22011A0514(04)

Protokol o kulturní spolupráci

Úřední věstník L 127 , 14/05/2011 S. 1418 - 1426


Protokol

o kulturní spolupráci

Strany,

RATIFIKOVAVŠE Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která byla přijata v Paříži dne 20. října 2005 (dále jen "úmluva UNESCO") a vstoupila v platnost dne 18. března 2007, postupy stanovenými v čl. 15.10 odst. 3 (Vstup v platnost), hodlajíce účinně provádět úmluvu UNESCO a spolupracovat při jejím provádění, vycházet z jejích zásad a vykonávat činnosti v souladu s jejími ustanoveními;

UZNÁVAJÍCE význam kulturních odvětví a různorodý charakter kulturních statků a služeb jakožto činností s kulturní, hospodářskou a sociální hodnotou;

UZNÁVAJÍCE, že proces podpořený touto dohodou je součástí globální strategie zaměřené na podporu spravedlivého růstu a posilování hospodářské, obchodní a kulturní spolupráce mezi stranami;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že cíle tohoto protokolu jsou doplněny a podpořeny stávajícími i budoucími koncepčními nástroji, které jsou spravovány v jiných rámcích, s cílem:

a) POSÍLIT kapacity a nezávislost kulturních odvětví stran;

b) PODPOROVAT místní a regionální kulturní obsah;

c) UZNÁVAT, chránit a podporovat kulturní rozmanitost jakožto podmínku pro úspěšný dialog mezi kulturami; a

d) UZNÁVAT, chránit a podporovat kulturní dědictví a podporovat jeho uznávání místním obyvatelstvem a uznávat hodnotu kulturního dědictví jakožto prostředku vyjádření kulturní identity;

ZDŮRAZŇUJÍCE, že je důležité usnadňovat kulturní spolupráci mezi stranami a za tímto účelem přihlížet v jednotlivých případech mimo jiné k úrovni rozvoje jejich kulturních odvětví, k úrovni a strukturálním nevyváženostem kulturních výměn a k existenci režimů na podporu místního a regionálního kulturního obsahu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti, cíle a definice

1. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této dohody, stanoví tento protokol rámec pro spolupráci mezi stranami k usnadnění výměny kulturních činností, statků a služeb, mimo jiné včetně audiovizuálního odvětví.

2. Vyloučením audiovizuálních služeb z oblasti působnosti kapitoly sedmé (Obchod službami, usazování a elektronický obchod) nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z tohoto protokolu. Každou otázku týkající se provádění tohoto protokolu strany řeší postupy stanovenými v článcích 3 a 3a.

3. Strany zachovávají a dále rozvíjejí své kapacity k vytváření a provádění svých kulturních politik s cílem chránit a podporovat kulturní rozmanitost a snaží se spolupracovat na zlepšování podmínek pro výměnu kulturních činností, statků a služeb a na odstraňování strukturálních nevyvážeností a nesouměrnosti této výměny.

4. Pro účely tohoto protokolu se:

kulturní rozmanitostí, kulturním obsahem, kulturními projevy, kulturními činnostmi, statky a službami a kulturními odvětvími rozumí totéž, co je definováno a použito v úmluvě UNESCO, a

umělci a jinými profesionály a odborníky v oblasti kultury rozumějí fyzické osoby, které provádějí kulturní činnosti, vytvářejí kulturní statky nebo se podílejí na přímém poskytování kulturních služeb.

ODDÍL A

HORIZONTÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 2

Kulturní výměna a dialog

1. Strany usilují o posílení svých kapacit k vytyčení a rozvíjení svých kulturních politik, o rozvoj svých kulturních odvětví a o rozšíření příležitostí k výměně kulturních statků a služeb mezi stranami, a to i prostřednictvím možnosti využívat režimů na podporu místního a regionálního kulturního obsahu.

2. Strany spolupracují na rozvíjení společného výkladu a intenzivnější výměny informací o kulturních a audiovizuálních otázkách prostřednictvím dialogu a o osvědčených postupech v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Tento dialog se uskutečňuje prostřednictvím Výboru pro kulturní spolupráci a podle potřeby na dalších příslušných fórech.

Článek 3

Výbor pro kulturní spolupráci

1. Nejpozději šesti měsíců po začátku používání tohoto protokolu bude zřízen Výbor pro kulturní spolupráci. Ve Výboru pro kulturní spolupráci zasednou vyšší úředníci veřejné správy obou stran, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti v kulturních záležitostech a postupech.

2. Výbor pro kulturní spolupráci zasedne během prvního roku od začátku uplatňování tohoto protokolu a poté vždy, kdy je to nezbytné, a nejméně jednou za rok s cílem dohlížet na provádění tohoto protokolu.

3. Odchylně od institucionálních ustanovení kapitoly patnácté (Institucionální, obecná a závěrečná ustanovení) nemá Výbor pro obchod žádné pravomoci v oblasti působnosti tohoto protokolu a Výbor pro kulturní spolupráci vykonává všechny funkce Výboru pro obchod ve vztahu k tomuto protokolu, jsou-li tyto funkce relevantní pro provádění tohoto protokolu.

4. Každá ze stran určí v rámci svých správních orgánů úřad, který bude sloužit jako domácí kontaktní místo pro druhou stranu pro účely provádění tohoto protokolu.

5. Každá ze stran ustanoví domácí poradní skupinu či skupiny pro otázky kulturní spolupráce skládající se z představitelů kultury a audiovizuálního umění činných v oblastech, jichž se týká tento protokol. Tato skupina bude konzultována v otázkách týkajících se provádění tohoto protokolu.

6. Strana může požádat o konzultace s druhou stranou ve Výboru pro kulturní spolupráci ohledně jakýchkoli otázek oboustranného zájmu, jež vyvstanou při provádění tohoto protokolu. Výbor pro kulturní spolupráci ihned zasedne a pokusí se věc vyřešit k oboustranné spokojenosti. Při tom může Výbor pro kulturní spolupráci požádat o radu domácí poradní skupinu jakékoli ze stran nebo obou stran a obě strany si mohou vyžádat poradenství své domácí poradní skupiny.

Článek 3a

Řešení sporů

Nedohodnou-li se strany jinak a pouze nebyla-li věc uvedená v čl. 3 odst. 6 tohoto protokolu uspokojivě vyřešena během konzultačního postupu, který je v něm stanoven, použije se na tento protokol kapitola čtrnáctá (Řešení sporů) za následujících podmínek:

a) veškeré odkazy v kapitole čtrnácté (Řešení sporů) na Výbor pro obchod se chápou jako odkazy na Výbor pro kulturní spolupráci;

b) pro účely článku 14.5 (Ustavení rozhodčího soudu) strany usilují o to, aby se dohodly na rozhodcích, kteří mají nezbytné znalosti a zkušenosti v záležitostech v oblasti působnosti tohoto protokolu. Nejsou-li strany schopny dohodnout se na složení rozhodčího soudu, provede se výběr losem, jak je stanoveno v čl. 14.5 odst. 3, ze seznamu stanoveného v písmenu c), a nikoli ze seznamu stanoveného v článku 14.18 (Seznam rozhodců);

c) ihned po svém zřízení sestaví Výbor pro kulturní spolupráci seznam patnácti osob ochotných a schopných vykonávat funkci rozhodce. Každá ze stran navrhne na funkci rozhodce pět osob. Strany rovněž vyberou pět osob, které nejsou státními příslušníky ani jedné z nich a které budou zastávat funkci předsedy rozhodčího soudu. Výbor pro kulturní spolupráci zajistí udržování seznamu na výše uvedené úrovni. Rozhodci musí mít znalosti a zkušenosti v předmětných záležitostech tohoto protokolu. Rozhodci ve své funkci musí být nezávislí a zastávat ji jako soukromé osoby, nesmějí jednat podle pokynů žádné organizace nebo vlády, pokud jde o záležitosti související se sporem, a musí jednat v souladu s přílohou 14-C (Kodex chování pro členy rozhodčích soudů a prostředníky);

d) při výběru závazků, které lze pozastavit podle čl. 14.11 odst. 2 (Dočasná nápravná opatření v případě nesplnění požadavků rozhodnutí) ve sporu vyplývajícím z tohoto protokolu, může žalující strana pozastavit pouze provádění závazků vyplývajících z tohoto protokolu; a

e) bez ohledu na čl. 14.11 odst. 2 nesmí žalující strana při výběru závazků, které lze pozastavit v jiných sporech než sporech vyplývajících z tohoto protokolu, pozastavit závazky vyplývající z tohoto protokolu.

Článek 4

Umělci a jiní profesionálové a odborníci v oblasti kultury

1. Strany se v souladu se svými právními předpisy snaží usnadňovat vstup na své území a dočasný pobyt na něm umělcům a jiným profesionálům a odborníkům v oblasti kultury z druhé strany, kteří nemohou využít závazky přijaté na základě kapitoly sedmé (Obchod službami, usazování a elektronický obchod) a kteří jsou:

a) buď umělci, herci, technici a jiní profesionálové a odborníci v oblasti kultury z druhé strany, kteří se účastní natáčení kinematografických děl nebo televizních programů, nebo

b) umělci a jiní profesionálové a odborníci v oblasti kultury, jako například výtvarní a vizuální umělci, scéničtí umělci a lektoři, hudební skladatelé, spisovatelé, poskytovatelé zábavních služeb a jiní podobní profesionálové a odborníci z druhé strany, kteří se podílejí na kulturních činnostech, jako je například nahrávání hudby, nebo se aktivně účastní kulturních akcí jako literárních veletrhů, festivalů a dalších akcí,

pokud tyto osoby neprodávají své služby veřejnosti nebo své služby neposkytují samy, nedostávají svým jménem odměnu od zdroje se sídlem ve straně, kde dočasně pobývají, a pokud neposkytují služby na základě smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou, která nemá obchodní přítomnost ve straně, kde umělec nebo jiný profesionál či odborník v oblasti kultury dočasně pobývá, a zákazníkem v této straně.

2. Je-li tento vstup a dočasný pobyt na území stran podle odstavce 1 povolen, nepřekročí v žádném z dvanáctiměsíčních období 90 dnů.

3. Strany se v souladu se svými právními předpisy snaží usnadňovat vzdělávání umělců a jiných profesionálů a odborníků v oblasti kultury a intenzivnější kontakty mezi nimi, například pokud jde o:

a) divadelní producenty, pěvecké skupiny a sbory, členy hudebních skupin a orchestrů;

b) spisovatele, hudební skladatele, sochaře, estrádní umělce a další individuální umělce;

c) umělce a jiné profesionály a odborníky v oblasti kultury, kteří se podílejí na přímém poskytování služeb v cirkusech, zábavních parcích a podobných atrakcích; a

d) umělce a jiné profesionály a odborníky v oblasti kultury, kteří se podílejí na přímém poskytování služeb při plesech a na diskotékách, a učitele tance.

ODDÍL B

ODVĚTVOVÁ USTANOVENÍ

PODODDÍL A

Ustanovení týkající se audiovizuálních děl

Článek 5

Audiovizuální koprodukce

1. Pro účely tohoto protokolu se koprodukcí rozumí audiovizuální dílo vytvořené tvůrci jak z Koreje, tak ze strany EU, do nějž tito tvůrci investovali v souladu s podmínkami tohoto protokolu [1].

2. Strany podporují sjednávání nových a provádění stávajících koprodukčních dohod mezi jedním nebo více členskými státy Evropské unie a Koreou. Strany potvrzují, že členské státy Evropské unie a Korea mohou poskytnou finanční příspěvky koprodukovaným audiovizuálním dílům, jak jsou definována v příslušných stávajících nebo budoucích dvoustranných koprodukčních dohodách, jejímiž stranami jsou jeden nebo více členských států Evropské unie a Korea.

3. Strany v souladu se svými právními předpisy usnadní koprodukci mezi tvůrci ze strany EU a Koreje, a to i prostřednictvím toho, že koprodukcím umožní využívat příslušné režimy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu.

4. Audiovizuální díla vytvořená v koprodukci mohou využít režim strany EU na podporu místního a regionálního kulturního obsahu podle odstavce 3 v tom smyslu, že jsou považována za evropská díla v souladu s čl. 1 písm. n) bodem i) směrnice 89/552/EHS ve znění směrnice 2007/65/ES nebo v platném znění pro účely požadavků na podporu audiovizuálních děl podle čl. 4 odst. 1 a čl. 3i odst. 1 směrnice 89/552/EHS ve znění směrnice 2007/65/ES nebo v platném znění [2].

5. Audiovizuální díla vytvořená v koprodukci mohou využít korejské programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu podle odstavce 3 v tom smyslu, že jsou považována za korejská díla pro účely článku 40 zákona o podpoře filmů a video výrobků (zákon č. 9676 ze dne 21. května 2009) v platném znění a článku 71 zákona o televizním a rozhlasovém vysílání (zákon č. 9280 ze dne 31. prosince 2008) v platném znění a oznámení o programovém poměru (oznámení korejského komunikačního úřadu č. 2008-135 ze dne 31. prosince 2008) v platném znění [3].

6. Koprodukce mohou využívat programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu uvedené v odstavcích 4 a 5 za těchto podmínek:

a) koprodukční audiovizuální díla jsou realizována mezi podniky, které vlastní a nadále bude vlastnit, ať přímo nebo většinovou účastí, členský stát Evropské unie nebo Korea nebo státní příslušníci členského státu Evropské unie nebo Koreje;

b) ředitelé nebo manažeři zastupující podniky provádějící koprodukci mají státní příslušnost členského státu Evropské unie nebo Koreje a mohou prokázat, že mají v dané zemi trvalé bydliště;

c) účast tvůrců ze dvou členských států Evropské unie bude nezbytná u každého audiovizuálního díla vytvořeného v koprodukci, kromě animovaných děl. Pokud jde o animovaná díla, je nezbytná účast tvůrců ze tří členských států Evropské unie. Podíl finančního příspěvku tvůrce nebo tvůrců z každého členského státu Evropské unie nesmí být nižší než 10 %;

d) minimální příslušný finanční příspěvek na audiovizuální dílo vyrobené v koprodukci, kromě animovaných děl, tvůrců ze strany EU (dohromady) a tvůrců z Koreje (dohromady) nesmí být nižší než 30 % celkových výrobních nákladů na audiovizuální dílo. Pokud jde o animovaná díla, nesmí být tento podíl nižší než 35 % celkových výrobních nákladů;

e) příspěvek tvůrců každé ze stran (dohromady) zahrnuje skutečnou technickou a uměleckou účast a je zajištěna rovnováha mezi příspěvky obou stran. U audiovizuálních děl vyrobených v koprodukci kromě animovaných děl se zejména technická a umělecká účast tvůrců každé ze stran (dohromady) nesmí lišit více než o 20 procentních bodů ve srovnání s jejich finančním příspěvkem a nesmí v žádném případě představovat více než 70 % celkového příspěvku. Pokud jde o animovaná díla, technická a umělecká účast tvůrců každé ze stran (dohromady) se nesmí lišit více než o 10 procentních bodů ve srovnání s jejich finančním příspěvkem a nesmí v žádném případě představovat více než 65 % celkového příspěvku;

f) účast tvůrců ze třetích zemí, které ratifikovaly úmluvu UNESCO, na výrobě koprodukčních audiovizuálních děl se připouští do maximální výše 20 %, je-li to možné, celkových výrobních nákladů nebo technické a umělecké účasti na audiovizuálním díle.

7. Strany potvrzují, že skutečnost, že koprodukce mohou využívat jejich programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu uvedené v odstavcích 4 a 5, zajišťuje vzájemné výhody a že koprodukce splňující kritéria odstavce 6 získají status evropských nebo korejských děl zmíněný v odstavcích 4 a 5 bez dalších podmínek kromě těch uvedených v odstavci 6.

8. a) Možnost, aby koprodukce využívaly programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu uvedené v odstavcích 4 a 5, je stanovena na dobu tří let po začátku používání tohoto protokolu. Na radu domácích poradních skupin posoudí Výbor pro kulturní spolupráci šest měsíců před koncem této lhůty důsledky uplatňování této možnosti pro posílení kulturní rozmanitosti a oboustranně prospěšné spolupráce při tvorbě koprodukčních děl.

b) Uvedená možnost se obnoví na další tři roky a dále se obnovuje automaticky vždy o tři roky, neukončí-li ji strana písemným oznámením nejméně tři měsíce před koncem prvního nebo kteréhokoli z následujících období. Šest měsíců před koncem každého obnoveného období Výbor pro kulturní spolupráci provede posouzení za stejným podmínek, jež jsou popsány v písmenu a).

c) Nerozhodnou-li strany jinak, nebrání ukončení uvedené možnosti tomu, aby koprodukce využívaly příslušných programů na podporu místního a regionálního kulturního obsahu uvedených v odstavcích 4 a 5 za podmínek uvedených v odstavci 6, pokud datum prvního vysílání nebo promítání takových koprodukčních děl na příslušných územích předchází konci příslušné lhůty.

9. Dokud mohou koprodukce využívat programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu uvedené v odstavcích 4 a 5, sledují strany, zejména prostřednictvím domácích poradních skupin, pravidelně provádění odstavce 6 a podávají zprávy o veškerých potížích, jež mohou v této souvislosti nastat, Výboru pro kulturní spolupráci. Výbor pro kulturní spolupráci může na žádost strany přezkoumat možnost koprodukcí využívat programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu uvedené v odstavcích 4 a 5 nebo kritéria uvedená v odstavci 6.

10. Strana může pozastavit možnost využívat své programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu uvedené v odstavcích 4 a 5, pokud jsou práva vyhrazená pro koprodukovaná díla podle uvedených odstavců nepříznivě dotčena v důsledku změny příslušných právních předpisů uvedených ve zmíněných odstavcích druhou stranou; toto pozastavení musí oznámit dva měsíce předem. Dříve než přistoupí k pozastavení, musí oznamující strana s druhou stranou v rámci Výboru pro kulturní spolupráci projednat a posoudit povahu a dopad legislativních změn.

Článek 6

Jiná audiovizuální spolupráce

1. Strany se snaží podporovat audiovizuální díla druhé strany prostřednictvím pořádání festivalů, seminářů a podobných akcí.

2. Strany vedle dialogu uvedeného v čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu usnadňují spolupráci v oblasti rozhlasového a televizního vysílání s cílem podpořit kulturní výměnu prostřednictvím činností, jako jsou:

a) podpora výměny informací a stanovisek ohledně politiky rozhlasového a televizního vysílání a regulačního rámce mezi odpovědnými orgány;

b) podpora spolupráce a výměna zkušeností mezi podniky odvětví televizního a rozhlasového vysílání;

c) podpora výměny audiovizuálních děl; a

d) podpora návštěv a účasti na mezinárodních akcích souvisejících s rozhlasovým a televizním vysíláním, které se konají na území druhé strany.

3. Strany usilují o usnadnění používání mezinárodních a regionálních norem v zájmu zajištění kompatibility a interoperability audiovizuálních technologií, čímž pomáhají posilovat kulturní výměny. Spolupracují k dosažení tohoto cíle.

4. Strany se snaží usnadňovat pronájem a půjčování technického materiálu a vybavení, jako například rozhlasového a televizního vybavení, hudebních nástrojů a vybavení pro studiové nahrávání, potřebného k vytváření a nahrávaní audiovizuálních děl.

5. Strany se snaží usnadňovat digitalizaci audiovizuálních archivů.

Článek 7

Dočasný dovoz materiálu a vybavení pro natáčení audiovizuálních děl

1. Každá strana vhodným způsobem podporuje propagaci svého území jako možné lokality k natáčení kinematografických děl a televizních programů.

2. Bez ohledu na ustanovení této dohody o obchodu se zbožím strany v souladu se svými právními předpisy zváží a povolí dočasný dovoz technického materiálu a vybavení, které jsou potřebné k natáčení kinematografických děl a televizních programů profesionály a odborníky v oblasti kultury, z území jedné strany na území druhé strany.

PODODDÍL B

Podpora jiných než audiovizuálních kulturních odvětví

Článek 8

Scénická umění

1. Strany v souladu se svými právními předpisy usnadňují prostřednictvím vhodných programů intenzivnější kontakty mezi scénickými umělci v oblastech, jako jsou profesní výměna a vzdělávání včetně účasti na konkurzech, vytváření sítí a podpory sítí.

2. Strany podporují společné produkce v oblastí scénických umění mezi tvůrci z jednoho nebo více členských států Evropské unie a z Koreje.

3. Strany podporují rozvoj mezinárodních norem v oblasti divadelních technologií a využívání jevištních znaků, a to i prostřednictvím příslušných normalizačních orgánů. Usnadňují spolupráci k dosažení tohoto cíle.

Článek 9

Publikace

Strany v souladu se svými právními předpisy usnadňují výměnu a šíření publikací druhé strany prostřednictvím vhodných programů v oblastech, jako jsou:

a) pořádání veletrhů, seminářů, literárních akcí a dalších podobných událostí týkajících se publikací, včetně mobilních struktur pro veřejné předčítání;

b) usnadňování společného vydávání a překladů; a

c) usnadňování profesní výměny a vzdělávání pro knihovníky, spisovatele, překladatele, knihkupce a vydavatele.

Článek 10

Ochrana kulturních a historických památek

Strany v souladu se svými právními předpisy, a aniž jsou dotčeny výhrady uvedené v jejich závazcích v jiných ustanoveních této dohody, podporují v rámci vhodných programů výměny odborných znalostí a osvědčených postupů v souvislosti s ochranou kulturních a historických památek, s ohledem na poslání světového dědictví UNESCO, včetně usnadňování výměn odborníků, spolupráce v oblasti odborné přípravy, zvyšování informovanosti místních obyvatel a poradenství v oblasti ochrany historických památek a památkových zón a v oblasti právních předpisů a provádění opatření týkajících se památkové péče, a zejména její začlenění do života místních obyvatel.

[1] V případě Koreje existuje pro koprodukci řízení pro uznání, které provádí u vysílaných programů Korejský komunikační úřad a u filmů Korejská filmová rada. Toto řízení pro uznání se týká pouze technické kontroly, jejímž cílem je zajistit, že koprodukce plní kritéria stanovená v odstavci 6. Uznání bude uděleno každé koprodukci splňující tato kritéria.

[2] Změnami právních předpisů není dotčeno použití odstavce 10.

[3] Ibid.

--------------------------------------------------

UJEDNÁNÍ O PŘESHRANIČNÍM POSKYTOVÁNÍ POJIŠŤOVACÍCH SLUŽEB, JEŽ JE UVEDENO MEZI ZÁVAZKY V SEZNAMU V PŘÍLOZE 7-A (SEZNAM ZÁVAZKŮ)

Pokud je o přeshraniční poskytování pojišťovacích služeb, jež je uvedeno mezi závazky v seznamu v příloze 7-A (Seznam závazků), zejména pojištění rizik souvisejících s:

a) námořní dopravou a obchodní leteckou dopravou, vysíláním strojů do vesmíru a dopravou pomocí těchto strojů (včetně družic), které kryje všechny nebo některé tyto položky: přepravované zboží, vozidla přepravující zboží a jakékoli závazky z toho vyplývající, a

b) zbožím v mezinárodním tranzitu,

strany potvrzují, že požaduje-li členský stát Evropské unie, aby služby zabezpečovali poskytovatelé usazení v Evropské unii, může korejský poskytovatel finančních služeb tyto služby poskytovat prostřednictvím své provozovny jakémukoli jinému členskému státu Evropské unie, aniž by byl usazen v členském státě Evropské unie, v němž službu poskytuje. Pro větší přehlednost toto zabezpečování zahrnuje výrobu, distribuci, marketing, prodej a dodávání finančních služeb.

Evropská komise a ty členské státy Evropské unie, které ponechávají takový požadavek usazení v Evropské unii v platnosti, budou nadále věc konzultovat v zájmu přijetí dalších kroků k usnadnění poskytování těchto služeb na svých územích. Strana EU vítá návrh Koreje pokračovat v budoucnu v konzultacích s cílem dosažení dohody v této věci.

Toto ujednání je nedílnou součástí této dohody.

--------------------------------------------------

UJEDNÁNÍ O KOREJSKÉM PLÁNU POŠTOVNÍ REFORMY [1]

Během jednání o této dohodě objasnila korejská delegace delegaci Evropské unie záměr korejské vlády provést plán poštovní reformy.

V této souvislosti Korea delegaci Evropské unie upozornila na následující prvky svého plánu poštovní reformy:

Korea hodlá postupně rozšířit výjimky týkající se monopolu korejského poštovního úřadu s cílem rozšířit možnosti povolených soukromých doručovacích služeb. Dojde k tomu prostřednictvím změn zákona o poštovních službách, souvisejících zákonů nebo předpisů vydaných na jejich základě.

a) Po přijetí těchto změn bude oblast doručování dopisů korejským poštovním úřadem upřesněna novou definicí pojmu a výjimky vztahující se na monopol doručování dopisů budou rozšířeny na základě objektivních činitelů, jako jsou váha, cena nebo jejich kombinace.

b) Při stanovení povahy a rozsahu těchto změn přihlédne Korea k různým činitelům, včetně situace na domácím trhu, zkušeností jiných zemí s liberalizací pošt a potřeby zajistit univerzální službu. Korea hodlá tyto změny zavést během tří let od podpisu této dohody.

Za použití těchto nových kritérií poskytne Korea nediskriminační příležitosti všem poskytovatelům poštovních služeb a služeb expresního doručování v Koreji.

Korea rovněž změní článek 3 vyhlášky, kterou se provádí zákon o poštovních službách, čímž rozšíří výjimky týkající se monopolu korejského poštovního úřadu tak, aby zahrnovaly všechny mezinárodní služby expresního doručování dokumentů, a to ode dne vstupu této dohody v platnost. Pro větší jistotu nepodléhají mezinárodní a domácí expresní doručovací služby všech dokumentů monopolům poštovních služeb členských států Evropské unie.

[1] Toto ujednání není závazné a nevztahuje se na ně kapitola čtrnáctá (Řešení sporů).

--------------------------------------------------

UJEDNÁNÍ O SPECIFICKÝCH ZÁVAZCÍCH TÝKAJÍCÍCH SE TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Během jednání o specifických závazcích týkajících se telekomunikačních služeb v této dohodě bylo mezi delegacemi Koreje a Evropské unie dosaženo tohoto ujednání:

Pokud některá strana podmiňuje vydání licence na poskytování veřejných telekomunikačních služeb osobě ze strany, v níž má osoba druhé strany majetkovou účast, zjištěním, že poskytování takových služeb poslouží veřejnému zájmu, zajistí tato strana, aby: i) jakákoli taková zjištění a postupy vedoucí k těmto zjištěním vycházely z objektivních a transparentních kritérií, ii) vycházela z předpokladu, že zjištění prokáží, že vydání licence osobě ze strany, v níž má osoba druhé strany majetkovou účast, poslouží veřejnému zájmu, a iii) tyto postupy probíhaly v souladu s článkem 7.22 (Transparentnost a důvěrné informace), článkem 7.23 (Domácí právní předpisy) a článkem 7.36 (Řešení sporů v oblasti telekomunikací).

Toto ujednání je nedílnou součástí této dohody.

--------------------------------------------------

UJEDNÁNÍ O PŘEDPISECH TÝKAJÍCÍCH SE ZÓNOVÁNÍ, MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během jednání o kapitole sedmé (Obchod službami, usazování a elektronický obchod) této dohody strany diskutovaly o předpisech týkajících se zónování, městského plánování a ochrany životního prostředí, jež jsou platné v Koreji a Evropské unii v době podpisu této dohody.

Strany sdílejí názor, že pokud předpisy, včetně předpisů týkajících se zónování, městského plánování a ochrany životního prostředí, stanoví nediskriminační a nekvantitativní opatření týkající se usazování, nepodléhají zápisu do seznamu závazků.

Na základě výše uvedeného společného stanoviska strany potvrzují, že zápisu do seznamu závazků nepodléhají zvláštní opatření, která Korea zachovala v těchto právních předpisech:

- zákon o plánování úpravy metropolitní oblasti Soulu,

- zákon o rozvoji průmyslových clusterů a zakládání závodů,

- zvláštní zákon o zlepšení ovzduší v metropolitní oblasti Soulu.

Strany potvrzují své právo zavést nové právní předpisy týkající se zónování, městského plánování a ochrany životního prostředí.

Toto ujednání je nedílnou součástí této dohody.

--------------------------------------------------