22.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/62


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT č. 1/2015

ze dne 21. září 2015,

kterým se nahrazuje protokol č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce [2015/2435]

RADA PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (1), a zejména na článek 27 této dohody,

s ohledem na protokol č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) odkazuje na protokol č. 4 k dohodě (dále jen „protokol č. 4“), který určuje pravidla původu a stanoví kumulaci původu mezi Evropskou unií, Egyptem a dalšími smluvními stranami Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2) (dále jen „úmluva“).

(2)

Článek 39 protokolu č. 4 stanoví, že Rada přidružení zřízená podle článku 74 dohody může rozhodnout o změnách tohoto protokolu.

(3)

Cílem úmluvy je nahradit protokoly o pravidlech původu, které jsou v současné době mezi zeměmi celoevropsko-středomořské oblasti platné, jediným právním aktem.

(4)

Unie podepsala úmluvu dne 15. června 2011 a Egypt dne 9. října 2013.

(5)

Unie uložila svou listinu o přijetí u depozitáře úmluvy dne 26. března 2012 a Egypt dne 23. dubna 2014. V důsledku toho podle čl. 10 odst. 3 úmluvy vstoupila úmluva v platnost pro Unii dne 1. května 2012 a pro Egypt dne 1. června 2014.

(6)

Protokol č. 4 by proto měl být nahrazen novým protokolem, který odkazuje na úmluvu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. února 2016.

V Bruselu dne 21. září 2015.

Za Radu přidružení

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.


PŘÍLOHA

„PROTOKOL č. 4

týkající se definice pojmu ‚původní produkty‘ a metod správní spolupráce

Článek 1

Použitelná pravidla původu

1.   Pro účely provádění této dohody se použijí dodatek I a příslušná ustanovení dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (1) (dále jen ‚úmluva‘).

2.   Všechny odkazy na ‚příslušnou dohodu‘ v dodatku I a v příslušných ustanoveních dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu se považují za odkazy na tuto dohodu.

Článek 2

Řešení sporů

1.   Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 dodatku I úmluvy a které není možné vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány příslušnými k tomuto ověření, se předkládají Radě přidružení.

2.   Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 3

Změny protokolu

Rada přidružení může rozhodnout o změnách tohoto protokolu.

Článek 4

Odstoupení od úmluvy

1.   Pokud Evropská unie nebo Egypt depozitáři úmluvy písemně oznámí svůj úmysl od úmluvy odstoupit podle článku 9 úmluvy, zahájí Unie a Egypt neprodleně jednání o pravidlech původu pro účely provádění této dohody.

2.   Do dne vstupu takovýchto nově sjednaných pravidel původu v platnost se budou na tuto dohodu i nadále vztahovat pravidla původu obsažená v dodatku I úmluvy a případně příslušná ustanovení dodatku II úmluvy platná v okamžiku odstoupení. Nicméně od okamžiku odstoupení je třeba pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II úmluvy vykládat tak, aby umožňovala dvoustrannou kumulaci pouze mezi Evropskou unií a Egyptem.“


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.