26.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 285/2014

ze dne 12. prosince 2014,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2015/2152]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (1) má být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V Dohodě o EHP příloze XIII se za bod 42a (směrnice Rady 95/18/ES) vkládá nový bod, který zní:

„42aa.

32014 R 0869: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (Úř. věst. L 239, 12.8.2014, s. 1).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) č. 869/2014 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 13. prosince 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2), nebo dnem vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU začleňuje do Dohody o EHP, podle toho, co nastane později.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. L 239, 12.8.2014, s. 1.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.