31.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/42


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 81/2013

ze dne 3. května 2013,

kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha VI Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodech 1 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004) a 2 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009) přílohy VI Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32012 R 1224: nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012 (Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 45).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 1224/2012 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. května 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. května 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 45.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.