30.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/49


DOHODA

mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

ÁZERBÁJDŽÁNSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „smluvní strany“,

VEDENY PŘÁNÍM usnadnit kontakty mezi lidmi jakožto důležitý předpoklad trvalého rozvoje hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vazeb prostřednictvím zjednodušení vydávání víz občanům Unie a Ázerbájdžánské republiky na základě reciprocity,

MAJÍCE NA ZŘETELI Dohodu o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé a jednání o dohodě o přidružení EU-Ázerbájdžán, která byla zahájena v roce 2010,

S OHLEDEM NA společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství konané dne 7. května 2009 v Praze, v němž je vyjádřena politická podpora liberalizace udělování víz v zabezpečeném prostředí,

UZNÁVAJÍCE, že usnadnění udělování víz by nemělo vést k nelegální migraci a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva a Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, jež jsou připojeny ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Irsko a Spojené království,

BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Dánska připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

Účelem této dohody je na základě reciprocity usnadnit udělování víz občanům Unie a Ázerbájdžánské republiky pro zamýšlený pobyt, jehož délka v období 180 dnů nepřekračuje 90 dnů.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Usnadnění udělování víz podle této dohody se vztahuje na občany Unie a Ázerbájdžánské republiky pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti na základě právních a správních předpisů Ázerbájdžánské republiky, Unie nebo členských států, nebo na základě této dohody či jiných mezinárodních dohod.

2.   Na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víz, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a opatření týkající se vyhoštění, se vztahují vnitrostátní právní předpisy Ázerbájdžánské republiky nebo členských států nebo právní předpisy Unie.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ kterýkoli členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království;

b)

„občanem Unie“ státní příslušník některého členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Ázerbájdžánské republiky“ osoba, která má ázerbájdžánské státní občanství v souladu s právními předpisy Ázerbájdžánské republiky;

d)

„vízem“ povolení vydané členským státem nebo Ázerbájdžánskou republikou za účelem průjezdu přes území členských států nebo Ázerbájdžánské republiky nebo zamýšleného pobytu na tomto území, jehož délka nepřesáhne 90 dnů v období 180 dnů;

e)

„oprávněně pobývající osobou“:

v případě Ázerbájdžánské republiky občan Unie, který získal povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území Ázerbájdžánské republiky na dobu delší než 90 dnů,

v případě Unie občan Ázerbájdžánské republiky oprávněný pobývat na území členského státu déle než 90 dnů na základě právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   U níže uvedených kategorií občanů Unie a Ázerbájdžánské republiky dostačují pro doložení účelu cesty na území druhé smluvní strany tyto doklady:

a)

u blízkých příbuzných – manželů/manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků/vnuček navštěvujících občany Evropské unie, kteří oprávněně pobývají na území Ázerbájdžánské republiky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky, kteří oprávněně pobývají v členských státech, nebo občany Evropské unie pobývající na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky pobývající na území Ázerbájdžánské republiky:

písemná žádost od hostitelské osoby;

b)

aniž jsou dotčena ustanovení článku 10, u členů oficiálních delegací, včetně stálých členů těchto delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ázerbájdžánské republice účastní oficiálních setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského státu:

dopis od příslušného orgánu členského státu nebo Ázerbájdžánské republiky nebo orgánu Evropské unie potvrzující, že žadatel je členem, případně stálým členem, jeho delegace, který cestuje na území druhé smluvní strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

c)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost od hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo kanceláře či pobočky této právnické osoby nebo společnosti, státních či místních orgánů Ázerbájdžánské republiky nebo členského státu nebo organizačních výborů nebo obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympozií pořádaných na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského státu, potvrzená příslušnými orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d)

u řidičů v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Ázerbájdžánské republiky a členských států vozidel registrovaných v členských státech nebo v Ázerbájdžánské republice:

písemná žádost příslušné společnosti nebo národního sdružení (svazu) dopravců Ázerbájdžánské republiky či národních sdružení dopravců členských států, kteří zajišťují mezinárodní silniční dopravu, s uvedením účelu, itineráře, trvání a četnosti cest;

e)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů, včetně výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o přijetí vydané hostitelskou univerzitou, akademií, ústavem, vysokou školou nebo školou nebo studentský průkaz či osvědčení o předmětech, které mají být navštěvovány

f)

u účastníků vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost od hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

g)

u novinářů a technického personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací nebo zaměstnavatelem žadatele, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce, nebo který prokazuje, že osoba patří k technickému personálu, který novináře doprovází v rámci profesní činnosti;

h)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost od hostitelské organizace, příslušných orgánů, národních sportovních federací členských států či Ázerbájdžánské republiky nebo Národního olympijského výboru Ázerbájdžánské republiky či národních olympijských výborů členských států;

i)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost nejvyššího správního úředníka/starosty těchto měst;

j)

u osob cestující ze zdravotních důvodů a osob, jež jim poskytují nezbytný doprovod:

úřední dokument zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení, nezbytnost doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu lékařského ošetření;

k)

u příslušníků svobodných povolání účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů a jiných podobných akcí pořádaných na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států:

písemná žádost od hostitelské organizace potvrzující, že se daná osoba účastní dané akce;

l)

u zástupců organizací občanské společnosti cestujících za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů či konferencí, včetně těch, které jsou pořádány v rámci výměnných programů:

písemná žádost vydaná hostitelskou organizací, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje příslušnou organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

m)

u příbuzných cestujících na pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí a potvrzení o příbuzenském či jiném vztahu mezi žadatelem a zemřelým;

n)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci hrobu a jeho udržování a příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbenou osobou.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí obsahovat tyto údaje:

a)

ohledně pozvané osoby: jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, státní občanství, číslo pasu, dobu trvání a účel cesty, počet vstupů a případně jména manžela/manželky a dětí cestujících s pozvanou osobou;

b)

ohledně zvoucí osoby: jméno, příjmení a adresu;

c)

ohledně zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace: úplný název, adresu a:

pokud žádost podala organizace nebo správní orgán, jméno a funkci osoby, která žádost podepsala,

pokud je zvoucí osobou právnickou osobou nebo společností nebo kanceláří či pobočkou takové právnické osoby či společnosti usazenou na území některého členského státu či v Ázerbájdžánské republice, registrační číslo vyžadované vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu nebo ázerbájdžánskými právními předpisy.

3.   Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž se vyžaduje další zdůvodnění, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy smluvních stran.

Článek 5

Vydávání víz pro více vstupů

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky udělí víza pro více vstupů s platností pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

manželům/manželkám, dětem (včetně adoptovaných), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, a rodičům (včetně opatrovníků) navštěvujícím občany Evropské unie oprávněně pobývající na území Ázerbájdžánské republiky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky, oprávněně pobývající na území členských států, nebo občany Evropské unie oprávněně pobývající na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky oprávněně pobývající na území Ázerbájdžánské republiky:

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ázerbájdžánské republice pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského státu.

Odchylně od první věty, jsou-li potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně zjevně omezeny na kratší období, se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedené období, a to zejména pokud:

v případě osob uvedených v písmeni a) doba platnosti povolení k pobytu pro občany Ázerbájdžánské republiky oprávněně pobývající v některém členském státě, nebo občany Unie, oprávněně pobývající v Ázerbájdžánské republice,

v případě osob uvedených v písmeni b) doba, po kterou jsou v postavení stálého člena oficiální delegace,

je kratší než pět let.

2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky udělí víza pro více vstupů s platností jednoho roku těmto kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali alespoň jedno vízum a využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu:

a)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných programů;

b)

novinářům a technickému personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti;

c)

účastníkům oficiálních výměnných programů pořádaných partnerskými městy;

d)

řidičům v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Ázerbájdžánské republiky a členských států vozidel registrovaných v členských státech nebo v Ázerbájdžánské republice;

e)

osobám pravidelně cestujícím ze zdravotních důvodů a osobám, jež jim poskytují nezbytný doprovod;

f)

příslušníkům svobodných povolání, kteří se účastní mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů a jiných podobných akcí a kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států;

g)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou pořádány v rámci výměnných programů;

h)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států;

i)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a členům jejich odbornému doprovodu;

j)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členskému státu, Evropské unii či Ázerbájdžánské republice pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států;

k)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států.

Odchylně od první věty, jsou-li potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně zjevně omezeny na kratší období, se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedené období.

3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční víza pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu, pokud nutnost či úmysl cestovat často nebo pravidelně nejsou výslovně omezeny na kratší období, přičemž v takovém případě se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedené období.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nebo v Ázerbájdžánské republice nesmí překročit 90 dnů během období 180 dnů.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádosti o vízum

1.   Poplatek za vyřízení žádosti o vízum činí 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze upravit postupem podle čl. 14 odst. 4.

2.   Aniž je dotčen odstavec 3, jsou od poplatků za vyřízení žádosti o vízum osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

blízcí příbuzní – manžel/manželka, děti (včetně adoptovaných), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci/vnučky – občanů Evropské unie, oprávněně pobývajících na území Ázerbájdžánské republiky, občanů Ázerbájdžánské republiky oprávněně pobývajících na území členských států, občanů Evropské unie pobývajících na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, a občanů Ázerbájdžánské republiky pobývajících na území Ázerbájdžánské republiky;

b)

členové oficiálních delegací, včetně stálých členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ázerbájdžánské republice účastní oficiálních setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných státu mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského;

c)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných programů a jiných školských činností;

d)

osoby se zdravotním postižením a osoby, jež jim poskytují nezbytný doprovod;

e)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

f)

účastníci vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

g)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně potřeby naléhavého lékařského ošetření, a osoby, jež jim poskytují doprovod, nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

h)

zástupci organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů či konferencí, včetně těch, které jsou pořádány v rámci výměnných programů;

i)

důchodci;

j)

děti mladší 12 let;

k)

novináři a technický personál, který je doprovází v rámci profesní činnosti.

3.   Jestliže členský stát nebo Ázerbájdžánská republika při udělování víz spolupracuje s externím poskytovatelem služeb, může externí poskytovatel služeb účtovat poplatek za služby. Tento poplatek musí být přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při plnění jeho úkolů, a nesmí být vyšší než 30 EUR. Členské státy a Ázerbájdžánská republika všem žadatelům i nadále umožní podávat žádostí přímo na svých konzulárních úřadech.

V případě Unie musí externí poskytovatel služeb vykonávat svoji činnost pro Unii v souladu s vízovým kodexem a při plném dodržování právních předpisů Ázerbájdžánské republiky.

V případě Ázerbájdžánské republiky musí externí poskytovatel služeb vykonávat svoji činnost v souladu s ázerbájdžánskými právními předpisy a s právními předpisy členských států EU.

Článek 7

Lhůty pro vyřizování žádostí o vízum

1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky rozhodnou o žádosti o udělení víza do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště pokud je třeba dalšího prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum zkrátit na 2 pracovní dny i méně.

Jestliže si žadatelé musí za účelem podání žádosti sjednat schůzku, tato schůzka se za běžných okolností uskuteční do dvou týdnů ode dne, kdy o ni bylo požádáno. Bez ohledu na předchozí větu musí externí poskytovatelé služeb zajistit, aby žádost o vízum bylo možné za běžných okolností podat bez zbytečného prodlení.

V naléhavých a odůvodněných případech může konzulát žadatelům umožnit podat žádost bez schůzky nebo uskutečnit schůzku neprodleně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří ztratili doklady totožnosti nebo kterým byly tyto doklady odcizeny během pobytu na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států, smějí území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranice vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Ázerbájdžánské republiky.

Článek 9

Prodloužení platnosti víz za mimořádných okolností

Občanům Evropské unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří nemohou území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států opustit do doby uvedené v jejich vízu z důvodů vyšší moci, se platnost víza nebo délka pobytu podle víza bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými Ázerbájdžánskou republikou nebo přijímajícím členským státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1.   Občané Evropské unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států vstupovat, projíždět jím a opouštět jej bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 smějí na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států pobývat nejdéle 90 dnů během období 180 dnů.

Článek 11

Územní platnost víz

Občané Unie mají právo cestovat po území Ázerbájdžánské republiky za stejných podmínek jako občané Ázerbájdžánské republiky a občané Ázerbájdžánu mají právo cestovat po území členských států jako občané Evropské unie, pokud tak činí v souladu s vnitrostátními pravidly a předpisy upravujícími národní bezpečnost Ázerbájdžánské republiky a členských států a v souladu s pravidly EU upravujícími víza s omezenou územní platností.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Smluvní strany zřídí smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Unie a Ázerbájdžánské republiky. Unii zastupuje Evropská komise, jíž jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování této dohody.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Ázerbájdžánskou republikou

Tato dohoda má od svého vstupu v platnost přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Ázerbájdžánskou republikou, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy se smluvní strany vzájemně vyrozumí o dokončení výše uvedených postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstoupí tato dohoda v platnost dnem, kdy vstoupí v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o zpětném přebírání osob, nastane-li tento den později než datum uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.

4.   Tuto dohodu lze měnit písemným ujednáním smluvních stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se smluvní strany vzájemně vyrozumí o dokončení postupů, nezbytných pro tento účel.

5.   Každá smluvní strana může uplatňování této dohody zcela nebo zčásti pozastavit z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být druhé smluvní straně oznámeno nejpozději 48 hodin před nabytím účinku. Smluvní strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 90 dnů ode dne tohoto oznámení.

Ve Vilniusu dne dvacátého devátého listopadu dva tisíce třináct, ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a ázerbájdžánském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOKOL

k dohodě o členských státech, které plně neuplatňují schengenské acquis

Ty členské státy, které jsou vázány schengenským acquis, avšak dosud nevydávají schengenská víza v očekávání příslušného rozhodnutí Rady v tomto smyslu, vydávají národní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 582/2008/ES ze dne 17. června 2008, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území (1), byla přijata harmonizovaná opatření za účelem zjednodušení tranzitu držitelů schengenských víz a schengenských povolení k pobytu přes území členských států, které ještě plně neuplatňují schengenské acquis.


(1)  Úř. věst. L 161, 20.6.2008, s. 30.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

k článku 10 dohody o diplomatických pasech

Evropská unie i Ázerbájdžánská republika mohou využít možnosti částečného pozastavení uplatňování dohody, zejména jejího článku 10, v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 5, je-li provádění článku 10 zneužíváno druhou smluvní stranou nebo vede k ohrožení veřejné bezpečnosti.

V případě pozastavení provádění článku 10 zahájí obě smluvní strany v rámci smíšeného výboru zřízeného touto dohodou konzultace s cílem vyřešit problémy, které vedly k pozastavení.

Obě smluvní strany především prohlašují, že jsou odhodlány zajistit v případě diplomatických pasů vysokou úroveň zabezpečení dokladů, zejména začleněním biometrických identifikátorů. Pokud jde o Unii, bude toto zajištěno v souladu s požadavky uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (1).


(1)  Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

týkající se Dánska

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na postupy pro vydávání víz diplomatickými misemi a konzulárními úřady Dánska.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánska a orgány Ázerbájdžánské republiky bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o zjednodušení udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

týkající se Spojeného Království a Irska

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Spojeného království a Irska.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Ázerbájdžánské republiky uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

týkající se Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem, zejména na základě dohod ze dne 18. května 1999 a 26. října 2004 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a Ázerbájdžánské republiky bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o zjednodušení udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o spolupráci v oblasti cestovních dokladů

Smluvní strany se dohodly, že smíšený výbor zřízený podle článku 12 této dohody při dohledu nad prováděním dohody posoudí dopad úrovně zabezpečení příslušných cestovních dokladů na fungování dohody. Smluvní strany se proto dohodly, že se budou pravidelně vzájemně informovat o opatřeních, která byla přijata s cílem vyhnout se vydávání různých cestovních dokladů a rozvíjet technické aspekty zabezpečení cestovních dokladů, a o opatřeních souvisejících s procesem personalizace při vydávání cestovních dokladů.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o služebních pasech

Smluvní strany s ohledem na rámec těchto jednání, znovu potvrzují, že touto dohodou není dotčena možnost jednotlivých členských států a Ázerbájdžánské republiky uzavírat dvoustranné dohody o osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti.