30.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 233/6


ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO č. 1/2016

ze dne 19. července 2016,

kterým se mění ustanovení protokolu č. 3 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ a o seznam opracování nebo zpracování, která je nutno provést na nepůvodních materiálech, aby určité kategorie produktů vyrobených ve zvláštních rozvojových zónách a průmyslových oblastech a souvisejících s vytvářením pracovních míst pro syrské uprchlíky a Jordánce získaly status původu [2016/1436]

VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ EU-JORDÁNSKO,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 94 uvedené dohody a článek 39 protokolu č. 3 k uvedené dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jordánské hášimovské království (dále jen „Jordánsko“) předložilo mezinárodnímu společenství návrhy na holistický přístup, pokud jde o hospodářskou reakci na krizi kolem syrských uprchlíků, a jako součást této iniciativy předložilo dne 12. prosince 2015 zvláštní žádost o zmírnění pravidel původu uplatňovaných v rámci dohody s cílem podpořit vývoz Jordánska do Unie a vytvořit další pracovní příležitosti, zejména pro syrské uprchlíky, jakož i Jordánce.

(2)

V rámci mezinárodní konference na podporu Sýrie a celého regionu, která se konala v Londýně dne 4. února 2016, Jordánsko oznámilo svůj úmysl podpořit účast syrských uprchlíků na formálním trhu práce v Jordánsku a v této souvislosti poskytnout syrským uprchlíkům do jednoho roku po konferenci 50 000 pracovních příležitostí a celkový cíl zvýšit tuto úroveň v příštích letech na přibližně 200 000 pracovních příležitostí.

(3)

Dočasné zmírnění použitelných pravidel původu umožní, aby určité zboží produkované v Jordánsku podléhalo méně přísným pravidlům původu pro účely určení preferenčního zacházení při dovozu do Unie, než jaká by byla jinak uplatněna. Toto dočasné zmírnění použitelných pravidel původu by bylo součástí podpory poskytované Unií Jordánsku v souvislosti se syrskou krizí a mělo by za cíl snížit náklady vzniklé tím, že je Jordánsko hostitelskou zemí pro velký počet syrských uprchlíků.

(4)

Unie se domnívá, že požadované zmírnění pravidel původu by přispělo k celkovému cíli vytvořit přibližně 200 000 pracovních příležitostí pro syrské uprchlíky.

(5)

Zmírnění pravidel původu by podléhalo určitým podmínkám, aby bylo zajištěno, že prospěch budou mít vývozci, kteří přispívají k jordánskému úsilí zaměstnávat syrské uprchlíky.

(6)

Příloha tohoto rozhodnutí se vztahuje na zboží vyprodukované v produkčních zařízeních nacházejících se ve zvláštních rozvojových zónách a průmyslových oblastech v Jordánsku a přispívajících k vytváření pracovních míst pro syrské uprchlíky i jordánské obyvatelstvo.

(7)

Cílem této iniciativy je podpořit obchod a investice v těchto rozvojových zónách a průmyslových oblastech, a tím přispět ke zlepšení hospodářských a pracovních příležitostí pro syrské uprchlíky i jordánské obyvatelstvo.

(8)

Příloha II k protokolu č. 3 k dohodě by proto měla být doplněna, aby byl stanoven seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby tyto produkty získaly status původu. Tento doplňkový seznam opracování nebo zpracování by měl vycházet z pravidel původu uplatňovaných Unií u dovozu z nejméně rozvinutých zemí podle iniciativy „Vše kromě zbraní“ v rámci systému všeobecných celních preferencí.

(9)

Měla by existovat možnost dočasně pozastavit použitelnost přílohy tohoto rozhodnutí, kterým se zavádí doplňkový seznam opracování a zpracování ve vztahu ke konkrétnímu produkčnímu zařízení, pokud uvedené zařízení nesplňuje podmínky stanovené v čl. 1 odst. 1 přílohy tohoto rozhodnutí.

(10)

Měla by rovněž existovat možnost dočasně pozastavit použitelnost přílohy tohoto rozhodnutí, pokud je kterýkoli z produktů uvedených v článku 2 přílohy tohoto rozhodnutí dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí, že způsobí vážnou újmu producentům Unie produkujícím obdobné nebo přímo konkurující produkty na celém území Unie či na jeho části nebo vážné narušení kteréhokoli hospodářského odvětví Unie v souladu s články 24 a 26 dohody.

(11)

Toto rozhodnutí by mělo být platné po omezenou dobu postačující na to, aby byla poskytnuta pobídka k dalším investicím a vytváření pracovních míst, a jeho platnost by tudíž měla skončit dne 31. prosince 2026. Unie a Jordánsko provedou přezkum v polovině období podle čl. 1 odst. 7 přílohy tohoto rozhodnutí a mohou změnit přílohu tohoto rozhodnutí prostřednictvím rozhodnutí Výboru pro přidružení s ohledem na zkušenosti získané při provádění tohoto rozhodnutí.

(12)

Dosažení cíle vytvořit přibližně 200 000 pracovních příležitostí pro syrské uprchlíky, stanoveného v rámci mezinárodní konference ze dne 4. února 2016, ze strany Jordánska by představovalo významný milník rovněž v souvislosti s prováděním tohoto rozhodnutí, přičemž Unie a Jordánsko hned poté zváží další zjednodušení tohoto podpůrného opatření. To by vyžadovalo změnu přílohy tohoto rozhodnutí prostřednictvím rozhodnutí Výboru pro přidružení,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II protokolu č. 3 k dohodě, obsahující seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby vyrobený produkt získal status původu, se mění a doplňuje přílohou IIa protokolu č. 3 k dohodě obsaženou v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha IIa protokolu č. 3 k dohodě obsažená v příloze tohoto rozhodnutí uvádí podmínky pro použití a seznam opracování nebo zpracování, která je nutno provést na nepůvodních materiálech, aby produkt vyrobený v konkrétních zeměpisných oblastech souvisejících s dodatečnými pracovními místy pro syrské uprchlíky získal status původu.

Článek 3

Příloha tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí Výborem pro přidružení.

Použije se do 31. prosince 2026.

V Ammánu dne 19. července 2016.

Za Výbor pro přidružení EU-Jordánsko

S. AL-KHARABSHEH


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IIa

DODATEK K SEZNAMU OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY VYROBENÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

Článek 1

Společná ustanovení

A.   Definice původu

1.

U produktů uvedených v článku 2 mohou platit rovněž následující pravidla namísto pravidel stanovených v příloze II protokolu č. 3, pokud tyto produkty splňují tyto podmínky:

a)

požadované opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby tyto produkty získaly status původu, se uskutečňuje v produkčních zařízeních nacházejících se v jedné z těchto rozvojových zón a průmyslových oblastí: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City – Alkarak, Aljeeza Industrial Area – Amman, Alqastal Industrial Area – Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City – Sahab, Dulail Industrial City – Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone and Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City – Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone – Mafraq (včetně Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone – Ma'an, Marka Industrial Area – Amman, Muwaqqar Industrial City – Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa; a dále

b)

celkové pracovní síly každého produkčního zařízení nacházejícího se v těchto rozvojových zónách a průmyslových oblastech, v nichž se tyto produkty opracovávají nebo zpracovávají, obsahují část tvořenou syrskými uprchlíky, která se rovná alespoň 15 % v prvním a druhém roce po vstupu této přílohy v platnost a alespoň 25 % počínaje třetím rokem po vstupu této přílohy v platnost. Příslušná část se vypočítá kdykoli po vstupu této přílohy v platnost a poté každý rok, přičemž se zohlední počet syrských uprchlíků, kteří jsou zaměstnáni na formálních a důstojných pracovních místech v přepočtu na plné pracovní úvazky a kteří získali pracovní povolení platné po dobu nejméně dvanácti měsíců podle použitelných právních předpisů Jordánska.

2.

Příslušné jordánské orgány sledují dodržování podmínek stanovených v prvním pododstavci, udělí vývozci produktů, které splňují tyto podmínky, číslo povolení a toto číslo povolení neprodleně odejmou, pokud tyto podmínky již splněny nejsou.

B.   Doklad o původu

3.

Doklad o původu vyhotovený podle této přílohy obsahuje toto prohlášení v angličtině: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan“.

C.   Správní spolupráce

4.

Když v souladu s čl. 33 odst. 5 tohoto protokolu ve znění rozhodnutí Rady přidružení EU-Jordánsko č. 1/2006 (1) celní orgány Jordánska informují Evropskou komisi nebo žádající celní orgány členských států Evropské unie (dále jen „členské státy“) o výsledcích ověření, uvedou, že produkty uvedené v článku 2 splňují podmínky stanovené v prvním pododstavci.

5.

Pokud ověřovací postup nebo jiné dostupné informace naznačují, že nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, provede Jordánsko z vlastního podnětu nebo na žádost Evropské komise nebo celních orgánů členských států dostatečně rychle vhodná šetření nebo zajistí, že taková šetření budou provedena, s cílem tyto přestupky odhalit a předejít jim. Za tím účelem se Evropská komise nebo celní orgány členských států mohou šetření účastnit.

D.   Zpráva, monitorování a přezkum

6.

Každý rok po vstupu této přílohy v platnost předloží Jordánsko Evropské komisi zprávu o uplatňování a účincích této přílohy, včetně statistik o produkci a vývozu na osmimístné úrovni nebo na nejvyšším dostupném stupni podrobnosti, a seznam uvádějící společnosti produkující v rozvojových zónách a průmyslových oblastech a procentní podíl syrských uprchlíků, které každá z nich v jednotlivých letech zaměstnávala. Strany společně přezkoumávají tyto zprávy a pro veškeré otázky týkající se provádění a monitorování této přílohy v rámci stávajících subjektů vytvořených na základě dohody o přidružení, zejména v Podvýboru pro průmysl, obchod a služby. Strany rovněž zváží zapojení příslušných mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní organizace práce a Světová banka, do procesu monitorování.

7.

Čtyři roky po vstupu této přílohy v platnost provedou strany přezkum v polovině období s cílem zjistit, zda by s ohledem na zkušenosti s prováděním této přílohy a na vývoj konfliktu v Sýrii měly být provedeny změny. Na základě tohoto přezkumu v polovině období může Výbor pro přidružení zvážit případné změny této přílohy.

8.

Poté, co Jordánsko dosáhne svého cíle usnadnit větší účast syrských uprchlíků na formálním trhu práce vydáním přibližně 200 000 pracovních povolení syrským uprchlíkům, zváží strany další zjednodušení ustanovení této přílohy s ohledem na vývoj uprchlické krize v Sýrii. Výbor pro přidružení může tuto přílohu v tomto smyslu změnit.

E.   Dočasné pozastavení

9.

a)

Unie může věc postoupit Výboru pro přidružení, pokud se Unie domnívá, že není dostatečně doloženo, že Jordánsko nebo konkrétní produkční zařízení splňuje podmínky stanovené v prvním pododstavci. V žádosti o vypracování stanoviska uvede, zda nesplnění podmínek stanovených v prvním pododstavci lze přičíst Jordánsku nebo konkrétnímu produkčnímu zařízení.

b)

Jestliže do 90 dnů od postoupení věci Výboru pro přidružení tento výbor neprohlásí, že dodržení podmínek stanovených v prvním pododstavci je zajištěno, nebo nezmění tuto přílohu, použitelnost této přílohy se pozastaví. Rozsah pozastavení se uvede v žádosti Unie o vypracování stanoviska Výboru pro přidružení.

c)

Výbor pro přidružení může rovněž rozhodnout o prodloužení období 90 dnů a v takovém případě pozastavení nabude účinku, pokud Rada přidružení během prodloužené lhůty nepřijme žádné z opatření uvedených v písmenu b).

d)

Použitelnost této přílohy může být obnovena, pokud tak Výbor pro přidružení rozhodne.

e)

V případě pozastavení se tato příloha nadále uplatňuje po dobu 4 měsíců u zboží, které je buď v tranzitu, nebo je dočasně uskladněno v celních skladech nebo ve svobodných pásmech v Unie ke dni dočasného pozastavení použitelnosti přílohy a pro něž byl řádně vystaven doklad o původu v souladu s ustanoveními této přílohy před datem dočasného pozastavení.

F.   Ochranný mechanismus

10.

Pokud je některý z produktů, které jsou uvedeny v článku 2 a na které se vztahuje tato příloha, dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí, že způsobí vážnou újmu producentům Unie produkujícím obdobné nebo přímo konkurující produkty na celém území Unie či na jeho části nebo vážné narušení kteréhokoli hospodářského odvětví Unie v souladu s články 24 a 26 dohody, může Unie postoupit věc Výboru pro přidružení k přezkoumání. Jestliže do 90 dnů od postoupení věci Výboru pro přidružení tento výbor nepřijme rozhodnutí, které by ukončilo tuto vážnou újmu nebo její hrozbu nebo vážné narušení nebo pokud není nalezeno žádné jiné uspokojivé řešení, použitelnost této přílohy se pozastaví, dokud Výbor pro přidružení nepřijme rozhodnutí prohlašující, že vážná újma nebo její hrozba nebo vážné narušení byly ukončeny, nebo dokud strany nedosáhnou uspokojivého řešení a toto řešení nebude oznámeno Výboru pro přidružení.

G.   Vstup v platnost a použitelnost

11.

Tato příloha se použije ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Výboru pro přidružení, k němuž je připojena, do 31. prosince 2026.

Článek 2

Seznam produktů a požadovaných opracování a zpracování

Seznam produktů, na které se vztahuje tato příloha, a pravidla opracování a zpracování, která mohou být použita jako alternativa k pravidlům uvedeným v příloze II, jsou uvedeny níže.

Příloha I protokolu č. 3 k dohodě obsahující úvodní poznámky k seznamu v příloze II protokolu č. 3 k dohodě se použije obdobně pro níže uvedený seznam, s výhradou těchto změn:

 

V poznámce 5.2 se ve druhém odstavci doplňují tyto základní materiály:

skleněná vlákna,

kovová vlákna.

 

V poznámce 7.3 se znění nahrazuje tímto:

Pro účely čísel ex 2707 a 2713 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché úkony, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získávání určitého obsahu síry míšením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných úkonů.

ex kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

ex kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a surového benzenu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (3)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (3)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů (2)

nebo

ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo produktu. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siřičitého

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2843

ex 2852

Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

 

Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852 , 2932 , 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905 . Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannitol (mannit); D-glucitol (sorbitol, sorbit); glycerol

Výroba z materiálů kterékoli položky či podpoložky, kromě materiálů stejné položky či podpoložky jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejné položce či podpoložce za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 2932

Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

 

Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým/i heteroatomem/heteroatomy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 , 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 31

Hnojiva

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ (4) tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3404

Umělé vosky a připravené vosky:

Na bázi parafínu, ropných vosků, vosků získaných z živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 38

Různé chemické výrobky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3803

Tallový olej, rafinovaný

Rafinace surového tallového oleje

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3805

Sulfátové terpentýnové silice, čištěné

Čištění surových sulfátových terpentýnových silicí destilací nebo rafinací

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

3806 30

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3807

Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)

Destilace dřevného dehtu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: na bázi škrobových látek

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

3824 60

Sorbitol, jiný než položky 2905 44

Výroba z materiálů kterékoli položky či podpoložky, kromě materiálů stejné položky či podpoložky jako produkt a kromě materiálů položky 2905 44 . Lze však použít materiály zařazené ve stejné položce či podpoložce za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3907

Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (5)

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

 

Polyester

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3920

Ionomerní listy nebo fólie

Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metakrylové, částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 3921

Plastové fólie, pokovené

Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů (6)

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

4012

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky z kaučuku:

 

 

Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku

Protektorování použitých pneumatik

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4011 a 4012

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

4101 až 4103

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané; surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) ke kapitole 41; ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 písm. b) nebo 1 písm. c) ke kapitole 41

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

4104 až 4106

Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené

Přečinění vyčiněné nebo předčiněné kůže a kožek položek 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 nebo 4106 91

nebo

výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

4107 , 4112 , 4113

Usně po vyčinění nebo zpracování na crust dále upravené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít materiály položek 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 a 4106 92 , pouze pokud dojde k přečinění suché vyčiněné nebo na crust zpracované kůže a kožek

Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

4301

Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101 , 4102 nebo 4103

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:

 

 

Díly, kříže a podobné formy

Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

 

Ostatní

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302

ex kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

Hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

ex 4408

Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva) a na překližky o tloušťce nepřesahující 6 mm, sesazované, a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované

Podélné řezání, hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích

ex 4410 až ex 4413

Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének

Lištování nebo tvarování

ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly

Výroba z prken neřezaných na míru

ex 4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít dřevěné voštinové desky, podlahové desky a šindele

 

Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

ex 4421

Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi

Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409

ex kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

5106 až 5110

Vlněná příze, příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

Spřádání přírodních vláken nebo vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním (7)

5111 až 5113

Tkaniny z vlněné příze nebo příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:

Tkaní (7)

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 52

Bavlna, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

5204 až 5207

Bavlněné příze a nitě

Spřádání přírodních vláken nebo vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním (7)

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny:

Tkaní (7)

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 53

Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

5306 až 5308

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

Spřádání přírodních vláken nebo vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním (7)

5309 až 5311

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití:

Tkaní (7)

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

5401 až 5406

Nitě, nitě z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) a nitě z chemických nekonečných vláken

Vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním NEBO spřádání přírodních vláken (7)

5407 a 5408

Tkaniny z nití z chemických nekonečných vláken:

Tkaní (7)

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

5501 až 5507

Chemická střižová vlákna

Vytlačování chemických vláken

5508 až 5511

Nitě a šicí nitě z chemických střižových vláken

Spřádání přírodních vláken nebo vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním (7)

5512 až 5516

Tkaniny z nití z chemických střižových vláken:

Tkaní (7)

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich, kromě:

Vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním nebo spřádání přírodních vláken

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem (7)

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

 

 

Vpichovaná plsť

Vytlačování chemických vláken spojené s tvarováním tkanin

Lze však použít:

nitě z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5402 ,

vlákna z polypropylenu čísla 5503 nebo 5506 nebo

kabely z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501 ,

jejichž délková hmotnost je pro každé nekonečné vlákno nebo vlákno menší než 9 decitex,

za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

nebo

pouhé tvarování tkanin v případě plsti vyrobené z přírodních vláken (7)

 

Ostatní

Vytlačování chemických vláken spojené s tvarováním tkanin

nebo

pouhé tvarování tkanin v případě ostatní plsti vyrobené z přírodních vláken (7)

5603

Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

Jakýkoli netkaný proces včetně propichování

5604

Kaučukové nitě a šňůry, pokryté textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

 

 

Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem

Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepokrytých textilem

 

Ostatní

Vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním nebo spřádání přírodních vláken (7)

5605

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , kombinované s kovem ve formě vláken, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

Vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním nebo spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken (7)

5606

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě

Vytlačování chemických vláken spojené se spřádáním nebo spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken

nebo

spřádání spojené s vločkováním

nebo

vločkování spojené s barvením (7)

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken nebo vytlačování chemických nekonečných vláken, ve všech případech spojené s tkaním

nebo

výroba z kokosových, sisalových nebo jutových nití

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

všívání spojené s barvením nebo potiskem;

vytlačování chemických vláken spojené s netkanými metodami včetně propichování (7)

Lze však použít:

nitě z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5402 ,

vlákna z polypropylenu čísla 5503 nebo 5506 nebo

kabely z nekonečných vláken z polypropylenu čísla 5501 ,

jejichž délková hmotnost je pro každé nekonečné vlákno nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu.

Jako podklad lze použít jutovou tkaninu

ex kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky, kromě:

Tkaní (7)

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

5805

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:

 

 

Obsahující nejvýše 90 % hmotnostních textilních materiálů

Tkaní

 

Ostatní

Vytlačování chemických vláken spojené s tkaním

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902

Tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

Tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním (7)

5905

Textilní tapety:

 

 

Impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, plasty nebo jinými materiály

Tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním

 

Ostatní

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken nebo vytlačování chemických nekonečných vláken, ve všech případech spojené s tkaním

nebo

tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu (7)

5906

Pogumované textilie, jiné než čísla 5902 :

 

 

Pletené nebo háčkované textilie

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken nebo vytlačování chemických nekonečných vláken, ve všech případech spojené s pletením

nebo

pletení spojené s barvením nebo povrstvováním

nebo

barvení příze z přírodních vláken spojené s pletením (7)

 

Ostatní textilie vyrobené z nití ze syntetických nekonečných vláken, obsahující více než 90 % hmotnostních textilních materiálů

Vytlačování chemických vláken spojené s tkaním

 

Ostatní

Tkaní spojené s barvením nebo povrstvováním

nebo

barvení příze z přírodních vláken spojené s tkaním

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

Tkaní spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu

5908

Textilní knoty, tkané, spletené nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:

 

 

Žárové punčošky, impregnované

Výroba z dutého úpletu pro žárové punčošky

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

5909 až 5911

Textilní výrobky a zboží pro technické účely:

 

 

Leštící kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911

Tkaní

 

Tkaniny běžně používané pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, jednoduše nebo násobně tkané nebo násobně tkané na plocho na osnově nebo na útku čísla 5911

Tkaní (7)

 

Ostatní

Vytlačování chemických nekonečných vláken nebo spřádání přírodních nebo chemických střižových vláken spojené s tkaním (7)

nebo

tkaní spojené s barvením nebo provrstvováním

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken nebo vytlačování chemických nekonečných vláken, ve všech případech spojené s pletením

nebo

pletení spojené s barvením nebo vločkováním nebo povrstvováním

nebo

vločkování spojené s barvením nebo potiskem

nebo

barvení příze z přírodních vláken spojené s pletením

nebo

kroucení nebo tvarování spojené s pletením za předpokladu, že hodnota použitých nekroucených/netvarovaných vláken nepřesahuje 47,5 % hodnoty produktu ze závodu

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

 

 

Získané sešitím nebo jiným spojením dvou či více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejichž tvar byl získán přímo

Výroba z textilie

 

Ostatní

Spřádání přírodních a/nebo chemických střižových vláken nebo vytlačování chemických nekonečných vláken, ve všech případech spojené s pletením (produkty upletené do tvaru)

nebo

barvení příze z přírodních vláken spojené s pletením (produkty upletené do tvaru) (7)

ex kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované, kromě:

Výroba z textilie

6213 a 6214

Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

 

 

Vyšívané

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání)

NEBO

výroba z nevyšívané textilie za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (8)

NEBO

zhotovování, jemuž předchází potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími úkony (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu (7)  (8)

 

Ostatní

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání)

nebo

zhotovování, jemuž předchází potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími úkony (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), pokud hodnota použité nepotištěné textilie nepřesahuje 47,5 % ceny produktu ze závodu (7)  (8)

6217

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212 :

 

 

Vyšívané

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (8)

 

Ohnivzdorné vybavení z textilií potažených fólií z hliníkovaného polyesteru

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání)

nebo

povrstvování, pokud hodnota použité nepovrstvené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu, spojené se zhotovováním (včetně stříhání) (8)

 

Podšívky pro límce a manžety, vystřižené

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 63

Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

6301 až 6304

Přikrývky, plédy, ložní prádlo atd.; záclony atd.; ostatní bytové textilie:

 

 

Z plsti, z netkaných textilií

Jakýkoli netkaný proces včetně propichování spojený se zhotovováním (včetně stříhání)

 

Ostatní:

 

 

– –

Vyšívané

Tkaní nebo pletení spojené se zhotovováním (včetně stříhání)

nebo

výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu (8)  (9)

 

– –

Ostatní

Tkaní nebo pletení spojené se zhotovováním (včetně stříhání)

6305

Pytle a pytlíky k balení zboží

Tkaní nebo pletení a zhotovování (včetně stříhání) (7)

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky:

 

 

Z netkaných textilií

Jakýkoli netkaný proces včetně propichování spojený se zhotovováním (včetně stříhání)

 

Ostatní

Tkaní spojené se zhotovováním (včetně stříhání) (7)  (8)

nebo

povrstvování, pokud hodnota použité nepovrstvené textilie nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu, spojené se zhotovováním (včetně stříhání)

6307

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu

6308

Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej

Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 25 % ceny soupravy ze závodu

ex kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených se stélkou nebo jinou částí spodku čísla 6406

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

ex kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 6803

Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

Výroba z opracované břidlice

ex 6812

Výrobky z osinku (azbestu); výrobky ze směsí na bázi osinku (azbestu) nebo ze směsí na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex 6814

Výrobky ze slídy, včetně lisované nebo rekonstituované slídy, též na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů

Výroba z opracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy)

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

7006

Sklo čísel 7003 , 7004 nebo 7005 , ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané

 

 

Skleněné podložky, potažené slabou dielektrickou fólií, polovodičového typu v souladu s normami SEMII (10)

Výroba z nepotažených skleněných podložek čísla 7006

 

Ostatní

Výroba z materiálů čísla 7001

7010

Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

7013

Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018 )

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota použitých nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

ruční dekorování (kromě zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota použitých ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex 7019

Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vláken

Výroba z:

nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů nebo

skleněné vlny

ex kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

7106 , 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

 

Netepané

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísel 7106 , 7108 a 7110

nebo

elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106 , 7108 nebo 7110

nebo

tavení a/nebo slévání drahých kovů čísel 7106 , 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy

 

Ve formě polotovarů nebo prachu

Výroba z netepaných drahých kovů

ex 7107 , ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů

Výroba z netepaných kovů plátovaných drahými kovy

7115

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

7117

Bižuterie

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba z částí z obecných kovů, neplátovaných ani nepovlečených drahými kovy, za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

ex 7301

Štětovnice

Výroba z materiálů čísla 7207

7302

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky, výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206

7304 , 7305 a 7306

Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

Výroba z materiálů čísel 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 nebo 7224

ex 7307

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z nerezavějící oceli

Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesahuje 35 % ceny produktu ze závodu

7308

Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406 ) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít svářené úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301

ex 7315

Protismykové řetězy

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 74

Měď a výrobky z ní, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex kapitola 76

Hliník a výrobky z něho, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

7601

Netvářený (surový) hliník

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

7607

Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 7606

ex kapitola 78

Olovo a výrobky z něho, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

7801

Netvářené (surové) olovo:

 

 

Rafinované olovo

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

 

Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7802

Kapitola 80

Cín a výrobky z něho

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

ex kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8206

Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205 , v soupravách (sadách) pro drobný prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísel 8202 až 8205 . Sada však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

8211

Nože s řeznou čepelí, též zoubkovanou (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208 , a jejich čepele

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů

8214

Ostatní nožířské výrobky (například strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů

8215

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů

ex kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 8302

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro budovy a zařízení pro automatické zavírání dveří

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302 , za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu

ex 8306

Sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306 , za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8401

Jaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje pro oddělování izotopů

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8408

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8427

Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8501 , 8502

Elektrické motory a generátory; elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8503

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8513

Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (například na suché články, akumulátory, magneta), jiné než osvětlovací přístroje a zařízení čísla 8512

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8519

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8522

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8522

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8523

Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, jiná než výrobky kapitoly 37

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8525

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8529

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a rádiové přístroje pro dálkové řízení

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8529

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8527

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8529

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8528

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8529

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8535 až 8537

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken; tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8538

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8540 11 a 8540 12

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 8542 31 až ex 8542 33 a ex 8542 39

Monolitické integrované obvody

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

operace difúze, při níž vznikají integrované obvody na polovodičovém podkladu selektivním zaváděním vhodného prostředku, též sestavené a/nebo testované v zemi jiné než smluvní

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8545

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8546

Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546 ; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství, kromě:

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

9002

Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, které tvoří části a součásti nebo příslušenství pro nástroje nebo přístroje, jiné než články z opticky neopracovaného skla

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

9033

Části, součásti a příslušenství (jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, přístroje nebo zařízení kapitoly 90

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

ex 9506

Golfové hole a jejich části

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Pro výrobu hlavic golfových holí však lze použít nahrubo tvarované bloky

ex kapitola 96

Různé výrobky, kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

9601 a 9602

Slonovina, kost, želvovina, rohovina, parohy, korály, perleť a jiný živočišný řezbářský materiál, opracovaný, a výrobky z těchto materiálů (včetně výrobků získaných tvarováním).

Opracované rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály a výrobky z těchto materiálů; výrobky tvarované nebo vyřezávané z vosku, parafínu, stearinu, přírodního kaučuku nebo přírodních pryskyřic nebo z modelovacích past a jiné tvarované nebo vyřezávané výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; netvrzená opracovaná želatina (jiná než čísla 3503 ) a výrobky z netvrzené želatiny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

9603

Košťata, smetáčky, štětce, štětky, kartáče a kartáčky (včetně těch, které tvoří části a součásti strojů, přístrojů nebo vozidel), ruční mechanická košťata bez motoru, mopy a oprašovadla; připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků; malířské podložky a válečky, stěrky (jiné než stírací válečky)

Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

9605

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy ze závodu

9606

Knoflíky, stiskací knoflíky a patentky, formy na knoflíky a ostatní části a součásti těchto výrobků; knoflíkové polotovary

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

9608

Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; části a součásti (včetně ochranných uzávěrů a příchytek) těchto výrobků, jiné než výrobky čísla 9609

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Lze však použít psací pera nebo špičky pro pera stejného čísla jako produkt

9612

Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách

Výroba:

z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a

v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu

9613 20

Plynové kapesní zapalovače, znovu naplnitelné

Výroba, v níž celková hodnota použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu

9614

Dýmky (včetně dýmkových hlav) a doutníkové nebo cigaretové špičky a jejich části a součásti

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla


(1)  Rozhodnutí Rady přidružení EU-Jordánsko č. 1/2006 ze dne 15. června 2006, kterým se mění protokol č. 3 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce k Evropsko-středomořské dohodě (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 30).

(2)  Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají „specifických procesů“.

(3)  Viz úvodní poznámka 7.2, která se týká „specifických procesů“.

(4)  „Skupinou“ se rozumí jakákoliv část čísla oddělená od zbytku středníkem.

(5)  V případě produktů sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911 se toto omezení vztahuje pouze na tu skupinu materiálů, jejichž hmotnostní podíl v produktu převládá.

(6)  Za vysoce transparentní se považují tyto fólie: fólie, jejichž optická adsorpce je menší než 2 %, měřeno podle metody ASTM–D 1003–16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor).

(7)  Viz úvodní poznámka 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsí textilních materiálů.

(8)  Viz úvodní poznámka 6.

(9)  Viz úvodní poznámka 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné ani nepogumované, získané sešitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru).

(10)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.“