22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/45


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 107/2005 ze dne 8. července 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program „Mládež v Akci“ na období 2007 až 2013 (2).

(3)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního vzdělávání (3).

(4)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby s účinkem od 1. ledna 2007 umožňoval tuto rozšířenou spolupráci,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 4 Protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

Za odstavec 2k se vkládá nový odstavec, který zní:

„2l.   S účinkem ode dne 1. ledna 2007 se státy ESVO účastní těchto programů:

32006 D 1719: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program ‚Mládež v akci‘ na období 2007 až 2013 (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30),

32006 D 1720: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního vzdělávání (Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45).“

2.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„Státy ESVO finančně přispějí podle čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody na programy a akce uvedené v odstavcích 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k a 21.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Alan SEATTER


(1)  Úř. věst. L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.