mít ani přijmout žádný požadavek poskytnout kolaterál v souvislosti s převodem rizik z postupujícího pojistitele hostitelské smluvní strany na přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany ani případné související požadavky na poskytování zpráv souvisejících s tímto odstraněným kolaterálem, nebo

b)

mít ani přijmout žádný nový požadavek se zásadně stejným právním dopadem na přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany jako požadavky na odebraný kolaterál podle této dohody nebo případný požadavek na poskytování zpráv souvisejících s tímto odstraněným kolaterálem,

a musí zajistit, aby tuto podmínku neuplatňovaly ani její orgány dohledu nebo další příslušné orgány, pokud by to v případě písmene a), nebo písmene b) vedlo k tomu, že s přebírajícím zajistitelem domovské smluvní strany bude zacházeno méně příznivě než s přebírajícími zajistiteli, kteří mají své sídlo nebo domicil v územní působnosti téhož orgánu dohledu jako postupující pojistitel hostitelské smluvní strany. Tento odstavec nezakazuje hostitelské smluvní straně ani jejím orgánům dohledu uplatňovat požadavky jako podmínku s cílem umožnit postupujícímu pojistiteli hostitelské smluvní strany vzít si úvěr na zajištění nebo úvěr na schopnost snižovat riziko u dohod o zajištění uzavřených s přebírajícím zajistitelem domovské smluvní strany v případě, že stejné požadavky platí pro dohody o zajištění mezi postupujícím pojistitelem a přebírajícím zajistitelem, kteří mají své sídlo nebo domicil v územní působnosti téhož orgánu dohledu.

3.   Za podmínek uvedených v odstavci 4 nesmí hostitelská smluvní strana jako podmínku pro uzavření dohody o zajištění s postupujícím pojistitelem hostitelské smluvní strany nebo jako podmínku pro to, aby postupující pojistitel hostitelské smluvní strany mohl uznat úvěr na toto zajištění nebo úvěr na schopnost takové dohody o zajištění snižovat riziko:

a)

mít ani přijmout žádný požadavek na místní přítomnost přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany nebo

b)

mít ani přijmout žádný nový požadavek se zásadně stejným právním dopadem na přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany, jako má požadavek na místní přítomnost,

a musí zajistit, aby tuto podmínku neuplatňovaly ani její orgány dohledu nebo další příslušné orgány, pokud by to v případě písmene a), nebo písmene b) vedlo k tomu, že s přebírajícím zajistitelem domovské smluvní strany bude zacházeno méně příznivě než s přebírajícími zajistiteli, kteří mají sídlo nebo domicil v územní působnosti orgánu dohledu postupujícího pojistitele hostitelské smluvní strany nebo kteří mají své sídlo nebo domicil na území hostitelské smluvní strany a mají povolení působit v územní působnosti tohoto orgánu dohledu postupujícího pojistitele hostitelské smluvní strany. Pro stát USA se slovy „povolení působit“ pro účely tohoto ustanovení rozumí, že byl v daném státě uznán.

4.   Odstavce 1 až 3 se použijí za těchto podmínek:

a)

přebírající zajistitel má a průběžně udržuje:

i)

nejméně 226 milionů EUR, pokud má postupující pojistitel sídlo v EU, nebo 250 milionů USD, pokud má postupující pojistitel domicil ve Spojených státech, přičemž tyto částky musí být tvořeny vlastními prostředky či kapitálem a přebytky a vypočítají se podle metodiky domovské jurisdikce, nebo

ii)

v případě, že je přebírajícím zajistitelem sdružení zahrnující upisovatele zapsané v obchodním rejstříku i upisovatele z řad fyzických osob v obchodním rejstříku nezapsané:

A)

minimální kapitál a ekvivalenty přebytku (po odečtení závazků) nebo vlastní prostředky, podle výpočtu podle metodiky domovské jurisdikce, ve výši nejméně 226 milionů EUR, pokud má postupující pojistitel sídlo v EU, nebo 250 milionů USD, pokud má postupující pojistitel domicil ve Spojených státech, a

B)

centrální fond, v němž je nejméně 226 milionů EUR, pokud má postupující pojistitel sídlo v EU, nebo 250 milionů USD, pokud má postupující pojistitel domicil ve Spojených státech;

b)

přebírající zajistitel má a průběžně udržuje:

i)

ukazatel kapitálové přiměřenosti ve výši 100 % solventnostního kapitálového požadavku podle směrnice Solventnost II, nebo kapitál založený na riziku ve výši 300 % úrovně povolené kontroly, podle toho, který z ukazatelů se používá na území, kde má přebírající zajistitel své sídlo nebo domicil, nebo

ii)

v případě, že je přebírajícím zajistitelem sdružení zahrnující upisovatele zapsané v obchodním rejstříku i upisovatele z řad fyzických osob v obchodním rejstříku nezapsané, ukazatel kapitálové přiměřenosti ve výši 100 % solventnostního kapitálového požadavku podle směrnice Solventnost II, nebo kapitál založený na riziku ve výši 300 % úrovně povolené kontroly, podle toho, který z ukazatelů se používá na území, kde má přebírající zajistitel své sídlo nebo domicil;

c)

přebírající zajistitel se zaváže orgánu dohledu, v jehož územní působnosti se nachází postupující pojistitel, neprodleně poskytnout písemné oznámení a vysvětlení, pokud:

i)

jeho výše kapitálu a přebytku nebo vlastních zdrojů klesne pod minimální úroveň uvedenou v písmenu a), nebo jeho ukazatel solventnosti nebo kapitálové přiměřenosti klesne pod minimální úroveň uvedenou v písmenu b), nebo

ii)

proti němu dojde k přijetí právních opatření v důsledku závažného porušení platného práva;

d)

přebírající zajistitel poskytne hostitelskému orgánu dohledu písemné potvrzení o tom, že souhlasí s pravomocí soudů na území, na němž má postupující pojistitel své sídlo nebo domicil, a to v souladu s platnými požadavky tohoto území na udělování tohoto souhlasu. Žádné ustanovení této dohody neomezuje ani nijak nemění možnost smluvních stran dohody o zajištění dohodnout se na mechanismu alternativního řešení sporů;

e)

je-li to relevantní pro účely doručování písemností, poskytne přebírající zajistitel hostitelskému orgánu dohledu písemné potvrzení o tom, že souhlasí se jmenováním tohoto orgánu dohledu zástupcem pro doručování písemností. Hostitelský orgán dohledu může požadovat, aby mu byl tento souhlas poskytnut v každé dohodě o zajištění v jeho působnosti a byl její součástí;

f)

přebírající zajistitel písemně souhlasí s tím, že je-li podán návrh na výkon rozhodnutí, uhradí veškeré částky, které byly postupujícímu pojistiteli pravomocně přiznány a jsou vykonatelné na území, kde bylo rozhodnutí vydáno;

g)

přebírající zajistitel se v každé dohodě o zajištění uzavřené na základě této dohody zaváže, že za závazky přebírajícího zajistitele připadající na zajištění postupované na základě této dohody poskytne kolaterál ve výši 100 % pro případ, že se přebírající zajistitel bude bránit výkonu pravomocného rozhodnutí vykonatelného podle práva území, na němž bylo vydáno, nebo řádně vykonatelného rozhodčího nálezu, bez ohledu na to, zda jej získal postupující pojistitel nebo jeho zástupce v rámci řízení o řešení krize;

h)

přebírající zajistitel nebo případně jeho právní předchůdce či nástupce poskytne hostitelskému orgánu dohledu tyto dokumenty, pokud o ně tento orgán požádá:

i)

auditované roční účetní závěrky za dva roky předcházející uzavření dohody o zajištění a poté za každý další rok, v souladu s právem platným na území jeho sídla, včetně zprávy o externím auditu;

ii)

zprávu o solventnosti a finanční situaci nebo pojistněmatematické stanovisko za dva roky předcházející uzavření dohody o zajištění, předkládají-li se orgánu vykonávajícímu dohled nad přebírajícím zajistitelem;

iii)

před uzavřením dohody o zajištění a poté nejvýše pololetně aktualizovaný seznam všech sporných a dlužných zajistných náhrad, které jsou 90 či více dnů po splatnosti, pokud jde o zajištění přebírané od postupujících pojistitelů z jurisdikce postupujícího pojistitele, a

iv)

před uzavřením dohody o zajištění a poté nejvýše pololetně informace o přebírajícím zajistiteli týkající se přebíraného zajištění ze strany postupující společnosti, postupovaného zajištění ze strany přebírajícího zajistitele a zajištění z uhrazených a neuhrazených ztrát ze strany přebírajícího zajistitele, a to s cílem umožnit hodnocení kritérií uvedených v odst. 4 písm. i);

i)

přebírající zajistitel provádí platby náhrad z dohod o zajištění okamžitě. Platba, která není okamžitě provedena, je zaevidována v případě splnění některého z těchto kritérií:

i)

více než 15 procent úhrad od zajistitele je po splatnosti a sporných, jak bylo oznámeno orgánu dohledu;

ii)

více než 15 procent postupujících pojistitelů nebo zajistitelů zajistitele má úhrady od zajistitele za uhrazené ztráty 90 nebo více dní po splatnosti, přičemž tyto nejsou sporné a za každého postupujícího pojistitele přesahují částku 90 400 EUR u přebírajících zajistitelů se sídlem v EU, nebo částku 100 000 USD u přebírajících zajistitelů s domicilem ve Spojených státech; nebo

iii)

souhrnná výše úhrad od zajistitele za uhrazené ztráty, které nejsou sporné, ale jsou 90 či více dnů po splatnosti, přesahuje částku 45 200 000 EUR u přebírajících zajistitelů se sídlem v EU, nebo částku 50 000 000 USD u přebírajících zajistitelů s domicilem ve Spojených státech;

j)

přebírající zajistitel potvrdí, že se v současné době neúčastní žádného solventního programu ujednání s účastí postupujících pojistitelů hostitelské smluvní strany, a zaváže se postupujícího pojistitele a jeho orgán dohledu informovat a poskytnout postupujícímu pojistiteli 100 % kolaterál v souladu s podmínkami tohoto programu v případě, že přebírající zajistitel toto ujednání uzavře;

k)

pokud je postupující pojistitel účastníkem řízení o řešení krize, řízení o nucené správě nebo likvidačního řízení, může se postupující pojistitel nebo jeho zástupce u soudu, před nímž je vedeno řízení o řešení krize, řízení o nucené správě nebo likvidační řízení, domáhat rozhodnutí, kterým se přebírajícímu zajistiteli ukládá povinnost poskytnout kolaterál za všechny neuhrazené postoupené závazky, a pokud to tento soud uzná za vhodné, může toto rozhodnutí ve prospěch postupujícího pojistitele učinit; a

l)

domovský orgán dohledu přebírajícího zajistitele orgánu dohledu hostitelské smluvní strany každoročně potvrdí, že přebírající zajistitel plní podmínky uvedené v písmenu b).

5.   Žádné ustanovení této dohody nebrání přebírajícímu zajistiteli poskytovat orgánům dohledu informace dobrovolně.

6.   Každá ze smluvních stran jako hostitelská smluvní strana s ohledem na své orgány dohledu zajistí, aby v případě, že hostitelský orgán dohledu zjistí, že přebírající zajistitel domovské smluvní strany již nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 4, uložil některý z požadavků v odstavcích 1 až 3 pouze v souladu s písmeny a) až c):

a)

před uložením těchto požadavků zašle hostitelský orgán dohledu přebírajícímu zajistiteli oznámení, v němž mu s výjimkou výjimečných okolností, kdy je z hlediska pojištěnce či zajištěnce a další ochrany spotřebitele potřeba kratší doba, poskytne 30 dnů od tohoto oznámení na předložení plánu k odstranění vady a 90 dnů od tohoto oznámení k odstranění vady, a informuje o tom domovský orgán dohledu;

b)

pouze pokud po uplynutí této lhůty 90 dnů nebo za výjimečných okolností podle písmene a) lhůty kratší hostitelský orgán dohledu usoudí, že přebírající zajistitel neučinil žádná nebo dostatečná opatření, může tento orgán uložit některý z požadavků uvedených v odstavcích 1 až 3; a

c)

uložení některého z požadavků uvedených v odstavcích 1 až 3 musí být přebírajícímu zajistiteli oznámeno a musí být k němu podáno písemné vysvětlení.

7.   S výhradou platného práva a podmínek této dohody žádné ustanovení tohoto článku neomezuje ani nijak nemění možnost stran dohody o zajištění dohodnout se na požadavcích na kolaterál nebo jiných podmínkách takové dohody o zajištění.

8.   Tato dohoda se vztahuje pouze na dohody o zajištění uzavřené, změněné nebo prodloužené v den, kdy opatření snižující kolaterál podle tohoto článku nabude účinnosti, nebo později, a to pouze s ohledem na vzniklé ztráty a rezervy, které byly nahlášeny buď i) k datu opatření nebo po něm, nebo ii) k datu nabytí účinnosti nové dohody o zajištění, její změny či prodloužení nebo po něm, podle toho, co nastane později. Žádné ustanovení této dohody neomezuje ani jinak nemění možnost stran dohody o zajištění dohodnout se na nových podmínkách takové dohody o zajištění.

9.   V zájmu lepší srozumitelnosti se stanoví, že v případě vypovězení této dohody žádné ustanovení této dohody nebrání orgánům dohledu ani jiným příslušným orgánům, aby po přebírajících zajistitelích hostitelské smluvní strany požadovaly místní přítomnost nebo poskytnutí kolaterálu a splnění souvisejících požadavků nebo požadavků uvedených v dalších ustanoveních platných právních předpisů týkajících se závazků z dohod o zajištění uvedených v této dohodě.

Článek 4

Dohled nad skupinou

Pro účely článků 9 a 10 smluvní strany stanoví v oblasti dohledu nad skupinou tyto postupy:

a)

Aniž jsou dotčena písmena c) až h) a účast v kolegiích orgánů dohledu, podléhá pojišťovací nebo zajišťovací skupina domovské smluvní strany ze strany svých domovských orgánů dohledu pouze obezřetnostnímu dohledu nad celosvětovými pojišťovacími skupinami, včetně dohledu nad správou, solventností a kapitálem, nebo podáváním zpráv celosvětových skupin, a nepodléhá dohledu nad skupinou na úrovni celosvětového mateřského podniku této pojišťovací nebo zajišťovací skupiny ze strany hostitelského orgánu dohledu.

b)

Bez ohledu na písmeno a) mohou hostitelské orgány dohledu vykonávat dohled nad pojišťovací nebo zajišťovací skupinou domovské smluvní strany v souladu s písmeny c) až h). Hostitelské orgány dohledu mohou ve své územní působnosti vykonávat případný dohled nad pojišťovací nebo zajišťovací skupinou domovské smluvní strany na úrovni mateřského podniku. Hostitelské orgány dohledu jinak nevykonávají dohled nad celosvětovou pojišťovací nebo zajišťovací skupinou domovské smluvní strany, aniž by byl dotčen dohled nad pojišťovací nebo zajišťovací skupinou na úrovni mateřského podniku na území hostitelské smluvní strany.

c)

V případě, že se v souladu s platnými právními předpisy na pojišťovací nebo zajišťovací skupinu domovské smluvní strany uplatňuje celosvětový systém řízení rizik, jak vyplývá z předložení vlastního posouzení rizik a solventnosti (VPRS), poskytne domovský orgán dohledu, který povinnost předložit posouzení VPRS ukládá, souhrn posouzení VPRS za celosvětovou skupinu:

i)

neprodleně hostitelským orgánům dohledu, pokud jsou členy kolegia orgánů dohledu pojišťovací nebo zajišťovací skupiny, a

ii)

orgánům dohledu významných dceřiných společností nebo poboček této skupiny na území hostitelské smluvní strany, na žádost těchto orgánů dohledu.

Pokud se žádné posouzení VPRS celosvětové skupiny na pojišťovací nebo zajišťovací skupinu domovské smluvní strany v souladu s platným právem neuplatňuje, poskytne orgán dohledu příslušného státu USA nebo členského státu EU rovnocennou dokumentaci vypracovanou v souladu s právem platným v územní působnosti domovského orgánu dohledu, jak je uvedeno v bodech i) a ii) výše.

d)

Součástí souhrnu posouzení VPRS za celosvětovou skupinu nebo rovnocenné dokumentace, jak je uvedeno v písmenu c), jsou:

i)

popis rámce pro řízení rizik pojišťovací nebo zajišťovací skupiny;

ii)

posouzení rizikové expozice pojišťovací nebo zajišťovací skupiny a

iii)

skupinové posouzení rizikového kapitálu a případné posouzení solventnosti.

e)

Bez ohledu na písmeno a) platí, že pokud je v souhrnu posouzení VPRS za celosvětovou skupinu nebo rovnocenné dokumentaci stanovené v písmenu c) zjištěno, že je závažným způsobem ohrožena ochrana pojistníků či zajistníků nebo finanční stabilita v územní působnosti hostitelského orgánu dohledu, může tento hostitelský orgán dohledu pojistitelům či zajistitelům hostitelské smluvní strany uložit preventivní, nápravná či jinak reaktivní opatření.

Před uložením takových opatření konzultuje hostitelský orgán dohledu tuto věc s příslušným domovským orgánem dohledu pojišťovací nebo zajišťovací skupiny. Smluvní strany vybízejí orgány dohledu, aby i nadále řešily záležitosti obezřetnostního dohledu nad pojišťovacími skupinami v rámci kolegií orgánů dohledu.

f)

Požadavky na podávání zpráv o obezřetnostním dohledu nad pojišťovacími skupinami, jak je stanoví právní předpisy platné na území hostitelské smluvní strany, se na úrovni celosvětového mateřského podniku pojišťovací nebo zajišťovací skupiny nepoužijí, ledaže se přímo týkají rizika vážného dopadu na schopnost podniků pojišťovací nebo zajišťovací skupiny hradit náhrady na území hostitelské smluvní strany.

g)

Hostitelský orgán dohledu si pro účely obezřetnostního dohledu nad pojišťovacími skupinami ponechává možnost požadovat a získávat informace od pojistitele nebo zajistitele vykonávajícího činnost v územní působnosti tohoto orgánu, jehož celosvětový mateřský podnik má sídlo na území domovské smluvní strany, pokud takové informace hostitelský orgán dohledu považuje za nezbytné k ochraně pojistníků či zajistníků před závažnou újmou nebo k ochraně před vážným ohrožením finanční stability či vážným dopadem na schopnost pojistitele nebo zajistitele plnit své závazky v územní působnosti hostitelského orgánu dohledu. Hostitelský orgán dohledu žádost o informace odůvodní na základě obezřetnostních kritérií dohledu, přičemž tyto žádosti nejsou zatěžující ani duplicitní, je-li to možné. Dožadující orgán dohledu o této žádosti informuje kolegium orgánů dohledu.

Bez ohledu na písmeno a) platí, že pokud pojistitel nebo zajistitel této žádosti o informace nevyhoví, může to v územní působnosti hostitelského orgánu dohledu vést k uložení preventivních, nápravných či jinak reaktivních opatření.

h)

Vzhledem k pojišťovací nebo zajišťovací skupině domovské smluvní strany, která působí na území hostitelské smluvní strany a která je předmětem skupinového posouzení kapitálu na území domovské smluvní strany, jež splňuje tyto podmínky:

i)

skupinové posouzení kapitálu zahrnuje výpočet kapitálu za celosvětovou skupinu zachycující riziko na úrovni celé skupiny, včetně celosvětového mateřského podniku pojišťovací nebo zajišťovací skupiny, které může mít vliv na pojišťovací a zajišťovací operace a činnosti na území druhé smluvní strany, a

ii)

orgán dohledu na území smluvní strany, na němž se uplatňuje skupinové posouzení kapitálu podle bodu i), má pravomoc ukládat na základě tohoto posouzení preventivní, nápravná či jinak reaktivní opatření, včetně pravomoci požadovat případná kapitálová opatření,

neuloží hostitelský orgán dohledu skupinové posouzení kapitálu ani skupinový kapitálový požadavek na úrovni celosvětového mateřského podniku pojišťovací nebo zajišťovací skupiny podle práva platného v územní působnosti tohoto orgánu.

V případě, že se na pojistitele nebo zajistitele domovské smluvní strany vztahuje skupinový kapitálový požadavek na území domovské smluvní strany, neuloží hostitelský orgán dohledu skupinový kapitálový požadavek ani skupinové posouzení kapitálu na úrovni celosvětového mateřského podniku pojišťovací nebo zajišťovací skupiny.

i)

Bez ohledu na jakákoli ustanovení této dohody tato dohoda neomezuje ani nemá za cíl omezovat možnost orgánů dohledu EU vykonávat pravomoc dohledu nebo regulační pravomoc nad subjekty nebo skupinami, které v EU vlastní nebo ovládají úvěrové instituce, provádí v EU bankovní operace, nebo u nichž bylo zjištěno, že by jejich značná finanční tíseň nebo povaha, rozsah, velikost, míra, koncentrace, propojenost nebo soubor jejich činností mohly představovat hrozbu pro finanční stabilitu EU, a to ani uplatňováním těchto předpisů: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (CRD IV), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění

nařízení (EU) č. 1093/2010, a nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, či dalších souvisejících právních předpisů.

Bez ohledu na jakákoli ustanovení této dohody tato dohoda neomezuje ani nemá za cíl omezovat možnost příslušných orgánů dohledu USA vykonávat pravomoc dohledu nebo regulační pravomoc nad subjekty nebo skupinami, které v USA vlastní nebo ovládají depozitní instituce, provádí v USA bankovní operace, nebo u nichž bylo zjištěno, že by jejich značná finanční tíseň nebo povaha, rozsah, velikost, míra, koncentrace, propojenost nebo soubor jejich činností mohly představovat hrozbu pro finanční stabilitu USA, a to ani uplatňováním the Bank Holding Company Act (12 U.S.C. § 1841 a násl.), the Home Owners' Loan Act (12 U.S.C. § 1461 a násl.), the International Banking Act (12 U.S.C. § 3101 a násl.), the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 a násl.), či dalších souvisejících právních předpisů.

Článek 5

Výměna informací

1.   Smluvní strany podporují orgány dohledu ve svých jurisdikcích při spolupráci na výměně informací v souladu s postupy uvedenými v příloze. Smluvní strany jsou si vědomy, že uplatňováním těchto postupů se posílí spolupráce a sdílení informací při zachování vysoké úrovně ochrany důvěrných informací.

2.   Žádné ustanovení této dohody se nevztahuje na případné požadavky, kterým podléhá výměna osobních údajů mezi orgány dohledu.

Článek 6

Příloha

Příloha této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 7

Společný výbor

1.   Smluvní strany se dohodly na zřízení společného výboru složeného ze zástupců USA a EU, který bude pro obě smluvní strany fórem pro vzájemné konzultace a výměnu informací o správu této dohody a jejím řádném provádění.

2.   Smluvní strany vedou ve společném výboru konzultace týkající se této dohody:

a)

po vzájemné dohodě smluvních stran, pokud některá ze smluvních stran konzultaci navrhne;

b)

nejméně jednou před uplynutím 180 dní ode dne vstupu této dohody v platnost, nebo ode dne počátku jejího prozatímního provádění, podle toho, co nastane dříve, a poté jednou za rok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

c)

pokud některá ze smluvních stran písemně požádá o povinnou konzultaci a

d)

pokud některá ze smluvních stran podá písemné oznámení o záměru tuto dohodu vypovědět.

3.   Společný výbor může řešit:

a)

záležitosti související s prováděním této dohody;

b)

účinky této dohody v jurisdikcích smluvních stran na spotřebitele v oblasti pojištění a zajištění a na obchodní operace pojistitelů a zajistitelů;

c)

případné změny této dohody navržené některou ze smluvních stran;

d)

jakékoli záležitosti, které vyžadují povinnou konzultaci;

e)

oznámení o úmyslu tuto dohodu vypovědět; a

f)

další záležitosti podle dohody smluvních stran.

4.   Společný výbor může přijmout jednací řád.

5.   V předsedání společnému výboru se smluvní strany každoročně střídají, není-li dohodnuto jinak. Jednání společného výboru může svolat jeho předseda, přičemž na čase a způsobu se dohodnou smluvní strany.

6.   Společný výbor může k usnadnění své práce svolat jakoukoli pracovní skupinu.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost sedm dní po dni, kdy si smluvní strany vymění písemná oznámení potvrzující, že splnily své vnitřní požadavky a postupy, nebo v jiný den, na němž se smluvní strany případně dohodnou.

Článek 9

Provádění dohody

1.   Ode dne vstupu této dohody v platnost, nebo ode dne počátku jejího prozatímního provádění, podle toho, co nastane dříve, vyzývají smluvní strany příslušné orgány, aby se zdržely jakýchkoli opatření, která jsou v rozporu s kteroukoli z podmínek nebo povinností této dohody, a to i v oblasti odstranění požadavků na kolaterál a na místní přítomnost v souladu s článkem 3. To může podle potřeby zahrnovat výměnu dopisů mezi příslušnými orgány v záležitostech týkajících se této dohody.

2.   Ode dne vstupu této dohody v platnost, nebo ode dne počátku jejího prozatímního provádění, podle toho, co nastane dříve, přijmou smluvní strany veškerá vhodná opatření s cílem začít tuto dohodu co nejdříve provádět a používat v souladu s článkem 10.

3.   Ode dne vstupu této dohody v platnost, nebo ode dne počátku jejího prozatímního provádění, podle toho, co nastane dříve, vyzývají Spojené státy každý stát USA, aby neprodleně přijal tato opatření:

a)

snížení výše kolaterálu, který jednotlivé státy požadují k umožnění plného úvěru na zajištění, o 20 procent výše kolaterálu požadované daným státem USA k 1. lednu před podpisem této dohody, a to v každém roce ode dne vstupu této dohody v platnost, nebo ode dne počátku jejího prozatímního provádění; a

b)

provádění příslušných právních předpisů státu USA v oblasti úvěrů na zajištění, a to v souladu s článkem 3 jako metodou pro přijímání opatření v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku.

4.   Pokud tato dohoda vstoupila v platnost, pak nejpozději prvního dne měsíce po uplynutí 42 měsíců ode dne podpisu této dohody Spojené státy zahájí v souladu se svými právními předpisy případné šetření o platnosti opatření daného státu USA v oblasti pojištění, u něhož Spojené státy stanoví, že je v rozporu s touto dohodou a že se v jeho důsledku s pojistitelem nebo zajistitelem z EU zachází méně příznivě než s pojistitelem nebo zajistitelem z USA, který má v tomto státě USA domicil, bylo mu v něm uděleno povolení nebo byl v tomto státě jinak uznán. Pokud tato dohoda vstoupila v platnost, pak nejpozději prvního dne měsíce po uplynutí 60 měsíců ode dne podpisu této dohody Spojené státy dokončí v souladu se svými právními předpisy veškerá případná šetření o platnosti opatření daného státu USA v oblasti pojištění, které je předmětem těchto šetření. Pro účely tohoto odstavce Spojené státy v rámci případných šetření o platnosti upřednostní státy s nejvyšším hrubým objemem postoupených zajištění.

Článek 10

Používání dohody

1.   Není-li stanoveno jinak, začne se tato dohoda používat dnem svého vstupu v platnost, nebo 60 měsíců ode dne svého podpisu, podle toho, co nastane později.

2.   Bez ohledu na článek 8 a odstavec 1 tohoto článku:

a)

Evropská unie bude prozatímně provádět článek 4 této dohody až do dne jejího vstupu v platnost a poté používat článek 4 tím, že zajistí, aby se orgány dohledu a další příslušné orgány řídily postupy v něm stanovenými od sedmého dne měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany navzájem oznámily, že splnily své vnitřní požadavky a postupy nezbytné pro prozatímní provádění této dohody.

Spojené státy budou prozatímně provádět článek 4 této dohody až do dne jejího vstupu v platnost a poté používat článek 4 tím, že vynaloží veškeré úsilí a poskytnou orgánům dohledu a dalším příslušným orgánům podporu k tomu, aby se tyto orgány řídily postupy v něm stanovenými od sedmého dne měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany navzájem oznámily že splnily své vnitřní požadavky a postupy nezbytné pro prozatímní provádění této dohody;

b)

dnem vstupu této dohody v platnost, nebo 60 měsíců po podpisu této dohody, podle toho, co nastane později:

i)

povinnosti smluvní strany uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 a článku 9 budou platit pouze v případě, že orgány dohledu druhé smluvní strany vykonávají dohled v souladu s článkem 4 a splňují povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 3, a to po dobu, po kterou tyto orgány tento dohled vykonávají a tyto povinnosti splňují;

ii)

postupy smluvní strany uvedené v článku 4 a povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 3 budou platit pouze v případě, že orgány dohledu druhé smluvní strany splňují povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2, a to po dobu, po kterou tyto orgány tyto povinnosti splňují, a

iii)

povinnosti smluvní strany uvedené v čl. 3 odst. 3 budou platit pouze v případě, že orgány dohledu druhé smluvní strany vykonávají dohled v souladu s článkem 4 a splňují povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2, a to po dobu, po kterou tyto orgány tento dohled vykonávají a tyto povinnosti splňují;

c)

pokud podle čl. 4 písm. i) příslušné orgány dohledu USA uplatňují mimo území Spojených států opatření vůči pojišťovací nebo zajišťovací skupině z EU, jejíž tíseň nebo činnosti mohou podle zjištění Rady pro dohled nad finanční stabilitou představovat hrozbu pro finanční stabilitu Spojených států, a jedná se o opatření uplatňovaná prostřednictvím zákona Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 a násl.), může kterákoli ze smluvních stran tuto dohodu vypovědět v rámci zkrácené povinné konzultace a výpovědi. Pokud podle čl. 4 písm. i) orgán dohledu EU uplatňuje mimo území Evropské unie vůči pojišťovací nebo zajišťovací skupině z USA opatření vzhledem k ohrožení finanční stability EU, může kterákoli ze smluvních stran tuto dohodu vypovědět v rámci zkrácené povinné konzultace a výpovědi;

d)

až do dne uvedeného v písmenu b), a aniž jsou dotčeny mechanismy v něm stanovené, se ustanovení o zajištění podle čl. 3 odst. 1 a 2 použijí na zajistitele EU ve státě USA:

i)

od okamžiku, kdy tento stát USA přijme opatření v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2; nebo

ii)

ode dne účinnosti výsledku šetření provedeného Spojenými státy v souladu s jejich právními předpisy, kterým se toto opatření státu USA v oblasti pojištění zneplatňuje, protože je v rozporu s touto dohodou a v jeho důsledku se s pojistitelem nebo zajistitelem z EU zachází méně příznivě než s pojistitelem nebo zajistitelem z USA, který má v tomto státě USA domicil, bylo mu v něm uděleno povolení nebo byl v tomto státě jinak uznán, podle toho, co nastane dříve;

e)

ode dne počátku prozatímního provádění, jak je uvedeno v písmenu a), a po dobu následujících 60 měsíců nesmějí orgány dohledu v Evropské unii pojišťovací nebo zajišťovací skupině z USA působící v Evropské unii uložit při plnění čl. 4 písm. h) skupinový kapitálový požadavek na úrovni celosvětového mateřského podniku pojišťovací nebo zajišťovací skupiny;

f)

ode dne podpisu této dohody po dobu 60 měsíců podle písmene b), pokud některá ze smluvních stran neplní povinnosti vyplývající z článku 3 ve vztahu k požadavkům na místní přítomnost, mohou orgány dohledu druhé smluvní strany po povinné konzultaci uložit skupinové posouzení kapitálu nebo skupinový kapitálový požadavek na úrovni celosvětového mateřského podniku pojišťovací nebo zajišťovací skupiny, která má sídlo nebo domicil na území druhé smluvní strany;

g)

čl. 3 odst. 3 se na území EU začne provádět a používat nejpozději do 24 měsíců ode dne podpisu této dohody, za předpokladu, že tato dohoda byla prozatímně prováděna nebo vstoupila v platnost;

h)

s výhradou písmen b) a d) se čl. 3 odst. 1 a 2 na celém území obou smluvních stran začne provádět a v celém rozsahu používat nejpozději do 60 měsíců ode dne podpisu této dohody oběma smluvními stranami, za předpokladu, že tato dohoda vstoupila v platnost, a

i)

ode dne vstupu v platnost, nebo ode dne počátku prozatímního provádění této dohody, podle toho, co nastane dříve, použijí obě smluvní strany články 7, 11 a 12.

3.   Pokud některá ze smluvních stran nezačne plnit odstavec 2 ke dnům v něm uvedeným, může druhá smluvní strana požadovat povinnou konzultaci ve společném výboru.

Článek 11

Výpověď a povinná konzultace

1.   Po povinné konzultaci může kterákoli ze smluvních stran tuto dohodu kdykoliv vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s postupy uvedenými v tomto článku. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, nabývá tato výpověď účinnosti 180 dní, popřípadě v případě výpovědi podle čl. 10 odst. 2 písm. c) 90 dní ode dne tohoto oznámení. Smluvní strany mohou tuto dohodu vypovědět zejména v případě, že některá ze smluvních stran neplní své povinnosti vyplývající z této dohody nebo přijme opatření, která jsou v rozporu s cíli této dohody.

2.   Před oznámením rozhodnutí vypovědět tuto dohodu, a to i s ohledem na článek 10, o něm smluvní strana informuje předsedu společného výboru.

3.   Smluvní strany učiní nezbytné kroky k tomu, aby zúčastněným stranám sdělily, jaký dopad bude mít tato výpověď na pojistitele a zajistitele v jejich příslušných jurisdikcích.

4.   Povinná konzultace ve společném výboru se koná, pokud o ni požádá některá ze smluvních stran předsedu společného výboru, a to do 30 dnů, nebo v případě žádosti podle čl. 10 odst. 2 písm. c) do 7 dnů od této žádosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Smluvní strana požadující povinnou konzultaci písemně oznámí důvody tohoto požadavku. Povinná konzultace se může konat na místě, které si smluvní strany určí, a pokud se na tomto místě nemohou dohodnout, navrhne smluvní strana požadující povinnou konzultaci tři neutrální místa mimo území obou smluvních stran a druhá smluvní strana jedno z těchto míst zvolí.

5.   Povinná konzultace se musí konat před vypovězením této dohody, a to i s ohledem na článek 10.

6.   Pokud se některá ze smluvních stran odmítne zúčastnit povinné konzultace stanovené v tomto článku, může smluvní strana, která vypovězení této dohody požaduje, tuto dohodu vypovědět v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Článek 12

Změna

1.   Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na změně této dohody.

2.   Pokud si některá ze smluvních stran přeje tuto dohodu změnit, písemně druhou smluvní stranu požádá o zahájení jednání o změně této dohody.

3.   Žádost o zahájení jednání o změně této dohody se oznámí společnému výboru.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


PŘÍLOHA

Vzorová ustanovení memoranda o porozumění o výměně informací mezi orgány dohledu

Článek 1

Cíl

1.   Orgán dohledu (státu USA) a vnitrostátní orgán dohledu (členského státu EU) jako signatářské orgány tohoto memoranda o porozumění uznávají potřebu spolupráce při výměně informací.

2.   Signatářské orgány uznávají, že praktická ujednání týkající se přeshraniční spolupráce a výměny informací jsou nezbytná jak pro řešení krizových situací, tak pro každodenní výkon dohledu.

3.   Účelem tohoto memoranda o porozumění je usnadnit spolupráci při výměně informací mezi signatářskými orgány v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s účely dohledu a regulace.

4.   Signatářské orgány uznávají, že žádné ustanovení tohoto memoranda o porozumění se nepoužije na případné požadavky na výměnu osobních údajů mezi orgány dohledu.

5.   Na území v působnosti signatářských orgánů platí použitelné právo v oblasti výměny a ochrany důvěrných informací s cílem chránit důvěrnou povahu dat, která si signatářské orgány mezi sebou podle tohoto memoranda o porozumění vyměňují. Cílem použitelného práva je mimo jiné zajistit, aby:

a)

k výměně důvěrných informací docházelo pouze pro účely přímo související s plněním funkcí dohledu signatářských orgánů a

b)

všechny osoby, které získají přístup k důvěrným informacím v rámci plnění svých povinností, zachovávaly důvěrnost těchto informací, s výjimkou určitých vymezených okolností stanovených v článku 7.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto memoranda o porozumění se rozumí:

a)

„použitelným právem“ jakýkoli právní nebo správní předpis nebo jiná právní praxe, které lze uplatnit v jurisdikci signatářského orgánu a které se týkají dohledu nad pojištěním a zajištěním, výměny informací v oblasti dohledu, ochrany důvěrných informací a nakládání s informacemi a jejich zpřístupňování;

b)

„důvěrnými informacemi“ jakékoli poskytnuté informace považované za důvěrné v jurisdikci dožádaného orgánu;

c)

„pojistitelem“ podnik, který má oprávnění nebo povolení k přístupu k přímé nebo primární pojišťovací činnosti nebo jejímu výkonu;

d)

„osobou“ fyzická osoba, právnická osoba, osobní společnost nebo sdružení nezapsané v rejstříku;

e)

„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

f)

„poskytnutými informacemi“ veškeré informace poskytnuté dožádaným orgánem dožadujícímu orgánu na základě žádosti o informace;

g)

„regulovaným subjektem“ pojistitel nebo zajistitel, který byl schválen orgánem dohledu v Evropské unii nebo ve Spojených státech nebo nad kterým tento orgán vykonává dohled;

h)

„zajistitelem“ podnik, který má oprávnění nebo povolení k přístupu k zajišťovací činnosti nebo jejímu výkonu;

i)

„dožádaným orgánem“ signatářský orgán, kterému je určena žádost o informace;

j)

„dožadujícím orgánem“ signatářský orgán, který žádá o informace;

k)

„orgánem dohledu“ jakýkoli orgán dohledu nad pojišťovacími a zajišťovacími činnostmi v Evropské unii nebo ve Spojených státech a

l)

„podnikem“ jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost.

Článek 3

Spolupráce

1.   S výhradou použitelného práva by se dožádaný orgán měl žádostmi ze strany dožadujícího orgánu vážně zabývat a včas na ně reagovat. Dožadujícímu orgánu by měl na žádost o informace poskytnout co nejúplnější odpověď v souladu se svými regulačními funkcemi.

2.   S výhradou použitelného práva by měly dožádaný i dožadující orgán existenci i obsah veškerých žádostí o informace považovat za důvěrné, nedohodnou-li se oba orgány jinak.

Článek 4

Využití poskytnutých informací

1.   Dožadující orgán by měl o informace žádat pouze v případě, že tato žádost má legitimní účel regulace nebo dohledu přímo se týkající zákonného dohledu dožadujícího orgánu nad regulovaným subjektem. Obecně se za legitimní účel regulace nebo dohledu dožadujícího orgánu nepovažuje vyhledávání informací o fyzických osobách, ledaže tato žádost přímo souvisí s plněním funkcí dohledu.

2.   Dožadující orgán by měl používat poskytnuté informace pouze k zákonným účelům souvisejícím s jeho funkcemi v oblasti regulace, dohledu, finanční stability nebo obezřetnosti.

3.   S výhradou použitelného práva veškeré poskytnuté informace, které si orgány vymění, jsou a zůstávají ve vlastnictví dožádaného orgánu.

Článek 5

Žádost o informace

1.   Žádosti o informace ze strany dožadujícího orgánu by měla být v písemné formě, nebo v naléhavých případech v souladu s odstavcem 2, a obsahovat tyto údaje:

a)

zúčastněné signatářské orgány, dotčená oblast dohledu a účel, pro který se informace požadují;

b)

jméno dotčené osoby nebo regulovaného subjektu;

c)

podrobné údaje o žádosti, které mohou obsahovat popis skutečností, které jsou důvodem žádosti, konkrétní prošetřované záležitosti, jakož i upozornění na případnou citlivou povahu žádosti;

d)

požadované informace;

e)

datum, do kterého je poskytnutí informací požadováno, a příslušné zákonné lhůty a

f)

případně zda, jak a komu lze tyto informace předat v souladu s článkem 7.

2.   V naléhavých případech lze žádost učinit ústně a následně by měla být bez zbytečného odkladu potvrzena písemně.

3.   Dožádaný orgán by měl žádost vyřídit takto:

a)

Dožádaný orgán by měl potvrdit přijetí žádosti.

b)

Dožádaný orgán by měl každou žádost individuálně posoudit s cílem určit maximální rozsah informací, které lze poskytnout v souladu s podmínkami tohoto memoranda o porozumění a postupy platnými v jurisdikci dožádaného orgánu. Při rozhodování o tom, zda a do jaké míry žádosti vyhovět, může dožádaný orgán vzít v úvahu:

i)

zda je žádost v souladu s memorandem o porozumění;

ii)

zda by vyhovění žádosti zatížilo dožádaný orgán natolik, že by narušilo řádné plnění jeho funkcí;

iii)

zda by poskytnutí požadovaných informací bylo jinak v rozporu se zásadním zájmem jurisdikce dožádaného orgánu;

iv)

jakékoliv jiné záležitosti v souladu s použitelným právem jurisdikce dožádaného orgánu (zejména ty, které se týkají důvěrnosti a služebního tajemství, ochrany údajů a soukromí a procesní spravedlnosti) a

v)

zda může vyhověním požadavku jinak dojít k narušení výkonu funkcí dožádaného orgánu.

c)

Pokud dožádaný orgán žádosti o informace nevyhoví nebo není schopen poskytnout všechny požadované informace nebo jejich část, měl by v prakticky proveditelné a vhodné míře podle použitelného práva vysvětlit své důvody pro neposkytnutí informací a zvážit možné alternativní způsoby, jak splnit cíl dožadujícího orgánu v oblasti dohledu. Dožádaný orgán může žádosti o informace nevyhovět zejména v případě, že by byl nucen jednat v rozporu s použitelným právem.

Článek 6

Zacházení s důvěrnými informacemi

1.   Obecně platí, že není-li uvedeno jinak, mělo by se s veškerými informacemi získanými na základě tohoto memoranda o porozumění zacházet jako s důvěrnými.

2.   Dožadující orgán by měl učinit veškeré zákonné a prakticky proveditelné kroky k zachování důvěrnosti důvěrných informací.

3.   S výhradou článku 7 a použitelného práva by měl dožadující orgán přístup k důvěrným informacím získaným od dožádaného orgánu umožnit pouze osobám, které pro dožadující orgán pracují nebo jednají jeho jménem a:

a)

vztahuje se na ně povinnost dožadujícího orgánu zabránit v jeho jurisdikci neoprávněnému zveřejnění důvěrných informací;

b)

jsou pod dohledem a kontrolou dožadujícího orgánu;

c)

tyto informace potřebují v souladu a přímé souvislosti se zákonnými účely v oblasti regulace nebo dohledu a

d)

vztahují se na ně požadavky na zachování důvěrnosti i po ukončení vztahu s dožadujícím orgánem.

Článek 7

Další sdílení poskytnutých informací

1.   S výjimkou případů uvedených v čl. 7 odst. 2 by dožadující orgán neměl předávat poskytnuté informace získané od dožádané strany třetí straně, ledaže:

a)

dožadující orgán získal předchozí písemný souhlas dožádaného orgánu s dalším sdílením těchto informací; avšak je-li žádost naléhavá, lze ji učinit ústně a následně bez zbytečného odkladu potvrdit písemně; a

b)

třetí strana se zaváže dodržovat omezení, která zajistí zásadně stejnou úroveň důvěrnosti jako v případě omezení, která musí dodržovat dožadující orgán, jak je uvedeno v tomto memorandu o porozumění.

2.   S výhradou použitelného práva, je-li dožadující orgán zákonným způsobem donucen nebo má-li zákonnou povinnost sdělit poskytnuté informace, měl by dožádanému orgánu tuto povinnost a informaci o případných souvisejících řízeních oznámit s co největším prakticky proveditelným předstihem, aby dožádanému orgánu usnadniil využít příležitosti zasáhnout a namítnout důvěrnosti informací. Pokud dožádaný orgán souhlas ke zveřejnění poskytnutých informací nedá, měl by dožadující orgán přijmout veškerá přiměřená opatření s cílem tomuto sdělení zabránit, a to i pomocí právních prostředků a namítnutím důvěrnosti informací, kterých se má sdělení týkat, a její ochranou.


PŘEKLAD

 

 

Brusel 18. září 2017

Vážený pan velvyslanec Lighthizer

zmocněnec Spojených států amerických pro obchod

Úřad zmocněnce Spojených států amerických pro obchod

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

USA

Vážený pane velvyslanče Lighthizere,

jsem potěšen, že mohu přistoupit k podpisu dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (dále jen „dohoda“), jež je připojena v příloze k tomuto dopisu. Na konečném anglickém znění právního textu se zástupci Spojených států amerických a Evropské unie dohodli dne 12. ledna 2017.

Smluvní strany dokončily své vnitřní postupy nezbytné pro podpis dohody. Smluvní strany uznávají jazykový režim Evropské unie. Evropská komise vzala na vědomí prohlášení v rozhodnutí Rady přijatém dne 15. září 2017, které ohledně dohody stanoví:

Dohoda bude podepsána v anglickém znění. Podle práva Unie je tato dohoda ze strany Unie rovněž sepsána v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Tato další jazyková znění by měla být prohlášena za závazná výměnou diplomatických nót mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Všechna závazná znění jsou rovnocenná.

Spojené státy americké potvrzují, že jsou v souvislosti s rozhodnutím Rady připraveny spolupracovat s Evropskou unií při vyřizování žádostí o prohlášení dalších jazykových znění dohody za závazná.

Potvrzuji, že smluvní strany si na základě podpisu dohody v anglickém znění vymění dopisy, aby mohlo být zahájeno prozatímní provádění. Postupy pro vstup dohody v platnost, jako jsou postupy pro prozatímní provádění v návaznosti na podpis, jsou nezávislé na prohlášení ostatních jazykových znění za závazná.

Evropská unie zveřejní tuto výměnu dopisů společně se zněním dohody.

Stejný dopis jsem zaslal i panu ministru Mnuchinovi.

S úctou

Valdis DOMBROVSKIS

místopředseda Evropské komise

 

Brusel 18. září 2017

Vážený pan Steven Mnuchin

ministr financí USA

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Vážený pane ministře Mnuchine,

jsem potěšen, že mohu přistoupit k podpisu dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (dále jen „dohoda“), jež je připojena v příloze k tomuto dopisu. Na konečném anglickém znění právního textu se zástupci Spojených států amerických a Evropské unie dohodli dne 12. ledna 2017.

Smluvní strany dokončily své vnitřní postupy nezbytné pro podpis dohody. Smluvní strany uznávají jazykový režim Evropské unie. Evropská komise vzala na vědomí prohlášení v rozhodnutí Rady přijatém dne 15. září 2017, které ohledně dohody stanoví:

Dohoda bude podepsána v anglickém znění. Podle práva Unie je tato dohoda ze strany Unie rovněž sepsána v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Tato další jazyková znění by měla být prohlášena za závazná výměnou diplomatických nót mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Všechna závazná znění jsou rovnocenná.

Spojené státy americké potvrzují, že jsou v souvislosti s rozhodnutím Rady připraveny spolupracovat s Evropskou unií při vyřizování žádostí o prohlášení dalších jazykových znění dohody za závazná.

Potvrzuji, že smluvní strany si na základě podpisu dohody v anglickém znění vymění dopisy, aby mohlo být zahájeno prozatímní provádění. Postupy pro vstup dohody v platnost, jako jsou postupy pro prozatímní provádění v návaznosti na podpis, jsou nezávislé na prohlášení ostatních jazykových znění za závazná.

Evropská unie zveřejní tuto výměnu dopisů společně se zněním dohody.

Stejný dopis jsem zaslal i panu velvyslanci Lighthizerovi.

S úctou

Valdis DOMBROVSKIS

místopředseda Evropské komise

 

22. září 2017

Valdis Dombrovskis

místopředseda

Evropská komise

Brusel, Belgie

Vážený pane místopředsedo Dombrovskisi,

jsme potěšeni, že můžeme přistoupit k podpisu dvoustranné dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (dále jen „dohoda“), jež je připojena v příloze k tomuto dopisu. Na konečném anglickém znění právního textu se zástupci Spojených států amerických a Evropské unie dohodli dne 12. ledna 2017.

Smluvní strany dokončily své vnitřní postupy nezbytné pro podpis dohody. Smluvní strany uznávají jazykový režim Evropské unie. Evropská komise vzala na vědomí prohlášení v rozhodnutí Rady přijatém dne 15. září 2017, které ohledně dohody stanoví:

Dohoda bude podepsána v anglickém znění. Podle práva Unie je tato dohoda ze strany Unie rovněž sepsána v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. Tato další jazyková znění by měla být prohlášena za závazná výměnou diplomatických nót mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Všechna závazná znění jsou rovnocenná.

Spojené státy americké potvrzují, že jsou v souvislosti s rozhodnutím Rady připraveny spolupracovat s Evropskou unií při vyřizování žádostí o prohlášení dalších jazykových znění dohody za závazná.

Potvrzujeme, že smluvní strany si na základě podpisu dohody v anglickém znění vymění dopisy, aby mohlo být zahájeno prozatímní provádění. Postupy pro vstup dohody v platnost, jako jsou postupy pro prozatímní provádění v návaznosti na podpis, jsou nezávislé na prohlášení ostatních jazykových znění za závazná.

Evropská unie zveřejní tuto výměnu dopisů společně se zněním dohody.

S úctou,

ministr Steven T. MNUCHIN

ministerstvo financí USA

velvyslanec Robert E. LIGHTHIZER

zmocněnec Spojených států amerických pro obchod