17.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/27


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace

STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

(dále jen „Společenství“)

a

RUSKÁ FEDERACE,

PŘEJÍCE SI usnadnit kontakty mezi lidmi jako důležitý předpoklad stálého rozvoje hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace na základě vzájemnosti,

S OHLEDEM na společné prohlášení přijaté u příležitosti vrcholné schůzky konané v Petrohradě dne 31. května 2003, které uvádí, že Evropská unie a Ruská federace se dohodly na posouzení podmínek pro bezvízový režim v dlouhodobé perspektivě,

OPĚTOVNĚ POTVRZUJÍCE úmysl zavést mezi Ruskou federací a Evropskou unií bezvízový režim,

MAJÍCE NA PAMĚTI Dohodu o partnerství a spolupráci ze dne 24. června 1994, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé,

S OHLEDEM na společné prohlášení o rozšíření EU a vztazích mezi EU a Ruskem ze dne 27. dubna 2004, které potvrzuje úmysl Evropské unie a Ruské federace zjednodušit udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace na základě vzájemnosti a zahájit jednání s cílem uzavřít dohodu,

UZNÁVAJÍCE, že toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii ze dne 7. února 1992 a ke Smlouvě o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irsko,

BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska připojený ke Smlouvě o Evropské unii ze dne 7. února 1992 a Smlouvě o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957 a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

Účelem této dohody je na základě vzájemnosti usnadnit udělování víz k zamýšlenému pobytu nepřesahujícímu 90 dnů během 180denního období pro občany Evropské unie a Ruské federace.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na občany Evropské unie a Ruské federace pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Ruské federace, Společenství nebo členských států, touto dohodou nebo jinými mezinárodními dohodami.

2.   Vnitrostátní právní předpisy Ruské federace nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků pro obživu, zamítnutí vstupu a vyhošťovacích opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Ruské federace“ osoba, která má nebo nabyla občanství Ruské federace v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

d)

„vízem“ povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem nebo Ruskou federací, které se vyžaduje pro:

vstup do daného členského státu nebo do několika členských států nebo do Ruské federace za účelem zamýšleného pobytu po dobu nejvýše 90 dnů,

vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo několika členských států nebo Ruské federace;

e)

„legálně pobývající osobou“:

v případě Ruské federace občan Evropské unie, který v Ruské federaci získal povolení k dočasnému pobytu, povolení k trvalému pobytu nebo studijní či pracovní vízum na dobu delší než 90 dnů,

v případě Evropské unie občan Ruské federace, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1.   Pro níže uvedené kategorií občanů Evropské unie a Ruské federace postačují ke zdůvodnění účelu cesty na území druhé strany tyto doklady:

a)

u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ruské federaci účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území Ruské federace či některého členského státu mezivládními organizacemi:

dopis příslušného orgánu členského státu, Ruské federace nebo evropského orgánu potvrzující, že žadatel je členem delegace, která cestuje na území druhé strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo kanceláře či jejich poboček, celostátního či místního orgánu Ruské federace a členských států nebo organizačního výboru obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území Ruské federace nebo některého členského státu;

c)

u řidičů vozidel registrovaných v členských státech nebo v Ruské federaci, provozujících mezinárodní přepravu zboží nebo osob mezi územím Ruské federace a členských států:

písemná žádost národního sdružení (svazu) dopravců Ruské federace nebo národních sdružení dopravců členských států zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

d)

u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích na trase mezi územím členských států a Ruské federace:

písemná žádost příslušné železniční společnosti Ruské federace nebo členského státu s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

e)

u novinářů:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

f)

u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

g)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školních činností:

písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, akademií, institutem, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

h)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost od hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací členských států nebo Ruské federace a Národního olympijského výboru Ruské federace nebo národních olympijských výborů členských států;

i)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost vedoucího správního úřadu/starosty těchto měst;

j)

u blízkých příbuzných – manželů, dětí (včetně adoptovaných), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků – navštěvujících občany Evropské unie nebo Ruské federace legálně pobývající na území Ruské federace nebo členského státu:

písemná žádost od hostitelské osoby;

k)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným.

2.   Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a)

v případě pozvaných osob – jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo dokladu totožnosti, doba a účel cesty, počet vstupů a jména spolucestujících nezletilých dětí;

b)

v případě zvoucí osoby: – jméno, příjmení a adresa nebo

c)

v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace – plný název a adresa a

vystavila-li žádost organizace, jméno a funkce osoby, která žádost podepsala;

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou zřízenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu;

je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo kanceláří či jejich pobočkou zřízenou na území Ruské federace, daňové identifikační číslo.

3.   Pro kategorie občanů uvedené v odstavci 1 tohoto článku se všechny kategorie víz udělují zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodnění, pozvání či jiné potvrzení ohledně účelu cesty, jak je stanoví právní předpisy stran.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1.   Diplomatická zastoupení a konzulární úřady členských států a Ruské federace udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

členům celostátních a regionálních výkonných a zákonodárných sborů, ústavních soudů a nejvyšších soudů, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b)

manželům a dětem (včetně adoptovaných), které nedosáhly věku 21 let nebo jsou vyživované, navštěvující občany Evropské unie a Ruské federace legálně pobývající na území Ruské federace nebo členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k legálnímu pobytu.

2.   Diplomatická zastoupení a konzulární úřady členských států a Ruské federace udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a existují důvody k žádosti o vízum pro více vstupů:

a)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ruské federaci účastní oficiálních zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území Ruské federace či některého členského státu mezivládními organizacemi;

b)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do Ruské federace nebo členských států;

c)

řidičům vozidel registrovaných v členských státech nebo v Ruské federaci, provozujícím mezinárodní přepravu zboží nebo osob mezi územím Ruské federace a členských států;

d)

posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích na trase mezi územím členských států a Ruské federace;

e)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a dalších výměnných programů, kteří pravidelně cestují do Ruské federace nebo členských států;

f)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

g)

novinářům;

h)

účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy.

3.   Diplomatická zastoupení a konzulární úřady členských států a Ruské federace udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím občanů uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využili jednoroční víza pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o víza pro více vstupů nadále přetrvávají.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nebo Ruské federace nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6

Poplatky za zpracování žádostí o víza

1.   Poplatek za zpracování žádostí o víza se stanoví ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 15 odst. 4.

2.   Strany účtují za zpracování víz poplatek ve výši 70 EUR v případech, kdy žadatel o vízum předložil žádost o vízum s podklady ve lhůtě tří dnů před termínem jeho předpokládaného odjezdu. To se nevztahuje na případy podle čl. 6 odst. 3 písm. b), e) a f) a čl. 7 odst. 3.

3.   Od poplatků za zpracování žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

blízcí příbuzní – manželé, děti (včetně adoptovaných), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci občanů Evropské unie a Ruské federace legálně pobývajících na území Ruské federace nebo členského státu;

b)

členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ruské federaci účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území Ruské federace či některého členského státu mezivládními organizacemi;

c)

členové celostátních a regionálních výkonných a zákonodárných sborů, ústavních a nejvyšších soudů, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

d)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů;

e)

invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

f)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

g)

účastníci mládežnických sportovních akcí a jejich doprovod;

h)

účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

i)

účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy.

Článek 7

Lhůty pro zpracování žádostí o víza

1.   Diplomatická zastoupení a konzulární úřady členských států a Ruské federace rozhodnou o žádosti o udělení víza do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zejména je-li třeba další prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum zkrátit na 3 pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Ruské federace, kteří ztratili své doklady totožnosti nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Ruské federace či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Ruské federace.

Článek 9

Prodloužení víza za mimořádných okolností

Občanům Evropské unie a Ruské federace, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území Ruské federace a členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímacím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Registrační postupy

Strany se dohodly, že co nejdříve přijmou opatření ke zjednodušení postupů při registraci s cílem poskytnout občanům Ruské federace a občanům Evropské unie právo na stejné zacházení, pokud jde o registrační postupy během jejich pobytu na území Ruské federace nebo členských států.

Článek 11

Diplomatické pasy

1.   Občané Ruské federace a občané Evropské unie, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území členských států nebo Ruské federace, projíždět jím a opouštět jej bez víz.

2.   Občané uvedení v odstavci 1 tohoto článku smějí pobývat na území Ruské federace nebo členských států nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 12

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů týkajících se národní bezpečnosti Ruské federace a členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Ruské federace a Evropské unie právo cestovat po území členských států a Ruské federace za stejných podmínek jako občané Evropské unie a ruští občané.

Článek 13

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Strany zřídí Smíšený výbor pro správu dohody (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a Ruské federace. Společenství zastupuje Evropská komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2.   Výbor plní zejména tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

doporučuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

posuzuje, a shledá-li to nutným, navrhuje změny této dohody v případě nových přistoupení k Evropské unii.

3.   Výbor se schází podle potřeby na žádost některé strany, nejméně však jednou ročně.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 14

Vztah této dohody k dohodám mezi členskými státy a Ruskou federací

Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody či ujednání uzavřených mezi členskými státy a Ruskou federací, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání zahrnují otázky, které jsou upraveny touto dohodou.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1.   Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení výše zmíněných postupů.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstoupí tato dohoda v platnost dnem vstupu v platnost dohody mezi Ruskou federací a Evropským společenstvím o zpětném přebírání osob, nastane-li tento den až po dni uvedeném v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.

4.   Tato dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se strany navzájem oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

5.   Každá strana může zcela nebo zčásti pozastavit uplatňování této dohody z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti státu nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení se oznámí druhé straně nejpozději do 48 hodin před jeho vstupem v platnost. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, neprodleně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbude platnosti 90 dnů po dni obdržení takového oznámení.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2