22009A1120(01)

Dohoda mezi Evropskou komisí a Evropským úřadem pro dohled nad GNSS o bezpečnosti a výměně utajovaných informací

Úřední věstník L 306 , 20/11/2009 S. 0041 - 0044


PŘÍLOHA

Dohoda mezi Evropskou komisí a Evropským úřadem pro dohled nad GNSS o bezpečnosti a výměně utajovaných informací

EVROPSKÁ KOMISE,

dále jen "Komise", zastoupená generálním ředitelem generálního ředitelství pro energetiku a dopravu,

na jedné straně a

EVROPSKÝ ÚŘAD PRO DOHLED NAD GNSS,

dále jen "GSA", zastoupený svým výkonným ředitelem,

na straně druhé,

dále jen "strany" nebo "strana",

S OHLEDEM na Smlouvu o založení Evropského společenství,

S OHLEDEM na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo),

S OHLEDEM na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy,

S OHLEDEM na rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád,

VZHLEDEM K TOMU, že v souvislosti s evropskými programy družicové navigace EGNOS a Galileo existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi stranami,

KONSTATUJÍCE, že optimální a efektivní konzultace a spolupráce si může vyžadovat přístup stran k utajovaným informacím, jakož i výměnu utajovaných informací mezi stranami,

VĚDOMY SI toho, že přístup k utajovaným informacím a jejich výměna vyžadují odpovídající bezpečnostní opatření,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Pro účely této dohody se:

a) "utajovanými informacemi" rozumí veškeré informace (tzn. znalosti, které mohou být jakoukoli formou sdělovány) nebo veškerý materiál včetně dokumentů, o nichž se jedna strana domnívá, že je třeba je chránit před neoprávněným vyzrazením, a jež byly jako takové označeny stupněm bezpečnostní klasifikace;

b) "stranou poskytující informace" rozumí strana, od které pocházejí utajované informace, které se sdělují nebo zpřístupňují druhé straně, straně přijímající;

c) "přijímající stranou" rozumí strana, která přijímá utajované informace druhé strany, strany poskytující utajované informace;

d) "bezpečnostními předpisy" rozumí rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom, nakolik se na každou stranu vztahuje, a vnitřní postupy a předpisy každé strany.

Článek 2

Tato dohoda se vztahuje na utajované informace, které jedna strana sděluje straně druhé nebo které si strany vyměňují podle svých odpovídajících bezpečnostních pravidel pro potřeby evropských programů družicové navigace (Galileo a EGNOS).

Článek 3

Každá strana:

a) dbá na ochranu a uchovávání utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda a které jedna strana druhé sděluje nebo které si strany navzájem vyměňují;

b) dbá na to, aby si utajované informace, které se sdělují nebo vyměňují podle této dohody, podržely bezpečnostní klasifikaci, kterou jim přidělila strana poskytující informace. Přijímající strana zajišťuje ochranu a uchovávání těchto utajovaných informací podle ustanovení svých vlastních bezpečnostních předpisů pro utajované informace s rovnocennou bezpečnostní klasifikací, v souladu s bezpečnostními opatřeními, které se musí stanovit podle článku 9;

c) zdrží se využívání utajovaných informací spadajících pod tuto dohodu k jiným účelům, než které určila strana poskytující informace;

d) zdrží se vyzrazení těchto utajovaných informací spadajících pod tuto dohodu třetím stranám, jež nejsou uvedeny v čl. 4 odst. 4 a 5, aniž by k tomu měla od strany poskytující informace předchozí souhlas;

e) povolí přístup k těmto utajovaným informacím pouze osobám, které se s nimi musí obeznámit a které případně mají bezpečnostní prověrku požadovaného stupně.

Článek 4

1. Utajované informace může podle zásady kontroly původcem sdělovat nebo zpřístupnit strana poskytující informace straně přijímající.

2. Zpřístupnění nebo sdělení utajovaných informací jiným třetím stranám, než které jsou uvedeny v odstavcích 4 a 5, se uskutečňuje rozhodnutím přijímací strany na základě předchozího písemného souhlasu strany poskytující informace, v souladu se zásadou kontroly původcem, jak ji stanoví bezpečnostní předpisy strany poskytující informace.

3. Při provádění odstavců 1 a 2 je automatické zpřístupnění jiným třetím stranám, než které jsou uvedeny v odstavcích 4 a 5, možné pouze tehdy, pokud si strany mezi sebou zavedly a stanovily postupy pro některé kategorie informací, které souvisejí s jejich provozními potřebami.

4. Utajované informace, které pocházejí z GSA, může Komise automaticky zpřístupnit Evropské kosmické agentuře (ESA), Radě a členským státům.

5. Komise se snaží o uzavření dohod a ujednání s ESA, Radou i členskými státy, aby se utajované informace pocházející z ESA, Rady a členských států mohly automaticky zpřístupnit GSA.

Článek 5

1. Strany dbají na to, aby měly bezpečnostní systém a aby zavedly bezpečnostní opatření, jež odpovídají základním bezpečnostním zásadám a minimálním bezpečnostním normám stanoveným v jejich bezpečnostních předpisech a uvedeným v ujednáních, jež se mají uzavřít podle článku 9, aby se na utajované informace spadající pod tuto dohodu uplatňoval stejný stupeň ochrany.

2. Strany si navzájem poskytují pomoc, pokud jde o zabezpečení utajovaných informací spadajících pod tuto dohodu a o bezpečnostní otázky společného zájmu. Orgány uvedené v článku 9 provádějí vzájemné konzultace a inspekce v bezpečnostních záležitostech s cílem vyhodnotit efektivitu bezpečnostních ustanovení spadajících do jejich gesce, které se musí přijmout podle uvedeného článku.

3. Před sdělením nebo výměnou utajovaných informací spadajících pod tuto dohodu mezi stranami deklarují příslušné bezpečnostní orgány uvedené v článku 9 svůj souhlas s tím, že přijímající strana je schopna zabezpečit ochranu a uchovávání uvedených informací v souladu s ustanoveními, jež je třeba stanovit podle uvedeného článku.

Článek 6

Strany zabezpečí, aby každá osoba, která při výkonu svých služebních povinností potřebuje přístup nebo z důvodu svých úkolů nebo povinností může mít přístup k utajovaným informacím, které se sdělují nebo vyměňují podle této dohody, měla případně odpovídající bezpečnostní prověrku dříve, než jí bude přístup k těmto utajovaným informacím povolen.

Účelem postupů bezpečnostních prověrek je určit, zda daná osoba smí mít vzhledem ke své loajálnosti a věrnosti přístup k utajovaným informacím.

Článek 7

1. Pro účely této dohody:

a) pokud jde o Komisi, zasílá se veškerá korespondence do ústřední spisovny generálního sekretariátu Komise na tuto adresu:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b) pokud jde o GSA, zasílá se veškerá korespondence na tuto adresu:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. Odchylně od odstavce 1 může být korespondence jedné strany, k níž mají přístup pouze někteří příslušní úředníci, orgány nebo útvary této strany, z provozních důvodů určena a přístupná pouze některým příslušným úředníkům, orgánům nebo útvarům druhé strany označeným jako příjemci, přičemž se zohlední jejich příslušnost a zásada "vědět jen to potřebné". V takovém případě platí toto:

a) pokud jde o Komisi, tuto korespondenci odesílá GSA přímo místní spisovně, která slouží příslušným úředníkům, orgánům nebo útvarům v rámci Komise, nebo prostřednictvím [ústřední spisovny generálního sekretariátu] Komise, v případě, že adresáti korespondence, jimiž jsou úředníci, orgány nebo útvary, nemají místní spisovnu;

b) pokud jde o GSA, tato korespondence se zasílá prostřednictvím bezpečnostního oddělení GSA.

Článek 8

Výkonný ředitel GSA a ředitel bezpečnostního ředitelství Komise vykonávají dohled nad uplatňováním této dohody.

Článek 9

1. Za účelem uplatňování této dohody se mezi orgány uvedenými v odstavcích 2 a 3 stanoví bezpečnostní ustanovení s cílem stanovit normy pro vzájemnou bezpečnostní ochranu a uchovávání utajovaných skutečností sdělovaných nebo vyměňovaných podle této dohody.

2. Bezpečnostní oddělení GSA v rámci pravomoci výkonného ředitele GSA a na jeho účet vypracuje bezpečnostní ustanovení, která je třeba přijmout k zajištění ochrany a uchovávání utajovaných informací, které se podle této dohody sdělují GSA nebo se s GSA vyměňují.

3. Bezpečnostní ředitelství Komise jednající v rámci pravomoci člena Komise příslušného pro otázky bezpečnosti vypracuje bezpečnostní ustanovení, která je třeba přijmout k zajištění ochrany a uchovávání utajovaných informací, které se podle této dohody sdělují nebo vyměňují v rámci Komise a v jejích prostorách.

4. V případe GSA podléhají bezpečnostní ustanovení podle odstavce 1 schválení správní radou GSA.

Článek 10

Orgány uvedené v článku 9 stanoví postupy, jež se mají dodržovat v případě prokázaného vyzrazení utajovaných informací spadajících pod tuto dohodu a v případě podezření na takové vyzrazení, včetně oznámení situace a přijatých opatření druhé straně.

Článek 11

Každá strana nese náklady, které na ni připadají při provádění této dohody.

Článek 12

Veškeré spory mezi Komisí a GSA z výkladu a provádění této dohody se řeší jednáním mezi stranami.

Článek 13

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si obě strany vzájemně oznámí splnění vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2. Každá strana oznámí druhé straně každou změnu ve svých předpisech, jež by mohla ohrozit ochranu utajovaných informací spadajících pod tuto dohodu.

3. Tato dohoda se může na žádost jedné nebo druhé strany zrevidovat s cílem dosáhnout případných změn.

4. Tuto dohodu lze změnit pouze písemně a na základě společné dohody obou stran. Změna vstupuje v platnost po vzájemném oznámení podle ustanovení odstavce 1.

5. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli ze stran ji může kdykoli vypovědět písemným oznámením o výpovědi určeným druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po doručení oznámení o výpovědi druhé straně. Výpovědí však zůstávají nedotčeny závazky doposud smluvně dohodnuté podle ustanovení této dohody. Každá utajovaná informace sdělená nebo vyměněná podle této dohody zůstává zejména nadále chráněna podle ustanovení této dohody, dokud ji přijímající strana nevrátí straně poskytující informace na základě její žádosti.

6. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích v anglickém jazyce.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne 11. listopadu 2009.

Za Komisi

generální ředitel

Matthias Ruete

Za Evropský úřad pro dohled nad globálním družicovým navigačním systémem (GNSS)

výkonný ředitel

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------