8.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/40


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 249/2014

ze dne 13. listopadu 2014,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1808]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010 (1).

(2)

Je vhodné, aby se státy ESVO začaly podílet na činnostech vyplývajících z nařízení (EU) č. 377/2014 ode dne 1. ledna 2014, i když bude přijato toto rozhodnutí, nebo když bude po 10. červenci 2014 oznámeno splnění případných ústavních požadavků pro toto rozhodnutí.

(3)

Subjekty usazené ve státech ESVO by měly být oprávněny účastnit se činností, které začínají před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost. Náklady vzniklé při činnostech, jejichž provádění začíná po 1. lednu 2014, mohou být považovány za způsobilé za stejných podmínek, jaké platí pro náklady vzniklé subjektům usazeným v členských státech EU za předpokladu, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost před skončením příslušné akce.

(4)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn, aby mohla být tato rozšířená spolupráce uplatňována od 1. ledna 2014,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 Protokolu 31 k Dohodě o EHP se za odstavec 8c vkládá nový odstavec, který zní:

„8d.

a)

Státy ESVO se od 1. ledna 2014 podílejí na činnostech, které mohou vyplynout z tohoto aktu Unie:

32014 R 0377: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44).

b)

Státy ESVO finančně přispívají na činnosti uvedené v písmeni a) v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody a Protokolem 32 k Dohodě.

c)

Náklady vzniklé při činnostech, jejichž provádění začíná po 1. lednu 2014, mohou být považovány za způsobilé od začátku akce podle grantové dohody nebo rozhodnutí o udělení grаntu, pokud rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 249/2014 ze dne 13. listopadu 2014 vstoupí v platnost před skončením akce.

d)

Státy ESVO se plně, avšak bez hlasovacího práva, účastní práce všech výborů Unie, jež jsou nápomocny Evropské komisi při řízení, rozvoji a provádění činností uvedených v písmeni a).

e)

Tento odstavec se nevztahuje na Norsko a Lichtenštejnsko.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. listopadu 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.