21.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/33


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 42/2008

ze dne 25. dubna 2008,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 1/2008 ze dne 1. února 2008 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Rozhodnutí Komise 2007/407/ES ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 2007/411/ES ze dne 14. června 2007, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Rozhodnutí Komise 2007/570/ES ze dne 20. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Nařízením (ES) č. 646/2007 se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1091/2005 (7), které je začleněno do Dohody a které je proto třeba v Dohodě zrušit.

(8)

Rozhodnutím 2007/411/ES se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/598/ES (8), které je začleněno do Dohody a které je proto třeba v Dohodě zrušit.

(9)

Na základě rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2007 ze dne 26. října 2007 Island převzal právní akty uvedené v kapitole I přílohy I s výjimkou právních aktů, které se týkají živých zvířat, kromě ryb a živočichů pocházejících z akvakultury a živočišných produktů jako vajíček, embryí a spermatu.

(10)

Právní akty uvedené v kapitole I přílohy I se vztahují na Island vždy, pokud u daného právního aktu není uvedeno, že se na Island nevztahuje. Ve vztahu k několika aktům začleněným do Dohody tudíž musí být uvedeno, že se na Island nevztahují.

(11)

Toto rozhodnutí se vztahuje na Island při uplatnění přechodného období uvedeného v odstavci 2 úvodní části kapitoly I přílohy I, a to v oblastech, které se před úpravou uvedené kapitoly rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 133/2007 ze dne 26. října 2007 na Island nevztahovaly.

(12)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze I Dohody se kapitola I mění takto:

1)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v bodě 55 v části 4.2 (rozhodnutí Komise 2003/634/ES) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32007 D 0570: rozhodnutí Komise 2007/570/ES ze dne 20. srpna 2007 (Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 36).“

2)

Za bod 46 (rozhodnutí Komise 2007/182/ES) se v části 7.2 doplňují nové body, které zní:

„47.

32007 R 0646: nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 21).

48.

32007 D 0407: rozhodnutí Komise 2007/407/ES ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (Úř. věst. L 153, 14.6.2007, s. 26).

49.

32007 D 0453: rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).“

3)

Znění bodu 26 (nařízení Komise (ES) č. 1091/2005) v části 7.2 se zrušuje.

4)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se text v bodě 41 (rozhodnutí Komise 2005/598/ES) v části 7.2 nahrazuje tímto:

32007 D 0411: rozhodnutí Komise 2007/411/ES ze dne 14. června 2007, kterým se zakazuje uvádění na trh produktů získaných ze skotu narozeného nebo chovaného ve Spojeném království před 1. srpnem 1996 pro jakýkoli účel a kterým se tato zvířata osvobozují od některých opatření pro tlumení a eradikaci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a kterým se ruší rozhodnutí 2005/598/ES (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 74)“.

5)

V bodě 133 (rozhodnutí Komise 2007/16/ES) v části 1.2 se vkládá věta „Tento akt se nevztahuje na Island“.

6)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v bodě 35 (rozhodnutí Komise 2007/123/ES), bodě 36 (rozhodnutí Komise 2006/800/ES), bodě 37 (rozhodnutí Komise 2006/802/ES), bodě 38 (rozhodnutí Komise 2007/18/ES), bodě 39 (rozhodnutí Komise 2007/19/ES) a bodě 40 (rozhodnutí Komise 2007/24/ES) v části 3.2 vkládá věta „Tento akt se nevztahuje na Island.“

7)

V nadpisu „AKTY, KTERÉ BEROU STÁTY ESVO A KONTROLNÍ ÚŘAD NÁLEŽITĚ V ÚVAHU“ se v bodě 58 (rozhodnutí Komise 2007/17/ES) v části 4.2 vkládá věta „Tento akt se nevztahuje na Island.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 646/2007 a rozhodnutí 2007/407/ES, 2007/411/ES, 2007/453/ES a 2007/570/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. dubna 2008 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (9).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. dubna 2008.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 153, 14.6.2007, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 74.

(5)  Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84.

(6)  Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 36.

(7)  Úř. věst. L 182, 13.7.2005, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 204, 5.8.2005, s. 22.

(9)  Byly oznámeny ústavní požadavky.