5.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/21


ROZHODNUTÍ VÝBORU VELVYSLANCŮ AKT-EU č. 1/2011

ze dne 17. února 2011

o statusu Rovníkové Guiney ve vztahu k revidované dohodě o partnerství AKT-EU

(2011/145/EU)

VÝBOR VELVYSLANCŮ AKT-EU,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), poprvé pozměněnou v Lucemburku dne 25. června 2005 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“) a podruhé pozměněnou v Ouagadougou dne 22. června 2010 (3) (dále jen „revidovaná dohoda o partnerství AKT-EU“), a zejména na čl. 15 odst. 3 a 4 této dohody,

s ohledem na rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2005 ze dne 8. března 2005 o přijetí jednacího řádu Rady ministrů AKT-ES (4), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. července 2008 vstoupila v souladu se svým čl. 93 odst. 3 v platnost dohoda o partnerství AKT-EU. Revidovaná dohoda o partnerství AKT-EU je prozatímně prováděna od 31. října 2010.

(2)

Rovníková Guinea, jež podepsala dohodu AKT-EU dne 25. června 2005, uložila listinu o ratifikaci s výhradou, kterou Unie a její členské státy odmítly dopisem ze dne 19. prosince 2008. Ratifikace tedy není podle čl. 93 odst. 4 revidované dohody o partnerství AKT-EU platná.

(3)

Podle článku 94 revidované dohody o partnerství AKT-EU se každá žádost o přistoupení podaná státem předloží Radě ministrů ke schválení.

(4)

V květnu 2010 Rovníková Guinea podala žádost o přistoupení podle článku 94 dohody o partnerství AKT-EU a žádost o přiznání statusu pozorovatele, jenž by jí dovolil podílet se na společných orgánech zřízených dohodou o partnerství AKT-EU do ukončení přístupového postupu.

(5)

Status pozorovatele by platil do 30. dubna 2011. Rovníková Guinea by měla do uvedeného dne uložit listinu o přistoupení u depozitářů revidované dohody o partnerství AKT-EU, totiž Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a Sekretariátu států AKT.

(6)

V souladu s čl. 15 odst. 4 dohody o partnerství AKT-EU se Rada ministrů dne 21. června 2010 v Ouagadougou dohodla, že zmocní Výbor velvyslanců přijmout rozhodnutí jejím jménem,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schválení žádosti o přistoupení a statusu pozorovatele

Žádost Rovníkové Guiney o přistoupení k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000, poprvé pozměněné v Lucemburku dne 25. června 2005 a podruhé pozměněné v Ouagadougou dne 22. června 2010 (dále jen „revidovaná dohoda o partnerství AKT-EU“), se schvaluje.

Rovníková Guinea požívá statusu pozorovatele podle revidované dohody o partnerství AKT-EU do 30. dubna 2011.

Rovníková Guinea do uvedeného dne uloží svou listinu o přistoupení u depozitářů revidované dohody o partnerství AKT-EU, totiž Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a Sekretariátu států AKT.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Bruselu dne 17. února 2011.

Jménem Rady ministrů AKT-EU za Výbor velvyslanců AKT-EU

předseda

GYÖRKÖS P.


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 44.