26.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 254/2014

ze dne 12. prosince 2014,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/2121]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2014 ze dne 18. června 2014 o povolení D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (1) má být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 754/2014 ze dne 11. července 2014 o zamítnutí povolení Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30068) a Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30044) jako doplňkových látek (2) má být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech. Jak je uvedeno v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž nepoužije na Lichtenštejnsko.

(4)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V Dohodě o EHP příloze I kapitole II se za bod 106 (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 305/2014) doplňují nové body, které znějí:

„107.

32014 R 0669: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2014 ze dne 18. června 2014 o povolení D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 62).

108.

32014 R 0754: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 754/2014 ze dne 11. července 2014 o zamítnutí povolení Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30068) a Pediococcuspentosaceus (NCIMB 30044) jako doplňkových látek (Úř. věst. L 205, 12.7.2014, s. 10).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) č. 669/2014 a (EU) č. 754/2014 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHPÚředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 13. prosince 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHPÚředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 205, 12.7.2014, s. 10.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.