29.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/16


ROZHODNUTÍ č. 1/2011 SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ŠVÝCARSKO ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ V AUDIOVIZUÁLNÍ OBLASTI, KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE NA PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ MEDIA 2007,

ze dne 21. ledna 2011,

kterým se aktualizuje článek 1 přílohy I dohody

(2011/193/EU)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007 (1) (dále jen „dohoda“), a na závěrečný akt dohody (2), které byly podepsány dne 11. října 2007 v Bruselu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. srpna 2010.

(2)

Po vstupu směrnice Rady 89/552/EHS (3), naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES v kodifikovaném znění (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (4), v platnost dne 19. prosince 2007 se smluvním stranám zdá vhodné příslušně aktualizovat odkazy na tuto směrnici, jak je stanoveno v závěrečném aktu k dohodě ve Společném prohlášení smluvních stran o přizpůsobení dohody nové směrnici Společenství, a rovněž podle čl. 8 odst. 7 dohody aktualizovat článek 1 přílohy I dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 1 přílohy I dohody se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Svoboda příjmu a přenosu v oblasti televizního vysílání

1.   Švýcarsko na svém území zajistí svobodu příjmu a přenosu pro televizní vysílání, které spadá do pravomoci členského státu Unie, jak je určena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (5), (dále jen „směrnice o audiovizuálních mediálních službách“), těmito způsoby:

Švýcarsko si zachovává právo

a)

pozastavit přenos vysílání subjektu televizního vysílání, který spadá do pravomoci členského státu Unie, jež jasným, vážným a významným způsobem porušilo pravidla na ochranu dětí a mladistvých a lidské důstojnosti uvedená v čl. 27 odst. 1 nebo 2 a/nebo článku 6 směrnice o audiovizuálních mediálních službách;

b)

uplatňovat vůči subjektům televizního vysílání, které spadají do jeho pravomoci, v oblastech koordinovaných směrnicí o audiovizuálních mediálních službách podrobnější nebo přísnější pravidla za předpokladu, že tato pravidla jsou přiměřená a nediskriminační.

2.   V případech, kdy Švýcarsko

a)

využilo možnosti přijetí podrobnějších nebo přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu podle odst. 1 písm. b) a

b)

má za to, že subjekt televizního vysílání spadající do pravomoci členského státu Unie poskytuje televizní vysílání, které je zcela nebo převážně směrováno na jeho území,

může kontaktovat příslušný členský stát, který má pravomoc, za účelem dosažení vzájemně uspokojivého řešení veškerých vzniklých problémů. Po obdržení odůvodněné žádosti Švýcarska požádá členský stát, který má pravomoc, subjekt televizního vysílání, aby dodržoval příslušná pravidla obecného veřejného zájmu. Členský stát, který má pravomoc, sdělí Švýcarsku do dvou měsíců výsledky, kterých v návaznosti na tuto žádost dosáhl. Švýcarsko nebo členský stát může požádat Komisi, aby přizvala dotčené strany na jednání ad hoc s Komisí v souvislosti se schůzí kontaktního výboru, aby daný případ posoudil.

3.   Pokud má Švýcarsko za to,

a)

že výsledky dosažené uplatněním odstavce 2 nejsou uspokojivé a

b)

že se dotyčný subjekt televizního vysílání usadil v členském státě, který má pravomoc, aby obešel přísnější pravidla v oblastech koordinovaných směrnicí o audiovizuálních mediálních službách, jež by se na něj vztahovala, pokud by byl usazen ve Švýcarsku,

může vůči tomuto subjektu televizního vysílání přijmout přiměřená opatření.

Tato opatření musí být objektivně nezbytná, uplatňovaná nediskriminačním způsobem a přiměřená ve vztahu k cílům, které sledují.

4.   Švýcarsko může přijmout opatření podle odst. 1 písm. a) nebo odstavce 3 tohoto článku, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

Švýcarsko oznámilo smíšenému výboru a členskému státu, v němž je usazen subjekt televizního vysílání, svůj úmysl přijmout taková opatření, přičemž uvedlo důvody, na jejichž základě situaci posoudilo, a

b)

smíšený výbor rozhodl, že opatření jsou přiměřená a nediskriminační, a zejména, že posouzení ze strany Švýcarska podle odstavců 2 a 3 jsou řádně odůvodněna.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Bruselu dne 21. ledna 2011.

Za smíšený výbor

Vedoucí delegace EU

Jean-Eric DE COCKBORNE

Vedoucí delegace Švýcarska

J.-F. JAUSLIN


(1)  Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 298, 17.10.1986, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997 (Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 60) a naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007 (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27) a kodifikovaná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) ve znění Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).“