31.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/22


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2013

ze dne 3. května 2013,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2012/14/EU ze dne 8. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky methyl(nonyl)keton do přílohy I uvedené směrnice (1), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Směrnice Komise 2012/15/EU ze dne 8. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení výtažku margosy jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice (2), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(3)

Směrnice Komise 2012/16/EU ze dne 10. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení kyseliny chlorovodíkové jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice (3), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(4)

Směrnice Komise 2012/20/EU ze dne 6. července 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flufenoxuron pro typ přípravku 8 do přílohy I uvedené směrnice (4), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(5)

Směrnice Komise 2012/22/EU ze dne 22. srpna 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyl-(dimethyl)amonium-karbonát do přílohy I uvedené směrnice (5), by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(6)

Rozhodnutí Komise 2012/254/EU ze dne 10. května 2012 o nezařazení dichlorvosu pro použití v přípravcích typu 18 do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (6) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(7)

Rozhodnutí Komise 2012/257/EU ze dne 11. května 2012 o nezařazení naledu pro přípravky typu 18 do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (7) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(8)

Rozhodnutí Komise 2012/483/EU ze dne 20. srpna 2012, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci čtrnáctiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (8), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(9)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XV přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1)

V bodě 12n (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES) se doplňují nové odrážky, které zní:

„—

32012 L 0014: směrnice Komise 2012/14/EU ze dne 8. května 2012 (Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 36),

32012 L 0015: směrnice Komise 2012/15/EU ze dne 8. května 2012 (Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 39),

32012 L 0016: směrnice Komise 2012/16/EU ze dne 10. května 2012 (Úř. věst. L 124, 11.5.2012, s. 36),

32012 L 0020: směrnice Komise 2012/20/EU ze dne 6. července 2012 (Úř. věst. L 177, 7.7.2012, s. 25),

32012 L 0022: směrnice Komise 2012/22/EU ze dne 22. srpna 2012 (Úř. věst. L 227, 23.8.2012, s. 7).“

2)

Za bod 12zzi (nařízení Komise (EU) č. 493/2012) se doplňují nové body, které zní:

„12zzj.

32012 D 0254: rozhodnutí Komise 2012/254/EU ze dne 10. května 2012 o nezařazení dichlorvosu pro použití v přípravcích typu 18 do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 125, 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: rozhodnutí Komise 2012/257/EU ze dne 11. května 2012 o nezařazení naledu pro přípravky typu 18 do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 126, 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: rozhodnutí Komise 2012/483/EU ze dne 20. srpna 2012, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci čtrnáctiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (Úř. věst. L 226, 22.8.2012, s. 6).“

Článek 2

Znění směrnic 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU a 2012/22/EU a rozhodnutí 2012/254/EU, 2012/257/EU a 2012/483/EU v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. května 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (9).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. května 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2012, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 177, 7.7.2012, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 227, 23.8.2012, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 125, 12.5.2012, s. 53.

(7)  Úř. věst. L 126, 15.5.2012, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 226, 22.8.2012, s. 6.

(9)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.