30.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/12


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 8/2013

ze dne 1. února 2013,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 221/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku klosantel (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 222/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku triklabendazol (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 13 (nařízení Komise (EU) č. 37/2010) kapitoly XIII přílohy II Dohody o EHP se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

32012 R 0221: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 221/2012 ze dne 14. března 2012 (Úř. věst. L 75, 15.3.2012, s. 7),

32012 R 0222: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 222/2012 ze dne 14. března 2012 (Úř. věst. L 75, 15.3.2012, s. 10).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) č. 221/2012 a (EU) č. 222/2012 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 2. února 2013 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. února 2013.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Úř. věst. L 75, 15.3.2012, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 75, 15.3.2012, s. 10.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.