30.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/12


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 167/2014

ze dne 25. září 2014,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2015/1235]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/503/EU ze dne 11. října 2013, kterým se části Unie uznávají za prosté varroázy včel a kterým se stanoví doplňující záruky požadované při obchodu uvnitř Unie a dovozu do Unie pro ochranu jejich statusu jakožto částí prostých varroázy (1), má být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o veterinárních otázkách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o veterinárních otázkách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nevztahuje.

(3)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V části 7.2 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP se za bod 58 (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 233/2012) doplňuje bod, který zní:

„59.

32013 D 0503: prováděcí rozhodnutí Komise 2013/503/EU ze dne 11. října 2013, kterým se části Unie uznávají za prosté varroázy včel a kterým se stanoví doplňující záruky požadované při obchodu uvnitř Unie a dovozu do Unie pro ochranu jejich statusu jakožto částí prostých varroázy (Úř. věst. L 273, 15.10.2013, s. 38).“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí 2013/503/EU v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. září 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. září 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. L 273, 15.10.2013, s. 38.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.