19.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 73/46


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 11/2009

ze dne 5. února 2009,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 129/2008 ze dne 5. prosince 2008 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze XIII Dohody se do bodů 37i (rozhodnutí Komise 2006/679/ES) a 37j (rozhodnutí Komise 2006/860/ES) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32008 D 0386: rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008 (Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 11).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2008/386/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 6. února 2009 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. února 2009.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 11.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.