11.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/10


Oficiální oznámení Evropské unie Andorrskému knížectví o technické změně přílohy I Dohody mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007 a Chorvatska dne 1. července 2013

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

Z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007 a Chorvatska dne 1. července 2013 vyžaduje příloha I Dohody mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, provedení technické změny ve formě dle čl. 18 odst. 2 prvního pododstavce dohody.

Ustanovení čl. 18 odst. 2 prvního pododstavce dohody stanoví, že seznam příslušných orgánů uvedených v příloze I může být změněn pouhým oznámením zaslaným druhé smluvní straně Andorrským knížectvím, pokud jde o orgán uvedený v písmenu a) této přílohy, a Společenstvím, pokud jde o ostatní orgány.

Oznamuji Vám jménem Unie, že příslušnými orgány pro Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko jsou:

v Bulharsku: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите nebo pověřený zástupce,

v Rumunsku: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală nebo pověřený zástupce,

v Chorvatsku: Ministar financija nebo jeho pověřený zástupce

a že je třeba doplnit tyto orgány do přílohy I dohody do písmene aa), ab) a ac) za příslušné orgány uvedené v písmenu z).

S úctou,

Za Evropskou unii

Heinz ZOUREK

Generální ředitel Generálního ředitelství pro daně a celní unii