31.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 79/2013

ze dne 3. května 2013,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 547/2012 ze dne 25. června 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 622/2012 ze dne 11. července 2012, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Přílohy II a IV Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola IV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1)

Za bod 6e (nařízení Komise (EU) č. 932/2012) se vkládá nový bod, který zní:

„6f.

32012 R 0547: nařízení Komise (EU) č. 547/2012 ze dne 25. června 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel (Úř. věst. L 165, 26.6.2012, s. 28).“

2)

V bodě 14 (nařízení Komise (ES) č. 641/2009) se doplňují nová slova, která znějí:

„ve znění:

32012 R 0622: nařízení Komise (EU) č. 622/2012 ze dne 11. července 2012 (Úř. věst. L 180, 12.7.2012, s. 4).“

Článek 2

Příloha IV Dohody o EHP se mění takto:

1)

Za bod 26f (nařízení Komise (EU) č. 932/2012) se vkládá nový bod, který zní:

„26 g.

32012 R 0547: nařízení Komise (EU) č. 547/2012 ze dne 25. června 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel (Úř. věst. L 165, 26.6.2012, s. 28).“

2)

V bodě 37 (nařízení Komise (EC) č. 641/2009) se doplňují nová slova, která znějí:

„ve znění:

32012 R 0622: nařízení Komise (EU) č. 622/2012 ze dne 11. července 2012 (Úř. věst. L 180, 12.7.2012, s. 4).“

Článek 3

Znění nařízení (EU) č. 547/2012 a (EU) č. 622/2012 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. května 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. května 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 165, 26.6.2012, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 180, 12.7.2012, s. 4.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.