26.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/12


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 262/2014

ze dne 12. prosince 2014,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2015/2129]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2014 ze dne 24. dubna 2014, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku ivermektin (1), má být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V Dohodě o EHP příloze II kapitole XIII se v bodě 13 (nařízení Komise (EU) č. 37/2010) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32014 R 0418: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2014 ze dne 24. dubna 2014 (Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 19).“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) č. 418/2014 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 13. prosince 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 19.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.