30.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/20


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 15/2013

ze dne 1. února 2013,

kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 1244/2010 (1) se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (2) a obě tato nařízení jsou začleněna do Dohody o EHP. Na nařízení (EU) č. 1244/2010 by proto měl být odkaz v bodě 2 přílohy VI.

(2)

Příloha VI Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 2 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009) přílohy VI Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32010 R 1244: nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 ze dne 9. prosince 2010 (Úř. věst. L 338, 22.12.2010, s. 35).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 2. února 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. února 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 338, 22.12.2010, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.