22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/51


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 74/2006 ze dne 2. června 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013) (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě je proto třeba změnit tak, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V čl. 7 odst. 5 protokolu 31 Dohody se doplňuje tato odrážka:

„—

32006 D 1639: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013) (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.