30.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/17


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 12/2013

ze dne 1. února 2013,

kterým se mění příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcím rozhodnutím 2011/877/EU se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES (2), které je začleněno do Dohody o EHP, a které by se proto mělo v Dohodě o EHP zrušit.

(3)

Příloha IV Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IV Dohody o EHP se mění takto:

1)

Za bod 24a (rozhodnutí Komise 2008/952/ES) se vkládá nový bod, který zní:

„24b.

32011 D 0877: prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES (Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 91).“

2)

Znění bodu 29 (rozhodnutí Komise 2007/74/ES) se zrušuje.

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí 2011/877/EU v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 2. února 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. února 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 91.

(2)  Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 183.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.